Mese a tibeti kefírgombáról és a kaukázusi kefírről

írta:

| kategória:

Ked­ves gye­re­kek, a mai poszt­ban a ház­tar­tás leg­újabb lakó­já­ról, a tibe­ti kefír­gom­bá­ról (a továb­bi­ak­ban: gom­ba) lesz szó. A gom­ba ráné­zés­re úgy néz ki, mint egy leda­rált kar­fi­ol, de nem néz­ni kell, hanem inni. Már­mint nem a gom­bát, hanem amit csi­nál, ti. a gom­ba tej­ből kau­ká­zu­si kefírt állít elő. Egy hete kap­tam egy kol­lé­gám­tól (köszi, Balázs!), azóta szim­bi­ó­zis­ban élde­gé­lünk, én napi fél liter tejet adok neki, ő pedig reg­ge­li­re ellát kb. 3–4 deci kefír­rel. De elég a sza­vak­ból, lás­suk a tetteket!

Ha tar­ta­ni akar­juk a kro­no­ló­gi­ai sor­ren­det a szü­ret során, akkor nyil­ván a kész­ter­mék­kel kell kez­de­ni: a csu­por tele van a gom­ba és a kefír keve­ré­ké­vel, szin­te bugyog kife­lé. Nincs sza­ga, de egy erős, jel­leg­ze­tes kefí­res illat­tal szá­mol­ni kell. Én álta­lá­ban leta­ka­rom egy papír­tör­lő­vel, így nem annyi­ra vészes, és nem is megy bele sem­mi­lyen állat.

A lefej­tés során a bödön­ből egy hir­te­len moz­du­lat­tal kiönt­jük a bent­la­kó­kat egy szű­rő­be, ami alatt a kefír fel­fo­gá­sá­ra szol­gá­ló tál talál­ha­tó. A lecsö­pög­te­tés hatás­fo­kát kanál­lal való nyom­ko­dás­sal javít­hat­juk, így nem megy sem­mi sem veszendőbe.

Miu­tán az utol­só csepp savót és kefírt is eloroz­tuk a gom­bá­tól, jöhet a für­de­tés. Folyó csap­víz­zel ala­po­san le kell öblí­te­ni, hogy ne marad­jon sem­mi se raj­ta. Ha egy kicsit nyál­kás marad, akkor nincs gond, ez egy gom­ba, nem pedig kar­fi­ol, gom­bá­ék­nál pedig ez simán bele­fér a higiéniába.

A gom­ba megy vissza a kiöb­lí­tett befőt­tes­üveg­be, a fotó ked­vé­ért pedig össze­áll ked­ves barát­já­val, a kefír­rel. Az üve­get is ter­mé­sze­te­sen ki kell öblí­te­ni ala­po­san, de annyi­ra moso­gat­ni nem kell. A gom­ba ilyen­kor szem­mel meg­mér­he­tő­vé válik, ilyen­kor lehet lát­ni, hogy mennyi is van belő­le pon­to­san, mert a kefír­től meg­szív­ja magát.

Végül pedig fel­önt­jük a gom­bát tej­jel, hogy az üveg majd­nem tele legyen. Keres­ni kell neki egy csen­des kis helyet, hogy jó tibe­ti mód­já­ra el tud­jon szé­pen medi­tál­gat­ni magá­ban. Tete­jé­re mehet egy rongy vagy szal­vé­ta, vár­ni kell egy napot, és min­den kez­dő­dik előlről.

Továb­bi tippek-trükkök-érdekességek:

 • Sem­mi sem lehet fém­ből, ami a gom­bá­val érint­ke­zik. Műanyag tál, szű­rő és kanál, befőt­tes­üveg, vagy ezek bár­mi­lyen nem­fém szi­no­ní­má­ja (pl. faka­nál) használható.
 • A gom­ba kb. két hét alatt a dup­lá­já­ra nő. Kom­men­tek­ben lehet jelez­ni, ha vala­ki sze­ret­ne kap­ni belő­le, mert akkor majd adok, ha lesz sok.
 • A tej lehet bár­mi­lyen, én pró­bál­tam hideg­gel, meleg­gel; UHT-val, fris­sel; 1,5%, 2,8% és 3,5% zsír­tar­ta­lom­mal, és nagy­já­ból min­den eset­ben hason­ló kefírt kaptam.
 • A kész kefír a fen­ti képen savó­val együtt lát­ha­tó. Aki ezt nem annyi­ra csí­pi (egyéb­ként a kefír csíp egy kicsit), az óva­to­san vagy az üveg tete­jé­nek segít­sé­gé­vel leönt­he­ti a savót, így a meg­ma­ra­dó kefír sűrűbb lesz. Viszont a savó nagyon egész­sé­ges, így inkább a ket­tő együt­tes fogyasz­tá­sát javaslom.
 • Lehet enni magá­ban (ha sűrű), inni magá­ban (ha híg), dzsem­mel, gyü­möl­csök­kel, müz­li­vel fogyasz­ta­ni. Mivel ez se nem jog­hurt, se nem tej, hanem kefír, így fel kell rá készül­ni, hogy elég­gé sava­nyú. Egy cso­kis müz­li a szén­sa­vas-savany­kás-csí­pős kau­ká­zu­si kefír­rel elég merész ötlet, én diós-mogyo­rós Vita­lis-szal és nek­ta­rin­nal pró­bál­tam eddig.
 • A gom­ba a fen­ti­e­ket leszá­mít­va annyi­ra nem kényes, nyu­god­tan lehet nyom­kod­ni a kefír­rel való harc köz­ben, leöb­lí­te­ni bár­mi­lyen folyó­víz­zel jó (mond­juk 40°C alatt), egyéb­ként meg amíg fehér szí­nű és kel­le­me­sen tak­nyos tapin­tá­sú, addig működőképes.

