ATM

Dol­go­zom egy pro­jek­ten, nem mon­dom meg, hogy mit csi­ná­lunk, de nagyon sokan, és nem­so­ká­ra vége van. (Nagyon jó mesé­lő vagyok.) Ma volt egy mee­ting dél­előtt, amin elhang­zott, hogy amit csi­ná­lunk, az ugyan még nem megy éles­ben, viszont a kan­tin előt­ti ATM már át van állít­va a Go-Live utá­ni álla­pot­ra. Ez az egyet­len ilyen ATM (egy­elő­re) egész Svájcban.

Mee­ting után lero­han­tam az auto­ma­tá­hoz, kezem­ben a bank­kár­tyám­mal, hogy tesz­tel­jem kipró­bál­jam. Sosem szok­tam kér­ni bizony­la­tot (Quit­tung, ejtsd Kvit­tig), de ezút­tal kér­tem. Szin­te kitép­tem a nyí­lás­ból, és néz­tem a …, szó­val néz­tem azt, amit néz­ni kel­lett raj­ta. Jó! Sétál­tam vissza az iro­dá­ba, köz­ben pont jött szem­be az egyik kol­lé­gám, aki szin­tén ezt akar­ta kipró­bál­ni. Mutat­tam neki a bizony­la­tot, nagy öröm­kö­dés lett hirtelen.

Aztán vala­ki utá­nam jött, és a kezem­be nyom­ta a pénzt, amit nyil­ván ben­ne hagy­tam az automatában.

Published
Categorized as élet, munka

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *