Nexus 10 helyett …

Azt isme­ri­tek, hogy az App­le-utá­ló, And­ro­id-imá­dó mér­nök-infor­ma­ti­kus bemegy az App­le Store-ba, és vesz egy iPadet?

Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy elha­tá­roz­tuk, Regi lap­top­ja helyett (ami­re az elvér­zett Win­dows helyett egyéb­ként Ubun­tut rak­tam, éle­tem­ben a 3. linu­xos kor­sza­kot meg­nyit­ván) veszünk egy tab­le­tet. Evi­dens volt, hogy and­ro­i­dos legyen, mivel mind­ket­ten and­ro­i­dos tele­font hasz­ná­lunk, az App­le meg ugye egy fos — ahogy ezt koráb­ban kifej­tet­tem. Pár hét­nyi vívó­dás (kell, nem kell, milyen kell, Nexus 10 kell) után aztán végül meg­ren­del­tünk egy 16 gigás Nexus 10-et a digi­tec-nél. Azt írták, egy-két hét a kiszál­lí­tás, az tel­je­sen kor­rekt, úgy­sem sie­tünk sehova.

Aztán azt vet­tük ész­re, hogy ahogy elte­lik egy hét, min­dig hoz­zá­tesz­nek két hetet a vár­ha­tó kiszál­lí­tás­hoz. Szép las­san el is értünk janu­ár köze­pé­ig, ami­kor már feb­ru­ár köze­pét ígér­tek. Itt per­sze fel­me­rül a kér­dés, miért nem ren­del­tem meg a Goog­le Play-ből a ter­mé­ket, ami­kor úgy még ráadá­sul olcsóbb is lett vol­na. Nos, sváj­ci Goog­le Play nincs, a német­ben nem lehet kap­ni (még a 32 gigás vál­to­za­tot sem), Ang­li­á­ban elvi­leg van, de most nem lett vol­na tri­vi­á­lis elin­téz­ni az ideszállítást.

Itt sze­ret­ném elmon­da­ni, hogy nagyon-nagyon harag­szom a Goog­le-re. Nem értem, hogy a fené­be képes így beve­zet­ni egy ter­mé­ket, hogy kép­te­len­ség besze­rez­ni. Meg is értek a bukás­ra, úgy­is van az And­ro­id helyett Fire­fox OS.

Szó­val vár­tunk, vára­koz­tunk, aztán elun­tuk. Lemond­tam a meg­ren­de­lést. Erre jött egy levél, hogy min­den szu­per, lehet men­ni a meg­ren­delt ter­mé­kért. Wat? Belé­pek az online shop­ba, és látom, hogy szé­pen ki van nul­láz­va a Nexus 10, de ott figyel az átve­he­tő ren­de­lés­ben az egy éves, ful­los garan­cia — közel 100 fran­kért. Király, ha már Nexus 10 nem lesz, leg­alább kapok egy újat, ha vélet­le­nül bele­ej­te­ném a nem léte­ző tab­le­tet a für­dő­kád­ba. No, írtam is nekik rög­vest, hogy erről nagyon szí­ve­sen lemon­da­nék, marad­junk bará­tok. Kor­rek­tül vála­szol­tak, és szé­pen töröl­ték azt is. Digi­tec, szeretlek.

Szó­val itt áll­tunk így, se tab­let, se garan­cia, se sem­mi. Szó­val elmen­tünk múlt szom­ba­ton az App­le Store-ba (Bahn­hofstras­se, Zürich), ahol én még ötszáz­nál keve­sebb embert soha nem lát­tam, egé­szen elké­pesz­tő. Átve­re­ked­tük magun­kat a töme­gen (a lányok­kal men­tünk, azért így kihí­vás), keres­tünk egy szim­pa­ti­kus eladót, és onnan­tól kezd­ve 5 perc alatt vet­tünk egy iPadet.

Saj­nos be kell vall­jam, hogy az iPad egy jó cucc. Még az App­le sem tud­ta elron­ta­ni, pedig ez az iOS egy cso­mó szem­pont­ból sze­rin­tem béna, az And­ro­id­hoz képest néha pre-béta pilot szoft­ver­nek tűnik (erről majd talán később, bőveb­ben). De összes­sé­gé­ben nagyon elé­ge­det­tek vagyunk, pont ezt vár­tuk egy tab­let­től. Jó, kényel­mes, szép, gyors — csak kár, hogy nem androidos :)


Comments

3 hozzászólás a(z) “Nexus 10 helyett …” bejegyzéshez

  1. egyet­ér­tek azzal, hogy jól elcsesz­ték, bár én még min­dig meg­pró­bál­tam vol­na vala­hon­nan sze­rez­ni ( ebay ), mint­hogy almá­ra fanyalodjak.

    üdv,

    BB, egy lel­kes nexus4 felhasználó. :)

  2. http://www.youtube.com/watch?v=zW6opMZg6wQ Muhah­ha­ha­ha­aa! (a karod majd később add le a por­tán, köszi)

  3. tény­leg szép és jó és csil­li-vil­li, de and­ro­id után kb. olyan, mint aba­kusz a Texas Inst­ru­ments TI-84 Plus C Sil­ver Edi­ti­on után … értem én, hogy ez kell az ame­ri­ka­i­ak­nak, de nem lehet­ne olyan, mint a win­dow­sos szoft­ve­rek ins­tal­lá­lá­sá­nál a “hala­dó” üzemmód?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük