Bullet Journal “light”

by

in

Ez egy ilyen unal­mas jegy­ze­te­lős bejegy­zés lesz.

Szok­tam írni. Papír­ra, tol­lal. Min­dig van jegy­zet­fü­ze­tem, viszem magam­mal meg­be­szé­lé­sek­re talál­ko­zók­ra ran­de­vúk­ra mee­tin­gek­re. Egy­részt kb. 7%-kal eme­li az ember IQ-ját, ha van nála egy feke­te notesz; más­részt meg egy igen kor­lá­to­zott memó­ri­á­val meg­ál­dott ember ese­té­ben a gon­do­la­tok és meg­be­szél­tek rög­zí­té­se egy­sze­rű­en muss sein muszáj. Múlt héten kap­tam egy új füzet­két, ennek apro­pó­já­ból gon­dol­tam, írok arról, hogy az elmúlt egy évben hogyan jegyzeteltem.

Még 2016-ban olvas­tam a Bul­let Jour­nal­ról. Egy Ryder Car­roll nevű úr talál­ta ki, és nagy­já­ból arról szól, amit tes­sék elol­vas­ni a web­ol­da­lon. Aki­nek nincs erre két per­ce, annak annyit mon­da­nék, hogy gyors jegy­ze­te­lés, néhány főbb “feje­zet”, néhány egy­sze­rű sza­bály. Azt igé­ri, hogy gyors, egy­sze­rű, átlát­ha­tó. Én 2017 leg­ele­jé­től hasz­ná­lom, az elő­ző noteszt még nem így kezd­tem el hasz­nál­ni, csak menet köz­ben áll­tam át, ebből aztán volt is néhány zava­ro­dás (ezek­re majd kité­rek). Az új noteszt viszont már tel­je­sen töl­té­nye­sí­tet­tem.

Mit kel­le­ne csi­nál­ni, azaz mi az a bul­let journal?
— Rapid log­ging, azaz gyor­san leír­ni mindent
Töl­té­nyek, azaz fel­ada­tok, ese­mé­nyek és jegy­ze­tek össze-vissza
Kieme­lők, amik szép magyar szó­val high­light­ol­ják a külön­bö­ző dolgokat
— Index, futu­re log, monthly log, daily log, azaz kb. külön­bö­ző feje­ze­tek a naplóban

Mit csi­ná­lok ehe­lyett, azaz mi az a bul­let jour­nal “light”?
— Rapid log­ging marad, igyek­szem min­dent egy­sze­rű­en, egy sor­ban lejegyezni
— Az ese­mé­nyek tel­je­sen feles­le­ge­sek, nem hasz­ná­lom őket; fel­ada­tok (.) és jegy­ze­tek (–) vannak
— Nincs sem­mi­fé­le mig­rá­lás, ez egy úri huncutság
— Egy­fé­le kieme­lés (*), nincs sem­mi­fé­le ins­pi­rá­ció (!) meg “majd még átné­zem” (ఠ) annotáció
— Index marad, bár egy­re keve­sebb értel­mét látom; az összes töb­bi helyett csi­nál­tam egy “impor­tant” szekciót
— Nincs futu­re log, úgy­sem működik
— Nincs monthly log sem, azt sem hasz­nál­tam soha
— Daily log van, iga­zá­ból az első két oldalt leszá­mít­va csak az van

Oké, eddig rohad­tul nem értem, és nem olvas­tam el, hogy mi az a bul­let jour­nal, akkor most még­is mi ez a bul­let jour­nal “light” még egyszer?
— Szép és tisz­ta, új jegyzetfüzet
— Az első oldal az index (kb. tar­ta­lom­jegy­zék), ide lehet fel­ír­ni, hogy melyik hónap hol kez­dő­dik és med­dig tart
— A máso­dik oldal az összes olyan fon­tos dolog, ami­ből egy évben max. 20 darab van
— A har­ma­dik oldal­tól kezd­ve jön a jegy­ze­te­lés maga
— Min­den napot új dátum­mal kez­dek, szé­pen, hosszan kiír­va, mert ez elkü­lö­ní­ti a dol­go­kat (pl. 2018.01.15. hétfő)
— Mee­ting címe min­dig kiemelt jegyzet (*–)
— Utá­na min­den dolog, amit fel­írok, sima jegyzet (–)
— Teen­dők akár a jegy­ze­tek között is lehet­nek elszór­va, vagy ha több van, akkor utána (.)
— Fon­tos teen­dő érte­lem­sze­rű­en kiemelve (*.)
— Ha egy teen­dő el van végez­ve, akkor áthúz­va (*x)

Miért jó ez így?
— Nem kell szö­veg­ki­eme­lő­vel szó­ra­koz­ni, pedig vala­mi­ért koráb­ban rend­sze­re­sen csi­nál­tam ezt (nem tudom, miért)
— Nem kell azon gon­dol­kod­ni, hogy most vala­mi miért és hogyan van kiemel­ve, csak ki van emel­ve, és kész
— A teen­dők gyor­san vissza­ke­res­he­tők, mert jól látszódnak
— Mini­má­lis over­headdel lehet hete­ket kitisz­tí­ta­ni, és nagyon kevés dolog felej­tő­dig el (én tavaly csak olyan dol­got felej­tet­tem el, amit nem akar­tam megcsinálni)

Így néz ki pél­dá­ul egy adott oldal a noteszban.

2018.01.01. hét­fő
*– Első nap a síiskolában
  — Talál­ko­zás a csoporttársakkal
  — Baro­mi szom­jas vagyok már egy óra után
*X Hol­nap­tól hoz­ni kulacsot
2018.01.02. kedd
*– Máso­dik nap a síiskolában
  — Síe­lés a völgyben
  — Talál­ko­zás a gyerekekkel
  . Meg­néz­ni az útvo­na­lat, amit √2 sebes­ség­gel tet­tem meg ma
  — Rádöb­ben­ni, hogy ennek a bejegy­zés­nek sem­mi értel­me, és ettől sen­ki sem fog más­hogy jegyzetelni
  — De ez engem annyi­ra nem zavar


Comments

5 hozzászólás a(z) “Bullet Journal “light”” bejegyzéshez

  1. sem­mi mat­ri­cá­zás, csil­lám­pó­nis man­da­la, havi “így raj­zo­lom meg a bujo­mat” videó? akkor ez nem is iga­zi bj!

  2. én nagyon lean bújós vagyok :)

  3. Régen olvas­tam itt majd pótolok:)
    Vajon a notesz­ben legyen min­den oldal meg­cím­kéz­ve, köte­le­ző­en legyen vona­las vagy négyzetrácsos?

  4. nálunk, a bujo light­nál most vona­las van, egyéb­ként a bujo sima. milyen címke?

  5. klasszi­kus nap­tá­ri ada­tok­ra gon­dol­tam, hónap-nap. ki nem áll­ha­tom a négy­zet­rá­csos olda­la­kat, elég volt a szá­mo­lás raj­ta több tíz évig:)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük