Kategória: étel-ital

 • Olimpia Étterem, 2. felvonás

  Szom­bat este másod­szor men­tünk el Regi­vel az Olim­pi­á­ba (első láto­ga­tá­sunk­ról beszá­mo­ló itt), ezút­tal évfor­du­lót ünne­pel­ni. Elvá­rá­sa­ink nem is lehet­tek vol­na maga­sab­bak: ugyan­olyan gaszt­ro­él­ményt akar­tunk, mint múlt­kor, sőt. Nem csa­lód­tunk, sőt. Az Olim­pia még min­dig ugyan­úgy műkö­dik: bemész, leülsz, mon­dasz egy szá­mot, aztán indul a móka. Annyi vál­to­zás tör­tént, hogy a sze­mély­zet bővült, több pin­cér lett, így…

 • Arang

  Az nem lehet, hogy egy hónap­ban egy poszt sem jele­nik meg. De nem ám! Ápri­lis 11. és 15. között újfent Lon­don­ban jár­tam. (Majd­nem pont két éve vol­tam elő­ször.) Megint nem lát­tam sem­mit, dol­goz­tunk 8‑tól 6–7‑ig, utá­na alud­tam, egy­szer elmen­tünk egy ún. páb­ba, egy­szer talál­koz­tom Zsom­borékkal (és meg­néz­tünk egy OWASP-elő­adást egy kocs­má­ban, ingyen sör­rel!), egy­szer pedig elmen­tünk…

 • Mese a tibeti kefírgombáról és a kaukázusi kefírről

  Ked­ves gye­re­kek, a mai poszt­ban a ház­tar­tás leg­újabb lakó­já­ról, a tibe­ti kefír­gom­bá­ról (a továb­bi­ak­ban: gom­ba) lesz szó. A gom­ba ráné­zés­re úgy néz ki, mint egy leda­rált kar­fi­ol, de nem néz­ni kell, hanem inni. Már­mint nem a gom­bát, hanem amit csi­nál, ti. a gom­ba tej­ből kau­ká­zu­si kefírt állít elő. Egy hete kap­tam egy kol­lé­gám­tól (köszi, Balázs!),…

 • M. (Kertész utca)

  Csi­nál­junk egy gaszt­ro­po­sz­tot, az úgy sem olyan gya­ko­ri idehaza :) Szó­val teg­nap vol­tunk Boró­val és Balázzsal a hosszú nevű M‑ben (tel­jes neve: M. Étte­rem) vacso­rá­zás cél­já­ból. A hely­ről annyit, hogy ez egy ilyen kevés fogás­sal ope­rá­ló, mini­ma­lis­ta étte­rem, lehet néz­ni képe­ket pl. itt. A “beren­de­zés” (azért írom így, mivel papír­ba van cso­ma­gol­va belül­ről a hely, és…

 • Süssünk-főzzünk maradékból

  Van már nekünk kb. 10 sza­kács­köny­vünk, az elmúlt 4 hónap során vet­tünk is, kap­tunk is, meg elhoz­tuk innen-onnan. Jók ezek a sza­kács­köny­vek, csak ami­kor egy recept így kez­dő­dik, hogy “végy egy meg­nyú­zott kap­pant, két deci­li­ter szá­rí­tott füge­olaj-ece­tet, egy ser­cin­tés zsá­lyab­likk­fan­got és egy kávés­ka­nál száz­fű­lé-főze­tet”, akkor fel­me­rül ben­nem, hogy 1.) hon­nan? 2.) miből? 3.) mi a…

 • Olimpia Étterem

  Hét­főn Boró és Balázs tár­sa­sá­gá­ban Regi­vel meg­lá­to­gat­tuk a rég­óta áhí­tott Olim­pia étter­met. (Nem írom a cím­be, hogy Alpár utca, pedig az.) Rövi­den: jó, hosszan: iste­ni volt! Hosszas tana­ko­dás és gon­dol­ko­dás után a lányok 5, a fiúk 6 (ez csak egy ilyen irány­szám) fogást válasz­tot­tunk. (Ti. itt nincs étlap, nincs válasz­tá­si lehe­tő­ség, csak meg­mon­dod, hogy hány fogást…