Kategória: politika

 • Mai élmények

  Ma két érde­kes­nek mond­ha­tó ese­mény is tör­tént velem. Elő­ször jött egy új kol­lé­ga, és őt vezet­te kör­be az egyik mun­ka­tár­sam. Min­den­ki­hez oda­vit­te, és min­den­kit bemu­ta­tott pár szó­ban, mon­dat­ban. Mikor hoz­zám érte, azzal kezd­te, hogy: ő itt Lász­ló, Kijev­ből. Köhin­tet­tem, majd jelez­tem, hogy ugyan a Laj­tá­tól kelet­re lát­tam meg a nap­vi­lá­got, de azért annyi­ra nem kelet­re. No,…

 • Nagykép

  Lesz majd nor­má­lis tar­ta­lom is előbb-utóbb, csak nehe­zen veszem rá magamat. (…) éle­te össze­ol­vadt a pro­pa­gan­dá­val. Magát, mint népe gon­dos­ko­dó és bölcs vezé­rét mutat­ta be. Az okta­tást, a médi­át és a fil­me­ket szi­go­rú­an ellen­őriz­ték, hogy azt sugall­ják, hogy a (…) meg­ha­lad­ta a demok­rá­ci­át, a libe­ra­liz­must és a bol­se­viz­must. Egy idő­ben pél­dá­ul nem lehe­tett rossz híre­ket…

 • (Század)végünk van

  G. Fodor Gábor írá­sa a saját magá­ról elne­ve­ze­tett blo­gon érde­kes olvas­ni­va­ló. Tóta W. rea­gált is rá egyet. Én csak egy bekez­dést emel­nék ki az ere­de­ti anyag­ból, az egyik legszebbet. Az Orbán-kor­mány viszont azt mond­ja, hogy a meg­ál­la­po­dá­sért cse­ré­be nem fog­ja fel­ad­ni cél­ja­it: a mun­ka­hely­te­rem­tést, a kiter­jesz­tett köz­te­her­vi­se­lést, az állam haté­ko­nyab­bá téte­lét, a meg­szo­rí­tó poli­ti­ka eluta­sí­tá­sát.…

 • A pálgium

  A smit­pál­ga­te-ről eszem­be jutott a Zed­na-féle iwiw-útmu­ta­tó, ami ere­de­ti for­má­já­ban eltűnt, de a word­press-en még meg­ta­lál­ha­tó: Titu­lus: buzi­kám! Ez is egy olyan rovat, amit nem kell köte­le­ző­en kitöl­te­ned. Ez azok­nak van fenn­tart­va, akik kur­va sokat tanul­tak, és elve­re­ked­ték magu­kat a dok­to­ri cím­hez, és ezért irdat­lan sok faszt szop­tak. Ám a kis tizen­hat­éves csics­kák és a…

 • SOPA Blackout

  Hol­nap (2012. janu­ár 18., ha vala­mi­ért pár hétig/hónapig nem írnék új posz­tot) én is csat­la­ko­zom a SOPA Black­out­hoz (ki nem hagynám). Szor­gos népünk győz­ni fog!

 • 1984 van

  (…) meg kell őriz­ni a Párt csal­ha­tat­lan­sá­gát. (…) Azt is jelen­ti ez, hogy soha nem ismer­he­tő be sem­mi­fé­le vál­to­zás sem az elmé­let­ben, sem a poli­ti­kai vonal­ve­ze­tés­ben. Mert aki meg­vál­toz­tat­ja véle­mé­nyét vagy éppen a poli­ti­ká­ját, gyen­ge­ség­ről tesz tanúságot. (Geor­ge Orwell: 1984 — Szíj­gyár­tó Lász­ló for­dí­tá­sa, ld. itt) Egy pozi­tí­vu­mot azért min­den­kép­pen lehet emlí­te­ni a mos­ta­ni kor­mány­zat­tal…

 • Nyugdíjtőzsde

  Disc­la­i­mer: ezt a posz­tot feb­ru­ár 3‑án írtam. Nem akar­tam “meg­je­len­tet­ni”, mert egy­részt minek, más­részt pedig még meg­bán­ta­nék vele vala­kit, vala­ki­ket. Teg­nap viszont Orbán Vik­tor ezt talál­ta mon­da­ni: “meg­men­tet­ték a nyug­díj­rend­szert a tőzs­de­cá­pák­tól”, ezért én az aláb­bi­a­kat talá­lom írni. “Sen­ki nem köte­lez­he­tő arra, hogy pén­zét fel­te­gye a nyug­díj­tőzs­dé­re, és ott koc­káz­tas­sa a nyug­dí­ját” — Sel­me­czi Gab­ri­el­la (index)…

 • Magánnyugdíjpénztáras összefoglaló (UPDATED)

  Mivel sehol eddig nem talál­tam egy össze­fog­la­lót arról, hogy gya­kor­la­ti­lag mit csi­nál­jon az ember, ha netán pénz­tár­tag sze­ret­ne marad­ni, gon­dol­tam, írok egyet. Saját tapasz­ta­la­tok, poli­ti­ka­i­lag inkor­rekt tar­ta­lom, 18-as kari­ka. Sen­ki se olvas­son tovább! Hol? Az ONYF olda­lán lehet ügy­fél­szol­gá­la­to­kat keres­ni, ami fon­tos: bár­ki bár­me­lyik iro­dá­ban elin­téz­he­ti a nyi­lat­ko­zat­té­telt, nem kell a lak­hely sze­rin­ti iro­dá­ba men­ni!…

 • CdS és egyebek

  Három­szor töl­töt­tem fel you­tu­be-ra a 185 MByte-os CdS finá­lét, és mind­há­rom­szor 100% után meg­halt. Akkor most adom fel, és írok más­ról (is). Elő­ször is, ma volt az első (egy­ben utol­só előt­ti) egész­na­pos tré­ning, úgy­hogy a nap végé­re elég­gé elfá­rad­tam, első­sor­ban szel­le­mi­leg. Ez hol­nap még vic­ce­sebb lesz, mert a dél­előt­töm így néz ki (mivel pro­fi vagyok,…