3 év EPAM

írta:

| kategória: ,

A minap emlí­tet­tem, hogy milyen évfor­du­lók­hoz értem már­ci­us idusával.

Nem leszek soha sem fize­tett sztár­blog­ger, ha nem fej­tem ki az ilyen gon­do­la­to­kat bőveb­ben. Idő­rend­ben vissza­fe­lé hala­dok, hogy olyan jó legyen ez a poszt, mint ami­lyen jó film a Memento.

Szó­val hol­nap lesz pont három éve, hogy az első epa­mos mun­ka­na­pom volt. A szer­ző­dé­sem azon­ban 2010. már­ci­us 14-ével kez­dő­dött, ami egy vasár­nap volt a már­ci­us 15-ei hét­fő előtt. Ennek egyéb­ként az volt az oka, hogy vélet­le­nül fél­re­néz­tem a nap­tá­rat, és a mun­ka­szer­ző­dés­nél nagyon ragasz­kod­tam a 14-ei kez­dés­hez. Így volt két fize­tett pihenőnapom.

Feb­ru­ár 10-én mond­tam fel az elő­ző helye­men, nagy­já­ból 5 perc­cel azután, hogy meg­tud­tam, fel­vesz az EPAM. 9‑én vol­tam fel­vé­te­liz­ni, ked­den — az elő­ző hét pén­tek helyett, mert akkor kel­lett vol­na men­nem. De akkor nem tud­tam, mert Regi­vel snow­boar­doz­tunk. És vol­tak olyan jó fejek, hogy meg­vár­tak. Hét­főn kel­lett vol­na men­nem, de akkor volt két másik inter­júm, pszt.

Egyéb­ként a Monster­re töl­töt­tem fel a CV-met, ott talál­tak rám, akkor még nem volt akko­ra flash a Lin­ke­din, mint manapság.

Az EPAM nem vett vol­na fel Busi­ness Analyst­nek, ha előt­te nem let­tem vol­na majd­nem két évig BA. És azért let­tem BA, mert Pro­ject Mana­ger akar­tam len­ni (24 éve­sen (!), szűk 1 év (!) mun­ka­ta­pasz­ta­lat­tal — kis hülye), és elvi­leg annak is vet­tek fel az elő­ző helyem­re, csak aztán kide­rült, hogy még­sem. Emi­att örök­ké hálás leszek nekik, még ha, khm, nem is annyi­ra sze­ret­tem őket.

És nem let­tem vol­na az elő­ző helyen BA, ha előt­te nem let­tem vol­na IT Con­sul­tant a Big Four egyi­ké­nél. Az első héten ugyan­is kide­rült, hogy az IT tanács­adó Windows‑t ins­tal­lál, nyom­ta­tót sze­rel, kábelt blankol.

És nem let­tem vol­na tanács­adó (sic!), ha előt­te nem vet­ték vol­na el tőlem a heti 3 nap (!) home offi­ce-omat az első helye­men. Ami­ről egyéb­ként ezt írtam (hall­ga­tó) Ger­gő barátomnak:

U.i.2.: vol­tam teg­nap (…) Assess­ment Cen­te­ren, ami ilyen hosszú meg bonyo­lult tesz­te­lős szar. Volt matek meg ver­bá­lis teszt, tár­gya­lás-szi­mu­lá­ció magya­rul-ango­lul, meg angol pre­zen­tá­ció. Végig vol­tam, szó­val lesz jövő héten szak­mai inter­jú is. (…) Nem aka­rok ott dol­goz­ni, olyan az egész, mint egy börtön.

És azóta is min­dig tar­tom magam a döntéseimhez.


Comments

3 hozzászólás a(z) “3 év EPAM” bejegyzéshez

  1. AC az Accent­ure­nél volt?

  2. nee­em, a nagy kéknél :)

  3. hogy miért nem írtam cég­ne­ve­ket, azt mond­juk nem tudom, mert kint van lin­ke­di­nen, face­boo­kon, meg a “pro­fi” olda­lon is …

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük