Kategória: autós

 • 50.000 kilométer

  írta:

  | kategória:

  Teg­nap bele­rak­tuk az ötven­ez­re­dik kilo­mé­tert az Audi­ba. Kicsi­vel több mint két év kel­lett ehhez. 2012. novem­ber 5.: elhoz­zuk az autót a keres­ke­dő­től, kb. 200 km volt benne. (+ 107 nap) 2013. feb­ru­ár 19.: 10.000 km (+ 136 nap) 2013. júli­us 4.: 20.000 km (+ 140 nap) 2013. novem­ber 20.: 30.000 km (+ 159 nap) 2014. ápri­lis 27.: 40.000 km (+ 248 nap)…

 • Forma‑2

  írta:

  | kategória:

  Alko­tói vál­ság­ban vagyok. Sokan mond­ták, hogy egyik-másik “cikk” milyen jól sike­rült. Most is van talon­ban három, abból pró­bá­lok egyet leje­gyez­ni az utó­kor szá­má­ra. De mi lesz, ha nem jól sike­rül? Elhagy­nak az olva­só­im? Olyan kevés láto­ga­tóm lesz, hogy nem­hogy a Goog­le nem fizet nekem, még én fogok a Goog­le-nek fizet­ni? Kín­zó kér­dé­sek. Nem egy­sze­rű a…

 • A szondák és én

  írta:

  | kategória: ,

  Szom­ba­ton Regi­vel elmen­tünk étte­rem­be, kiél­vez­vén az utol­só ilyen alkal­mat kb. júli­u­sig (ti. ott­hon — Magyar­or­szá­gon — vol­tunk két hétig). Mivel már az ajtó­nál elvet­ték tőlünk a kabá­tun­kat (biz­tos fél­tek, hogy fize­tés nél­kül távo­zunk?), igen meg­il­le­tő­döt­ten ültünk le az asz­tal­hoz. Hogy kicsit oldód­junk, ren­del­tünk egy-egy kis­üs­ti meggy pálin­kát, illet­ve egy-egy kor­só csa­polt sört. A vacso­ra nagyon…

 • Egy hazaút margójára

  írta:

  | kategória: ,

  Pont ma kér­dez­te egy kol­lé­gám, hogy blogolok‑e még. Azt mond­tam, igen, pedig hát olyan az álta­lam biz­to­sí­tott blog­ol­va­sá­si élmény, mint a kutya vacso­rá­ja: vagy van, vagy nincs; és ha van, akkor se biz­tos, hogy jó. Előz­mény: pén­te­ken, mun­ka után Regi eljött értem a gye­re­kek­kel. 3 körül (na jó, ez annyi­ra nem mun­ka “után”) indul­tunk, volt pár…

 • Autós kalandok

  írta:

  | kategória: ,

  200 km sváj­ci autó­zás után veszem a bátor­sá­got, és meg­osz­tom a közön­ség­gel eddi­gi tapasz­ta­la­ta­i­mat. Lehet, hogy álta­lá­no­sí­tok, lehet, hogy nem igaz, de az eddi­gi­ek alap­ján nekem ez jött le. Gyors­haj­tás Svájc­ban nem éri meg gyor­san haj­ta­ni, mert igen sok az ellen­őr­zés, és igen drá­ga a bün­te­tés. A tole­ran­cia 3 km/h (léze­res mérés­nél), ill. 5 km/h (egyéb…

 • A mi autónk

  írta:

  | kategória: ,

  Nos, gon­dok van­nak a Fabi­á­val, ami egy­részt vic­ces (ld. lent), más­részt nem vic­ces (ld. pénztárcám). Szó­val az egész múlt héten kez­dő­dött, ami­ko­ris egyik nap nem indult a kocsi. Aztán nagy nehe­zen meg­ad­ta magát, már­mint fel­ad­ta a sztráj­kot, és enge­del­me­sen bein­dult, műkö­dött, de fur­csa volt vala­mi, na. Szom­ba­ton men­tem vol­na vizs­gáz­ni, de nem tud­tam bein­dí­ta­ni a kocsit…