Kategória: munka

 • Levélkezelés Outlookban

  Vala­me­lyik nap sétál­tam a kocsi felé, és eszem­be jutott, hogy ez is egy olyan mun­ka­nap volt, ami­kor a nap végé­re 0 levél maradt az inbo­xom­ban. Aztán erről beug­rott, hogy talán érde­kes lehet­ne leír­ni, hogy miként is keze­lem a céges leve­le­zé­se­met, hát­ha ez vala­ki­nek segít. (Bár ízlé­sek és pofo­nok, ugye.) Mind­egy, ha már idá­ig elju­tot­tam, akkor…

 • Pech

  Van egy inter­fész, két­órán­ként fut. 18:35-kor rak­tam rá fáj­lo­kat, per­sze pont 18:30-kor futott, és most (20:30) fog újra. Ez a pech. Iga­zá­ból nem ez az érde­kes, csak sok isme­rő­söm szo­kott ilye­ne­ket írni, hát én sem aka­rok nagyon kilógni. Az éltet, hogy mind­járt “zárok” mára, és akkor… Már csak egy év a lemaradásunk! :)

 • Nevezőtúra

  Ahogy arra itt, ott, amott utal­tam, ma vala­mi egé­szen ext­rás dolog­ba sike­rült belekeverednem. Egy-két hónap­pal ezelőtt jött egy levél a össz­cé­ges lis­tá­ra, hogy tehát “Olaj­tár­sa­sá­gok eve­zős­ver­se­nye”. Eve­zés (apu régen eve­zett!), cég fize­ti, Mar­git­szi­get, egy (akkor még) nagyon távo­li vasár­nap — egy­más­ra néz­tünk (én meg az Out­lo­ok), és rög­vest vála­szol­tam, hogy men­nék. Jóné­hány isme­rős is így…

 • Céges gokart

  Faszán sike­rült, tény­leg, nagyon. Kicsit tar­tot­tam tőle, mert sokan vol­tunk (kb. 25), félő volt, hogy nagy dzsum­buj lesz, de így, ötö­sé­vel eloszt­va jó tem­pót lehe­tett autózni. Nem volt hiá­ba­va­ló az elmúlt hetek sok (3) gya­kor­lá­sa, mert máso­dik let­tem, Pityu meg azért elő­zött csak meg, mert nem kövér nem olyan vas­ta­gok a csontjai. Nye­re­mé­nyem egy gra­ví­ro­zott…

 • Mobilkód

  Már hal­lot­tam régeb­ben erről, de ez tény­leg jó ötlet. Meg­lát­juk, mi lesz belő­le a köze­li v. távo­li jövő­ben. Jobb ötlet­ből is lett már sem­mi, rosszab­ból meg vala­mi, ha tud még vala­ki követni.

 • Hello

  No, volt egy kis hall­ga­tás, usque 10 nap. Sebaj, a hall­ga­tó­sá­gunk olyan nagyon úgy­sem tud elfogy­ni, lévén az 5%-os küszö­böt ugyan­úgy nem éri el, mint az MDF és az SZDSZ — együtt­vé­ve. Ha ha, mek­ko­ra poli­ti­kai poén így kora délelőtt. Szó­val az elmúlt napok­ban volt sok min­den, érde­kes és kevés­bé érde­kes tör­té­nés. Vol­tunk néha-néha buliz­gat­ni,…

 • Munkahelyi drukkolás

  11.00: min­den­ki be van sóz­va, nem­so­ká­ra jön Fodor Zol­tán dön­tő­je! Meg­le­het az első aranyunk! 11.10: kb. hatan (az a fél “osz­tály”) levo­nu­lunk a föld­szint­re, mert ott van tévé. 11.12: meg­van a tévé, egy méte­res plaz­ma lóg a falon. Ki van kap­csol­va, sehol senki. 11.13: egy föld­szin­ti kol­lé­ga bekap­csol­ja a tévét, de nincs meg a táv­irá­nyí­tó. Az m1-es…

 • A belvárosi munkavégzés diszkrét bája

  Sok pozi­tí­vu­mot jelent az, ha vala­ki nem Vácott, egy nyo­mo­rú­sá­gos gyár terü­le­tén dol­go­zik egy opens­pace-es iro­dá­ban (ejtsd IBM), hanem a bel­vá­ros (egyik) szí­vé­ben, a Wes­tEnd­nél, egy fran­kó irodaházban. Nap­köz­ben el tudok intéz­ni egy cso­mó min­dent, ami­re esé­lyem se len­ne, pl. bank, pos­ta, bár­mi­lyen üzlet meg­lá­to­ga­tá­sa. Az egy óra ebéd­szü­net pont az ilyen dol­gok­ra jó, főleg…

 • Egy sima hétköznap

  Mek­ko­ra már az, mikor hir­te­len fog­ja magát a mel­let­te­dü­lő fogas­ke­rék, és elkezd vissza­fe­le forog­ni, majd fel­kap­ja a ten­gelyt, és elkez­di szét­tör­ni a motort? Kor­lát­lan lehe­tő­sé­gek: mikor más­kor lehet gya­ko­rol­ni a mun­ka­he­lyen a krav-magás fogá­so­kat? Kar­cos a moni­to­rod, las­sú a géped? Egy han­gos pil­la­nat­ban, mikor min­den­ki a dühön­gő embert nézi, törd össze, és fogd rá —…