Kategória: regi

 • Te-te-tegnap

  Teg­nap ott hagy­tam abba, hogy iwiw meg EB meg ilye­nek. Aztán ezt köve­tő­en Ger­gő ex-hall­ga­tó­nak segí­tet­tem haza­vin­ni egy moso­ga­tó­gé­pet, ami alig fért be az Ibi­zá­ba. Sebaj. Ezután irány a Mar­tos, ahol már folyt a hor­vát-német meccs, Komá­romy okle­ve­les mér­nök-infor­ma­ti­kus kol­lé­ga pedig diszk­ré­ten ünne­pel­te a sike­res védé­sét. Hama­ro­san elő­ke­rült egy 12 14 éves Chi­vas Regal, ami […]

 • Szombat

  (…) 05.00: Suhan a Sko­da Fabia Szi­get­ha­lom felé. Kis­sé álmos vagyok, úgy­hogy néha átka­lan­do­zunk a szem­be sáv­ba, de ilyen­kor Regi szól, és akkor vissza­me­gyek a helyem­re. Már vilá­gos van, mire haza­é­rünk, hisz május 24-én öt perc­cel öt előtt kel a nap (mint az közismert). 12.00: Már ébren vagyok, kutyá­kat kell etet­ni. Nem esz­nek a dögök, […]

 • Én a halakkal vagyok (levideózva)

  Még régeb­ben ígér­tem egy halas-akvá­ri­u­mos vide­ót, de elve­szett a miniSD-SD átala­kí­tó kész­ség, amit a mai rend­ra­kás­ban talál­tunk csak meg. Regi ope­ra­tő­ri bra­vú­rok­kal for­ga­tott film­je tehát itt van. Nem tudom, miért for­gat­ta a tele­font, de így is jó lett :) Aki sze­mé­lye­sen akar meg­győ­zöd­ni a halak étke­zés­re gya­ko­rolt hatá­sá­ról, az men­jen el a pár­ká­nyi El Cami­nó­ba.

 • Regi meg a kamion

  Teg­nap elmen­tünk Regi apu­ká­já­val vacso­ráz­ni, és ennek örö­mé­re Regi vezet­het­te ezt: Izé, ez a “kocsi” akko­ra, mint egy kami­on. Én a hát­só ülé­sen úgy érez­tem magam, mint a 27-es buszon. Par­kol­ni már nem sike­rült Regi­nek, per­sze én leszek az utol­só aki emi­att szól­na neki, hisz nekem már a Suzu­ki­val meg az Ibi­zá­val is komoly gond­ja­im van­nak […]

 • Pálinkafeszt’ és villanyszerelés

  Elő­ször is: huh. Másod­szor is: jáj. Szó­val vasár­nap este talál­koz­tunk, mert­hogy pálin­ka­fesz­ti­vál utol­só nap volt. 1400 a beug­ró, ami­ben ben­ne volt egy 500-as pál­esz­ku­pon, meg egy kis páleszpohárka. Ami jó volt: Boly­hos-féle ágyas­pá­lin­kák, Béké­si-féle mézes vilmoskörte. Ami rossz volt: Béké­si-féle disz­nó­to­ros pálin­kák, meg hogy a töb­bi “ter­mék­re” nem is nagyon emlék­szem. Ezen­kí­vül drá­ga volt az egész, […]

 • Tegnapi/mai buli

  Kicsit fáradt vagyok, úgy­hogy mind­járt vissza is fek­szem, de azért fel­idé­zem, csak hogy tudjam. 1. Regi elvisz focizni. 2. Mi foci­zunk, Regi meg a töb­bi par­tis­ta ZP-ben “buli­zik”. 3. Foci után átme­gyünk a Szo­ná­tá­ba, ahol már min­den­ki “buli­zik”. 4. Elme­gyek a kocsiért. 5. “Buli­zunk” a Szonátában. 6. Elme­gyünk “buliz­ni” egy házi­bu­li­ba a Parlamenthez. 7. “Buli­zunk” […]

 • Esztergomi túránk

  Tök jól sike­rült kis esz­ter­go­mi kiruc­ca­nást tet­tünk pén­tek­től vasárnapig. Lát­tuk a Bazi­li­kát, vol­tunk a kupo­lá­ban (illet­ve azon kívül); ettünk a főté­ren, ettünk lán­gost, ettünk Pár­kány­ban; vol­tunk Mexi­kó­nál és Dobo­gó­kő­nél, sza­u­náz­tunk, pezs­gő­für­dőz­tünk és pihen­tünk; sétál­tunk, néze­lőd­tünk, fény­ké­pez­tünk sokat; lát­tuk a Szé­che­nyiMun­ká­csy-kiál­lí­tást. Huh! :) Ami nem volt jó: nem talál­tuk meg Mexi­kót, illet­ve nem sike­rült Viseg­rá­don bobozni.

 • Üdv Párkányból

  Csak hogy sike­rül­jön tar­ta­ni a mos­tan­ság beve­ze­tett 1 post/napos átla­got, mai adá­sunk sem marad el. Exk­lu­zív bejegy­zés mobil­ról, Pár­kány­ból. Egyéb­ként itt vagyunk: Bazi­li­ka alatt Pan­zió (www.bazilika.eu). Fény­ké­pes beszá­mo­ló hol­nap, addig is elő­ze­tes: blasz­fé­mia, bazi­li­ka és a magyar Mexi­kó. Stay tuned!

 • Hétvége — vigyázat, hosszú!

  Huh, hát ez egy fur­csa hét­vé­ge volt. Miért is? Pén­tek Mun­ka után irány a város. Dugó volt, de hát ki lehet kerül­ni min­dent, kel­lő ügyes­ség­gel. Per­sze kel­lő ügyes­ség­gel nem csak én rendelkezem… Beton­ka­va­ró Mond­ja meg nekem vala­ki, hogy mit csi­nál egy beton­ke­ve­rő a Fel­ső­er­dő­sor utcá­ban? Nem, nem épít­ke­zés­re ment, mert akkor nem pont a dugó­ke­rü­lő útvo­na­lon […]

 • A porszívó esete a laptoppal

  Vala­me­lyik nap porszívóztam. Hagyok egy kis időt, hogy gon­do­lat­ban gra­tu­lál­ja­tok, mily’ házi­as is vagyok. Köszönöm. Gon­dol­tam, hogy kitisz­tí­tom Regi lap­top­ját is, mert hogy csu­pa por. Fog­tam a csö­vet, és óva­to­san oda­tar­tot­tam a bil­len­tyű­zet fölé, hogy kiszív­ja a port. Jött a por, én meg men­tem szé­pen végig a betűk között. És ekkor beütött a krach. Regi […]