Samsung Galaxy Nexus negatívumok

Ami­kor bő egy hónap­ja tesz­tel­tem a Sam­sung Galaxy Nexus c. zász­lós­ha­jó-tele­font, nem gon­dol­tam vol­na, hogy az otta­ni enyel­gés­nek lesz (nega­tív) foly­ta­tá­sa. Annyi­ra meg­tet­szett, hogy az első adan­dó alka­lom­mal rög­tön vet­tem is egyet kár­tya­füg­get­le­nül. Vet­tem hoz­zá egy orange-os elő­fi­ze­tést is (ezt már meg­bán­tam), és azóta hasz­ná­lom itt kinn, illet­ve ott­hon, a pan­no­nos SIM-mel hasz­nál­tam. Mikor mutat­ja ki a foga fehér­jét a tele­fon, ami­kor ingyen tesz­te­led, vagy ami­kor egy marék­nyi JSF-ért (jó svej­ci fran­kért) meg­ve­szed? Úgy néz ki, hogy az utóbbi … :)

Szó­val a Galaxy Nexus tovább­ra is egy fan­tasz­ti­ku­san jó tele­fon. Csak szu­per­la­tí­vu­szok­ban tudok beszél­ni a kül­ső­ről, a kép­er­nyő­ről, a tel­je­sít­mény­ről, az üzem­idő­ről. Viszont az aláb­bi prob­lé­mák­kal saj­nos sike­rült ala­po­san megismerkednem.

  1. Újra­in­du­lá­sok: saj­nos a tele­fon igen gyak­ran (főleg a 0 db / 1 hét teszt­hez viszo­nyít­va) fagy be úgy, hogy fog­ja magát, és újra­in­dul. Álta­lá­ban vala­me­lyik alkal­ma­zás indí­tá­sá­nál üt be a krach, leg­több­ször a kame­rá­nál. Ért­he­tet­len, tény­leg nem tapasz­tal­tam sem­mi ilyet korábban.
  2. Tér­erő: a Nexus 4.0.1‑gyel bújt ki a doboz­ból, azon­nal fris­sült .2‑re, szó­val nem tudom, hogy ez ICS-ver­zió­füg­gő hiba‑e vagy sem, min­den­eset­re a tér­erő gyá­szos, főleg zárt helye­ken. (Nem atom­bun­ker­ben kívá­nok HSPA-netet hasz­nál­ni, csak az iro­dá­ban tele­fo­nál­ni.) Után­aol­vas­gat­va a fóru­mok­ban nem egye­di eset­ről van szó, .3 és .4 ese­té­ben is elő­for­dul. Hol van már a 4.0.5?
  3. Auto­ma­ti­kus repü­lő­gép-mód! Na, ez a leg­ide­ge­sí­tőbb hiba mind közül. Álta­lá­ban ala­csony tér­erő ese­tén (ld. fenn: nap­köz­ben min­dig) szo­kott olyat csi­nál­ni a tele­fon, hogy bekap­csol az air­pla­ne-mode! Ez azért jó, mert ilyen­kor azán mász­ha­tok fel az anten­ná­ra, akkor sem fog­nak tud­ni hív­ni, amíg ezt kéz­zel ki nem pöc­kö­löm. (Néha magá­tól hely­re­áll.) Szin­tén egy igen jól doku­men­tált hibá­ról van szó, van róla szó xda-deven (itt és itt), illet­ve van and­ro­i­dos issue is (itt). Nagyon zava­ró, és nagyon sok embert érint, jó len­ne tud­ni, hogy dol­goz­nak a javí­tá­son. “Hol van már a 4.0.5?”

Figyel­jük meg az “Air­pla­ne mode is ON” fel­ira­tot közé­pen, a 0 tér­erőt fenn, illet­ve ugyan­itt a repü­lő­gép-szim­bó­lum hiá­nyát — ami egyéb­ként air­pla­ne mode ese­tén ott kel­le­ne, hogy legyen.

UPDATE
Egy kol­lé­ga meg­ta­lál­ta a meg­ol­dást! Az and­ro­i­dos issue-ra kom­men­telt, ami tény­leg műkö­dik. Mivel nekem nem roo­tolt a tele­fo­nom, ezért a ROM update nem ját­szik, viszont a Jui­ce Defen­der lesze­dé­se min­den prob­lé­mát orvo­solt! Nincs töb­bé auto­ma­ti­kus air­pla­ne mód, nincs fagyás se. Jelen­leg 230+ óra upti­me-nál jár a tele­fon, ez sze­rin­tem min­dent elmond.


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük