Kategória: család

 • Fekete macska és foci

  Teg­nap éjfél körül jöt­tünk haza kocsi­val az Üllői úton. A Kli­ni­kák magas­sá­gá­ban sze­mem sar­ká­ból látom, hogy vala­mi feke­te­ség rohan át az úton. Egy feke­te macs­ka futott át előt­tünk. Fékez­tem, pont átért a szem­be­sáv­ba a macsek, ahol az ott köz­le­ke­dő Q7-essel már nem volt olyan mák­ja, mint velünk. Szó­val sze­ret­nék kér­ni egy perc néma csen­det a […]

 • Angol félreértés

  Van nekem egy nagyon ked­ves távo­li roko­nom (a pon­tos rokon­sá­gi fokot nem mon­da­nám meg, mert nem tudom, nekem már az uno­ka­test­vér is olyan kap­cso­lat, amit fél per­cig gon­do­lok végig, hogy akkor most ki ‑kivel-mikor-mit csi­nált, hogy az ered­mény az én uno­ka­test­vé­rem legyen). E távo­li roko­nom Jo név­re hall­gat, egy 70 (80?) év fölöt­ti, nagyon ara­nyos […]

 • Apu

  Teg­nap pedig meg­ta­lál­tuk vég­re ezt is: “… a Vil­la­mos művek elő­adá­son a pro­fesszor úr szá­já­ból elhang­zott, hogy a sza­bad­ve­ze­té­kek vek­tor­áb­rá­ját dip­lo­ma­terv védé­sén nem kér­de­zik. Mit kér­dez­tek tőlem? Ezt az egyet.”

 • Szüleim

  Még tavaly elmen­tünk Eger­be. A vár­ban sétál­tunk, nálam volt a fény­ké­pe­ző­gép. Oda­for­dul­tam hoz­zá­juk, és mond­tam, hogy vág­ja­nak vala­mi jó kis gri­maszt. Vágtak.