iPhone-os lettem…

írta:

| kategória:

Én, aki egy­kor azt írta, hogy “a tele­fon az Nokia” (ezt mond­juk Jani is mond­ta), meg hogy “nekem aztán sose lesz iPho­ne-om”… Ide süllyedt a világ!

Moti­vá­ció: Regi­től 2019 novem­be­ré­ben kap­tam meg álma­im tele­fon­ját, a leg­újabb, leg­kü­lön­le­ge­sebb, leg­cso­dá­la­to­sabb OnePlus‑t, a 7T Pro Mcla­ren Edit­iont. Nem is tudom, hánya­dik OneP­lus-om volt ez a sor­ban, talán a har­ma­dik vagy negye­dik (az utol­só 😭), ugye én majd’ 9 éven keresz­tül nagyon már­ka­hű vol­tam, a közép-euró­pai OneP­lus-nagy­kö­vet, mond­hat­nók. De annyi­szor lehe­tett olvas­ni a kínai tele­fo­nok­kal kap­cso­la­tos pri­vacy-gon­dok­ról, hogy ez már engem se hagyott töb­bé hide­gen. Tudom, hogy az App­le ugyan­ezt csi­nál­ja, de azért még­is­csak mennyi­vel másabb a “lehall­gat­va Peking­ből” helyett a “lehall­gat­va Peking­ből, design­ed in Cali­for­nia”, nem? A tele­fon ugyan műkö­dik, de elég­gé meg­vi­selt álla­pot­ban van, a hát­lap (miért rak­nak oda üve­get?) töre­de­zett, a tok is kez­di meg­ad­ni magát, bel­ső­leg is úgy visel­ke­dik, mint egy and­ro­i­dos tele­fon 3 év nagyon inten­zív hasz­ná­lat után. Az aksi merül gyor­san, 5G nincs, a kame­ra elég­gé béna — ezek­kel a nega­tí­vu­mok­kal zár­nám a “miért váltanék?”-szekciót. És hogy miért iPho­ne? Regi­nek sok éve az van, a lányok tavaly kezd­ték meg mobi­los pálya­fu­tá­su­kat, szin­tén iPho­ne-okkal (Kata: Regi hasz­nált X‑e, Zizi: egy új SE), így nálunk saj­nos iOS-es a csa­lá­di kör­nye­zet, kényel­me­sebb­nek tűnt — pl. töl­tő-szem­pont­ból — a beta­go­zó­dás. Meg érde­kelt is ez az újfaj­ta hype, hogy App­le iPhone.

Mire vál­tot­tam: mivel meg­szok­tam a pék­la­pá­to­kat, alap volt, hogy ha már iPho­ne, akkor legyen elég nagy. Így sike­rült hát egy 14 Pro Max, ami 0,03 hüvelyk­kel nagyobb kép­át­ló­jú, mint az elő­ző. Csak 128 GB, szó­val nem fogok 4k-ban vide­óz­ni, de úgy­is megy fel min­den kép Drop­box-ra, majd max. gyak­rab­ban törlök.

Első élmé­nyek — ahogy eszem­be jut­nak, pro (+) és kontra (-):

  • + mig­rá­ció: a “Move to iOS” gyá­ri alkal­ma­zást hasz­nál­tam, elég­gé intu­i­tív, hülye­biz­tos (hiszen iOS-esek­nek lesz, ugye). Elvi­leg átvit­te vol­na a WhatsApp-his­to­ry‑t, amit már szin­te egy­ál­ta­lán nem hasz­ná­lok, de annyi­ra soká­ig tar­tott vol­na, hogy ezt lelőt­tem. Beál­lí­tot­tam, hogy vigye át a képe­ket, erre átmá­solt 5’000 fotót és min­den­fé­le egyéb sze­me­tet (scre­ens­ho­tok, gifek, ran­dom cse­tek ran­dom képei), úgy­hogy az első dol­gom az volt, hogy eze­ket az átmá­so­lás után letö­röl­tem. Ha ez a 10 GB adat nem lett vol­na, az egész move pár perc lett vón, így fél órá­ig tartott.
  • - első buk­ta: a Sig­nal nem tud­ja átmá­sol­ni magát, min­den cse­te­met elvesz­tet­tem az elmúlt 2 évből, üze­ne­tek, képek, vide­ók, min­den. Ez kataszt­ró­fa, ren­ge­teg hasz­nos és kevés­bé hasz­nos, ám annál vic­ces dolog ment így a lecsó­ba. Biz­tos expor­tál­hat­tam vol­na vala­hogy vala­mi­be (hasz­nál­tam a desk­top appot, ret­te­net volt), de ezt elen­ged­tem. Ha küld­tél nekem vala­mit az utób­bi két évben, küldd el újra! (Balázs írta ezt, ami­kor letö­röl­te az összes leve­lét vélet­le­nül, másod­szor, nem?)
  • + majd­nem min­den műkö­dik: az appok nagyob­bik része letöl­töt­te magát iko­ni­lag, így egy­sze­rű­en rámen­tem az app­ra, ami meg­nyi­tot­ta önön­ma­gát az App Store-ban, get, és kész.
  • - test­re­szab­ha­tó­ság nevet­sé­ges hiá­nya: ez nyil­ván­va­ló volt, hogy gond­ja­im lesz­nek, no de olyat ki hal­lott már, hogy nem lehet meg­vál­toz­tat­ni az üze­net­han­got sem? (Ezt Regi most mond­ta.) Ha 10 iPho­ne-os kap üze­ne­te­ket, min­den­ki­nek ugyan­úgy rezeg és zizeg? Milyen ez már? De nem is ez a leg­fá­jóbb (hanem a here­csa­va­ro­dás), hanem hogy egy irtó fon­tos feature‑t vesz­tet­tem el a Gar­min Con­nect­ből — And­ro­i­don min­den egyes app érte­sí­té­sét egye­sé­vel lehet bekap­csol­gat­ni, pl. hogy a Sig­nal, WhatsApp stb. üze­ne­te­ket NE kap­jam meg a csuk­ló­mon, de pl. az SMS‑t (pl. 2FA-kódok) vagy a BeRe­al (!!!) érte­sí­té­se­it igen. Ilyen iOS-en nincs, vagy min­den érte­sí­tést meg­kapsz, vagy sem­mit, a vonat­ko­zó funk­ció egy­sze­rű­en hiány­zik az app­ból. Nonszensz!
  • + Bit­war­den, Face Unlock stb.: sok dolog sok­kal job­ban műkö­dik, mint koráb­ban And­ro­i­don. A Bit­war­den (jel­szó­ke­ze­lő­nek hasz­ná­lom) sok­kal job­ban van integ­rál­va, sok­kal gyor­sab­ban kitölt, belép. A Face Unlock tűpon­tos, gyors, kényel­mes. A tele­fon maga gyor­sabb és minő­sé­gibb, és nem csak a 3 év különb­ség miatt.
  • - auten­ti­ká­to­rok: ezek­kel azért elv­ol­tam egy dara­big, leg­in­kább MSA‑t hasz­nál­tam sok helyen, a fel­hő­men­tés és ‑vissza­töl­tés nekem nem ment, így eze­ket hagy­tam leg­utol­já­ra. Aztán kb. 1 óra alatt min­dent szé­pen átmoz­gat­tam, belé­pés a web­ol­dal­ra vagy app­ba, 2FA kilő, 2FA újra az iPho­ne-on, és kész. Még így, manu­á­li­san is könnyebb volt, mint ami­lyen­nek elő­ször lát­szott. Mond­juk ez nem iOS-mig­rá­ci­ós gond, ha más and­ro­i­dos tele­fon­ra áll­tam vol­na át, és nem tudom átvin­ni a fel­hőn keresz­tül, akkor azzal is szív­tam volna.
  • + hard­ver: a kame­ra nem csak hogy jobb, de mint­ha nem ugyan­az a kate­gó­ria len­ne, vagy csak én nem tud­tam And­ro­id­dal fotóz­ni. Az aksi elké­pesz­tő, sze­rin­tem 2–3 napot is kibír­na, nem folya­ma­to­san vide­óz­va nyil­ván. Itt megint nem tel­je­sen fair egy 2019-es tele­font egy 2022-essel hason­lít­gat­ni, de hát ez van, én nem versus.com vagyok, ja, de, pont az, csak szubjektíven.
  • - játé­kok és egye­bek: annyi, de annyi min­dent hagy­tam hát­ra, oh, jaj! Most mond­juk pont ész­re­vet­tem, hogy a ked­venc fro­zax-os játé­ka­im még­is meg­van­nak iOS-re (Grids of Ther­mo­me­ters, Tents and Tre­es), talán sike­rül majd átmen­te­nem az ered­mé­nye­i­met. De ami tény­leg fáj, az a Szó­zat, ami­ből nincs olyan men­tés, mint az ere­de­ti Word­le-ből (vagy csak én vagyok hülye?).

Itt tar­tok most, 4. nap­ja almás tele­font hasz­nál­ván. Viszont Mac-em, na az biz­to­san nem lesz soha!

Update: tök vélet­le­nül ezt az első iPho­ne bemu­ta­tá­sá­nak 16. évfor­du­ló­ján írtam.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük