A gyerek

írta:

| kategória: ,

Ma dél­előtt tör­tént, hogy gye­rek­sí­rást hal­lot­tam. Seni­or apu­ka­ként az ilyen han­got akkor is meg­hal­lom, ha köz­ben tele­fo­ná­lok head­set­tel a feje­men, és még csak fülel­nem sem kell. Kinyi­tot­tam az erkély­aj­tót — jobb meg­győ­ződ­ni arról, hogy más gye­re­ke sír, nem az enyém, bár ilyen­kor nálunk egyet­len gyer­mek sincs itt­hon, és lám, tény­leg így volt, kívül­ről jött a sírás.

Egy szál póló­ban kimen­tem a der­mesz­tő hideg­be, és egy kis köl­köt lát­tam, amint a házunk előt­ti tér köze­pén sírt, háton fek­ve, mel­let­te a kerék­pár­ja. A gye­rek sírt, de nem moz­dult. Vár­tam egy kicsit, fáz­tam nagyon, néz­tem, hogy hát­ha vala­ki más majd csi­nál vala­mit, de sem­mi. Nem vagyunk egy kihalt kör­nyék, 800 lakás 2500 lakó­val, kb. 100 erkély néz erre a tér­re, de sen­kit se láttam.

Regi pont ekkor feje­zett be egy mee­tin­get, levet­te a fejé­ről a head­se­tet ő is, mond­tam neki, hogy jöj­jön, mert baj van. Kicsit meg­ijedt, de engem jól ismer­ve azért annyi­ra nem, mert ilyen­kor szok­tam átrán­gat­ni egy fing­fel­hőn, vagy hason­ló, szó­val azért elő­for­dul, hogy far­kast kiál­tó juhász­ként visel­ke­dem. De nem most.

Ő is kijött az erkély­re, ő is néz­te egy dara­big, hogy hát­ha vala­ki más jön. Aztán gyor­san fel­öl­töz­tünk, és úgy dön­töt­tünk, leme­gyünk, meg­néz­zük, mi is folyik itt. Távol­ról a gye­rek fiú­nak nézett ki, bár tény, hogy ilyen piro­sas over­ál­ban volt piros-fehér bicik­li­vel, de hát a fiú az még­is­csak fiú, itt­hon nincs egy se, leg­rosszabb eset­ben meg­tart­juk, leg­alább tudok majd kivel focizni.

Gyor­san leér­tünk a tér­re (4. eme­let, pont jött a lift), és még ekkor se volt sen­ki, aki a gye­rek men­té­sé­re sie­tett vol­na. Jel­lem­ző, hogy még a ’20-as karan­tén alatt se volt sose ennyi­re üres a lakó­te­lep, csak pont most, ami­kor erre lett vol­na szük­ség. Óva­to­san köze­lí­tet­tünk a síró kis­ko­rú­hoz, mert azért még­is­csak Svájc és demok­rá­cia, itt nem sza­bad csak úgy oda­men­ni fel­nőtt­ként egy gye­rek­hez, sőt, még más gye­re­két sem ildo­mos nevel­ni. (Leg­alább­is nekem ezt hazud­ják a lánya­im, sze­rin­tük tök ciki ido­mí­ta­ni a szom­széd neve­let­len gye­re­ke­it.) Mind­egy, mi baj lehet, oda­men­tünk, leg­alább van velem egy nő, nem csak egy sző­rös fér­fi megy gyereknézőbe.

Köze­lebb érve lát­szott, hogy a gye­rek­kel nagy baj nincs, azt leszá­mít­va, hogy vagy őt vesz­tet­ték el, vagy ő vesz­tet­te el a hoz­zá­tar­to­zó­it. Regi meg­kér­dez­te, hogy elesett‑e a bicik­li­vel, és hogy fáj‑e vala­mi­je. A kölök gyor­san fel­ült, és vala­mit vála­szolt is. (Eddig sem­mi mást nem mon­dott, csak hogy “papa” és a sírás, ugye.) Úgy lát­szott, hogy ide­va­ló­si, mert ami­kor meg­kér­dez­tük, hogy hol lakik, téved­he­tet­le­nül muta­tott az egyik 12 eme­le­tes ház­ra, ahol egyéb­ként Médi­ke böl­csis sze­rel­me is lakik, de ez most hogy jön ide? Regi­vel megint egy­más­ra néz­tünk — “haza­vi­gyük?” — már­mint nem magunk­hoz, hanem a szülőkhöz/gondviselőkhöz, a torony­ház­ba. “Nem lesz ebből baj?” “Csak nem, de inkább ne érj hoz­zá, ne hagyj raj­ta nyo­mot!” “Jó.”

Men­tünk a gye­rek után. Elő­ször be akart men­ni a bicik­li­tá­ro­ló­ba, de ahhoz nem volt kul­csa, és a mienk se nyi­tot­ta, úgy­hogy kör­be­men­tünk a főbe­já­rat­hoz. Még ekkor se volt a kör­nyé­ken egy terem­tett lélek se, leg­fel­jebb azok, akik a tér­fi­gye­lő kame­rá­kat néz­ték a szom­szé­dos iro­da­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tá­nál… Bemen­tünk a ház­ba, a gye­rek után, aki nagy hely­is­me­re­tet mutat­va rög­tön be is csön­ge­tett a kapu­te­le­fo­non. Tipi­kus sváj­ci név­táb­la állt a csen­gő mel­lett, az apu­ká­nak ech­te sváj­ci neve (talán Ben­no), az anyu­ká­nak meg vala­mi kore­ai (ez még fon­tos lesz). Az apu­ka szólt bele, a gye­rek csak szi­po­gott, így Regi mond­ta, hogy “meg­ta­lál­tuk a fiát, vagy lányát” (az az over­ál, ugye). Ber­re­gett az ajtó, bejutottunk.

Hív­tuk a lif­tet, köz­ben kér­dez­tük a köl­köt, hogy hánya­di­kon lakik. Amit mon­dott, az lehe­tett hat és tíz is, így inkább úgy vol­tunk vele, hogy majd nyom­ja ő, így leg­alább nem hagyunk ujj­le­nyo­ma­tot a lift­ben… Tizes lett belő­le, és mint később kide­rült, pont a Médi sze­rel­me alat­ti lakás. Fel­ér­tünk, követ­tük a gyer­me­ket, aki bal­ra, majd újra bal­ra for­dult. Egy pil­la­nat alatt be is ment a lakás­ba (nyit­va volt az ajtó), betol­ta a kerék­párt, és sír­va az apjá­hoz sza­ladt, aki épp akkor feje­zett be egy hívást. Az apa azt hit­te, hogy mi vagyunk a csa­lád­tag, aki a gye­re­ket sétál­tat­ja, és elég­gé elámult, hogy nem. Regi kér­dez­te tőle, hogy jól van‑e ő/ő (fiú ő vagy lány ő), és kide­rült, hogy tény­leg fiú, és jól van. Aztán Regi mond­ta, hogy lenn talál­tuk a téren, ahol tíz per­cig sírt egye­dül, és gon­dol­tunk, hogy mivel nálunk már bajo­san fér­ne, inkább vissza­hoz­zuk. Az apu­ka irtó hálás volt.

Elkö­szön­tünk, lemen­tünk. Sétál­tunk haza­fe­lé, ami­kor egy kore­ai nagy­ma­ma ment el mel­let­tünk fel­dúl­tan egy baba­ko­csit tol­va. Regi utá­na­ki­ál­tott, és ami­kor meg­állt, gyor­san elmond­ta, hogy meg­van a gye­rek, haza­vit­tük, apu­ká­já­val van, min­den oké.

Ekkor értek ki a rend­őrök, és most men­nem kell, mert csak 30 perc inter­ne­tet adnak az első napon. Hol­nap újra jelentkezem.


Comments

2 hozzászólás a(z) “A gyerek” bejegyzéshez

  1. Erika avatar
    Erika

    Nem isme­rős a nagy­ma­ma által elve­szí­tett gye­rek tör­té­ne­te anno 1986 körül?

  2. vala­mi rémlik…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük