Kategória: gyerekek

 • Híradók

  írta:

  | kategória: ,

  Az MTV(A) múze­u­má­ban (Rádió- és Tele­ví­zió­tör­té­ne­ti Kiál­lí­tó­hely) jár­tunk. Vol­tak fenn­tar­tá­sa­ink, de sze­ren­csé­re egy nagyon jó kis hely ez, sok érde­kes­ség­gel, és ren­ge­teg interaktivitással.

 • Én vagyok Kata

  írta:

  | kategória:

  sze­re­tem a nyuszikat a ked­venc éte­lem a spa­ge­ti bolo­nyai szószal sze­re­tek olvasni ha nagy leszek ker­tész leszek

 • Én vagyok Zizi

  írta:

  | kategória:

  sze­re­tem az ele­fán­to­kat a fagyit is szeretem sze­re­tem a családomat ma van vasár­nap a csa­ládal elme­gyűnk bran­csol­ni mert hol­nap elutaszunk

 • A hétvége 3 képben

  írta:

  | kategória: ,

  Szom­bat — Gat­ter­hüt­te, Win­terthur Vasár­nap — Kat­zen­see, Regens­dorf Azon ked­ves olva­só­im­nak, akik nem ren­del­kez­nek szé­les­sá­vú inter­net­tel, le is írom címszavakban. Szom­ba­ton Gábor bará­tom 40. szü­le­tés­nap­ját ünne­pel­tük. Fa-ala­pú tüzön sütött vég­te­len kaja, tucat­nyi gye­rek, róka­csap­da készí­té­se az én ter­ve­im alap­ján. Haza­fe­lé egy üveg bor elfo­gyasz­tá­sa az autó­ban (kilé­pő pohár helyett), köz­ben Wel­co­me to St. Tro­pez. Vasár­nap…

 • Kalandok az okmányirodában, avagy hogyan kell kijelentkezni Magyarországról gyerekkel

  írta:

  | kategória: , ,

  Újabb hatás­va­dász cím és poszt, mint az adó­zós még rég­ről. Ha hason­ló ütem­ben nő stag­nál az olva­só­tá­bor, akkor pár éven belül ki tudok ven­ni 10 eurót az AdSense-ből. Ahogy az egy jog­kö­ve­tő magyar állam­pol­gár­tól elvár­ha­tó, las­san négy év Svájc után elkez­dett fog­lal­koz­tat­ni ez a kije­lent­ke­zé­ses dolog. Volt több kisebb-nagyobb ok is, hogy miért kel­le­ne meg­lép­ni, pl.…

 • A szmájli

  írta:

  | kategória: ,

  Még csak feb­ru­ár van, és már meg is van az első idei poszt. Teg­nap vol­tak nálunk ven­dé­gek. Kata és Zizi jó nagyot ját­szot­tak a gye­re­kek­kel, el is fárad­tak ala­po­san. Kata meg­le­he­tő­sen zeher­nyés lesz egy idő után, ami­kor az álmos­sá­ga elér egy bizo­nyos, kri­ti­kus szin­tet. Ilyen­kor tet­sző­le­ges, nem várt és nega­tív ese­mény hatá­sá­ra nem túl ked­ve­sen rea­gál,…