Kategória: élet

 • 10 év, 5 év

  Úgy lát­szik, most ilyen idő­szak van, kont­ent nuku, évforduló++. 10 éve és 2 nap­ja meg­tud­tam, hogy nem kapok meg egy MBA-ösz­tön­dí­jat Ame­ri­ká­ba. Ettől mély depresszi­ó­ba zuhan­tam, és mint az egy iga­zi magyar ember­hez illik, bána­to­mat alko­hol­ba foj­tot­tam. Volt egy BME‑s buli az E épü­let­ben, ahol hogy, hogy nem, Regi­vel beszél­ge­tés­be ele­gyed­tünk. Olyan jól elbe­szél­get­tünk, hogy…

 • Regi balesete

  “A téma ezút­tal komoly, de mi még­is vic­ce­sen pró­bál­juk meg­örö­kí­te­ni.” Regi 2017. janu­ár 11., szer­da, Ágo­ta nap­ja volt (az Agá­ták­ról, Bal­ta­zá­rok­ról, Hono­rá­ták­ról, Szal­vi­ák­ról, Taszi­lók­ról, Téze­u­szok­ról, Vazu­lok­ról és Zsá­lyák­ról se feled­kez­zünk meg). A nap korán indult: Regi hete­dik mun­ka­nap­já­ra készült az új mun­ka­he­lyén, és mivel Küs­nacht­ba jár, ezért 6 körül kelt. Három­ne­gyed 7 körül már én is…

 • A bicikli

  Néhány hét­tel ezelőtt elvit­tem a bicik­li­met a sze­re­lő­höz. Iga­zi “Bahn­hof­ve­lo” révén eddig nem nagyon fog­lal­koz­tam vele, de saj­nos eljár­tak felet­te az évek meg a rutin. (Kez­dő sváj­ci­ak vagy nem­kez­dő nems­váj­ci­ak ked­vé­ért: a Bahn­hof­ve­lo olyan bicik­li, amit az ember vas­út­ál­lo­más — otthon/munkahely viszony­lat­ban hasz­nál, és annyi­ra olcsó, hogy nem éri meg lelán­col­ni, hiszen úgy­sem lop­ják el…

 • A hétvége 3 képben

  Szom­bat — Gat­ter­hüt­te, Win­terthur Vasár­nap — Kat­zen­see, Regens­dorf Azon ked­ves olva­só­im­nak, akik nem ren­del­kez­nek szé­les­sá­vú inter­net­tel, le is írom címszavakban. Szom­ba­ton Gábor bará­tom 40. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­tük. Fa-ala­pú tüzön sütött vég­te­len kaja, tucat­nyi gye­rek, róka­csap­da készí­té­se az én ter­ve­im alap­ján. Haza­fe­lé egy üveg bor elfo­gyasz­tá­sa az autó­ban (kilé­pő pohár helyett), köz­ben Wel­co­me to St. Tro­pez. Vasár­nap…

 • #HUNPOR Lyonban (rövid beszámoló)

  Szer­dán Lyon­ban vol­tam meccsen. Magyar­or­szág — Por­tu­gá­lia 3–3, ugye. 7‑kor indul­tunk kocsi­val. 9 után értünk át fran­cia Svájc­ba (FCH, nem össze­té­vesz­ten­dő GCH-val és ICH-val, ugye), itt meg is áll­tunk reg­ge­liz­ni. Itt két fon­tos dolog történt: Kide­rült, hogy FCH még drá­gább, mint GCH (vagy Zürich), leg­alább­is ilyen kevés reg­ge­lit 20 fran­kért még nem ettem. Az autós­pi­he­nő / Autogrill…

 • A paraszt

  Nem áru­lok el egy nagy tit­kot, hogy a cím­sze­rep­lő én vagyok. Pár hét­tel ezelőtt, egy borús züri­chi napon, dél felé indul­tunk. Aznap egyet­len helyen volt Svájc­ban nap­sü­tés: Tici­nó­ban, az olasz kan­ton­ban. Nem vol­tunk ezzel egye­dül: gya­kor­la­ti­lag egész Svájc torony­iránt arra tar­tott. Emi­att egy olyan kor­rekt dugó­ban ültünk nagy­já­ból 4 és fél órát, ami­lyet még egy,…

 • Születésnap 2016

  Reg­gel 6:44-kor (egy perc­cel a “vek­ker” előtt) Zizi ébresz­tett egy “bol­dog születésnapot!”-tal, mókás volt. Sokan fel­kö­szön­töt­tek utá­na még élő­szó­ban, tele­fo­non, face­boo­kon (ami akkor is jól esik, ha csak “kli­sé”, ahogy az egyik fel­kö­szön­tő írta), email­ben, WhatsAp­pon, SMS-ben, Sky­pe-on (inc. SfB és Lync), Lin­ke­dI­nen. Jól esett mind, köszö­nöm mindenkinek! Aztán este a tor­ta előtt/közben/után kap­tam két…

 • Lánykérés 1926-ban à la Markert

  Anyu ott­hon meg­ta­lál­ta az apai nagy­ma­mám fran­cia “sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát”, ben­ne pedig két érde­kes leve­let apai nagypapámtól. Tud­ni kell, hogy a nagy­szü­le­im Párizs­ban ismer­ked­tek meg. Igen, a csa­lá­dunk már 100 évvel ezelőtt is gaz­da­sá­gi kiván­dor­ló volt, úgy lát­szik, ez a vérem­ben van. Az első levél egy ilyen bemu­tat­ko­zás, amit Laci nagy­pa­pám írt leen­dő anyó­sá­nak. Nyil­ván volt vala­mi­lyen…

 • A Wait But Why-féle Elon Musk-sorozat

  Nem túl­zás, de tény­leg ez volt az a szö­veg (ter­je­del­mét tekint­ve sze­rin­tem kis­re­gény), amit az elmúlt hetek­ben olvas­tam. Elké­pesz­tő­en jól meg­írt, érde­kes, vic­ces, tanul­sá­gos, az ember világ­szem­lé­le­tét alap­ja­i­ban átala­kí­tó vala­mi ez az egész. Elon Musk, a Tes­la, a Spac­eX, csu­pa olyan dolog, ami­ről eddig tud­tam, de nem volt se mély, se össze­füg­gő isme­re­tem a témá­ban.…