Még annyit zár­szó­nak, hogy az ilyen ember-gom­ba szim­bi­ó­zist nagyon sze­re­tem, ha bele­gon­do­lok, nem nagyon tudom elkép­zel­ni, hogy ez a gom­ba a ter­mé­szet­ben hogy más­hogy jut­na tej­hez, mint tőlünk; a kau­ká­zu­si kefír meg csak így gyárt­ha­tó. Ez a töké­le­tes csa­pat­mun­ka, majd­nem olyan jó, mint egy W. Sne­ij­der — D. Mili­to összjáték.


Comments

20 hozzászólás a(z) “Mese a tibeti kefírgombáról és a kaukázusi kefírről” bejegyzéshez

 1. ez elég­gé gusz­ta, inkább ton­hal­kon­zer­vet eszem reg­ge­li­re, jó?

 2. helga avatar
  helga

  Szia ha még van ilyen gom­bad, en sze­ret­nek bel­ol­le ha kivitelezheto,irj! Koszi

 3. nincs már meg, pár hónap után új élet­for­mát hoz­tam lét­re a gom­ba wc‑n keresz­tül tör­té­nő lehúzásával…

 4. […] az olyan fals talá­la­to­kat, mint a blo­gom­ba vagy az Esz­tergomba, kide­rült, hogy írtam a kefír­gom­bá­ról, a kínai leves­ben nyo­mok­ban elő­for­duló gom­bá­ról, illet­ve egy igazi […]

 5. Ked­ves Laci!
  A kefir­gom­ba nyál­ká­so­dá­sa miatt olvas­ga­tok épp
  és ráta­lál­tam a bejegyzésedre.
  Mi történt,hogy ki dobtad ?
  Cso­da ez a gomba,mert ha meg­unom akkor tej­be fagyasztom,hibernálom és újra éleszt­het­tem már több alka­lom­mal is ha megkívánjuk.
  Üdv.: Joli

 6. hel­lo. mivel csak egye­dül fogyasz­tot­tam, egy idő után a keres­let (én) és a kíná­lat (gom­ba) között ret­ten­tő különb­ség ala­kult ki. túl sok volt, nem tud­tam mit csi­nál­ni vele, meg­un­tam, kidob­tam. ha akkor tud­tam vol­na, hogy lehet hiber­nál­ni, még talán ma is meglenne :)

 7. Hol lehet ilyet szerezni?

 8. ahogy látom, “hasz­nál­tan” árul­ják sokan, pl. https://www.jofogas.hu/magyarorszag?q=kefirgomba

 9. Kónya Kornélia avatar
  Kónya Kornélia

  Szia! Én sze­ret­nék belő­le! Ha tudod postázni.

 10. Kónya Kornélia avatar
  Kónya Kornélia

  De kár, hofy kidobtad!

 11. N. Zoli avatar
  N. Zoli

  Ked­ves Kor­né­lia! Nekem van kefír­gom­bám, szí­ve­sen adok belő­le. Üdv, Zoli

 12. Lajos Gáborné avatar
  Lajos Gáborné

  Sze­ret­ném megkérdezni,van‑e vala­ki­nek egy kez­dő adag feles­le­ges Tibe­ti kefírgombája.Budapesten lakom.
  Üdv!
  Gyöngyi

 13. Tünde avatar
  Tünde

  Haj­dú-Bihar megyében,található
  Email: hamza_tunde@yahoo.com

 14. saj­nos nincs már.

 15. Aatale Rita avatar
  Aatale Rita

  Ami azt ille­ti majd nem jo.
  Csak hogy a Tibe­ti gom­ba apro, sok kicsi gom­ba es az Tibe­ti kefir­nek hivjak.
  A K auka­zu­si gom­ba egy nagyobb kb. dio­nyi a mere­te es mel­let­te par kisebb gom­ba van azt Kau­ka­zu­si kefir ami sok­kal csi­po­sebb izu .

 16. Boros Zsuzsanna avatar
  Boros Zsuzsanna

  Szia tud­nál nekem abban segí­te­ni hogy menyi gom­bá­hoz menyi tejet szok­tál adni?Köszönöm szé­pen a segítséget.

 17. ennyi év után nem emlék­szem, de több helyen azt lát­tam a neten, hogy kevés gom­ba és sok tej, pl. “1–2 teás­ka­nál gom­bát le kell önte­ni 2,5 dl tej­jel és áll­ni hagy­ni 24 órán keresztül”.

 18. Zoltán Császár avatar
  Zoltán Császár

  Én Érdek­lőd­ni sze­ret­nék hogy miért nem sza­bad alko­holt fogyasz­ta­ni a kúra alatt Mi tör­té­nik akkor ha vélet­len még­is iszom alkoholt

 19. ezt saj­nos nem tudom megmondani…

 20. Sötét Ferenc avatar
  Sötét Ferenc

  Zol­tán Csá­szár, ha alko­holt iszol rá, ször­nyű kínok közt meg­halsz! A savas kefir az alko­hol­lal elő­ször a nye­lő­csö­ved, majd a gyom­rod végül a bele­id mar­ja szét. Ezután a gyo­mor­sa­vad­dal mind­ez a töb­bi szer­ved is fel­old­ja és véged lesz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük