Kategória: munka

 • The Rong way to do Agile

  Jövő héten megyek Scrum Alli­ance-os tré­ning­re, majd mesé­lek róla, de nem is ez az érde­kes. Vala­hol talál­tam egyet a len­ti vide­ók közül, és annyi­ra meg­tet­szett, hogy meg­néz­tem min­det. Ha vala­ki­nek van 5 fölös per­ce, akkor aján­lom eze­ket, mert igen vic­ces mindegyik. Spe­ci­fi­ca­tions Team Struc­tu­re Plan­ning Stand-ups Ret­ros­pec­ti­ves Érde­kes lehet az Atlas­si­an­nál dol­goz­ni, biz­tos water­fall­ban dol­goz­nak,…

 • Napom

  A mai napom már eddig is igen hosszú volt, főleg, hogy teg­nap kezdődött. Teg­nap este volt céges BBQ, ami­től kicsit tar­tot­tam, mivel az utób­bi napok­ban igen rossz szo­ká­sos sváj­ci idő­já­rás volt. Aztán sze­ren­csé­re kisü­tött a nap, nem esett az eső, és még hideg se volt. Jót sütö­get­tünk, főleg miu­tán meg­jöt­tek az esz­kö­zök (addig műanyag vil­lá­val…

 • 3 év EPAM

  A minap emlí­tet­tem, hogy milyen évfor­du­lók­hoz értem már­ci­us idusával. https://twitter.com/markertlaci/status/311614040067682304 Nem leszek soha sem fize­tett sztár­blog­ger, ha nem fej­tem ki az ilyen gon­do­la­to­kat bőveb­ben. Idő­rend­ben vissza­fe­lé hala­dok, hogy olyan jó legyen ez a poszt, mint ami­lyen jó film a Memento. Szó­val hol­nap lesz pont három éve, hogy az első epa­mos mun­ka­na­pom volt. A szer­ző­dé­sem azon­ban…

 • Levélkezelés Outlookban

  Vala­me­lyik nap sétál­tam a kocsi felé, és eszem­be jutott, hogy ez is egy olyan mun­ka­nap volt, ami­kor a nap végé­re 0 levél maradt az inbo­xom­ban. Aztán erről beug­rott, hogy talán érde­kes lehet­ne leír­ni, hogy miként is keze­lem a céges leve­le­zé­se­met, hát­ha ez vala­ki­nek segít. (Bár ízlé­sek és pofo­nok, ugye.) Mind­egy, ha már idá­ig elju­tot­tam, akkor…

 • Pech

  Van egy inter­fész, két­órán­ként fut. 18:35-kor rak­tam rá fáj­lo­kat, per­sze pont 18:30-kor futott, és most (20:30) fog újra. Ez a pech. Iga­zá­ból nem ez az érde­kes, csak sok isme­rő­söm szo­kott ilye­ne­ket írni, hát én sem aka­rok nagyon kilógni. Az éltet, hogy mind­járt “zárok” mára, és akkor… Már csak egy év a lemaradásunk! :)

 • Nevezőtúra

  Ahogy arra itt, ott, amott utal­tam, ma vala­mi egé­szen ext­rás dolog­ba sike­rült belekeverednem. Egy-két hónap­pal ezelőtt jött egy levél a össz­cé­ges lis­tá­ra, hogy tehát “Olaj­tár­sa­sá­gok eve­zős­ver­se­nye”. Eve­zés (apu régen eve­zett!), cég fize­ti, Mar­git­szi­get, egy (akkor még) nagyon távo­li vasár­nap — egy­más­ra néz­tünk (én meg az Out­lo­ok), és rög­vest vála­szol­tam, hogy men­nék. Jóné­hány isme­rős is így…