Szerző: regi

 • Állásinterjú

  A mai posz­tot rövid­re fogom, most (este 10) tud­tuk a lányo­kat lefek­tet­ni, és az éjsza­ka is elég döcö­gő­sen telt, elég annyi, hogy Zizi haj­na­li ötkor aludt el.. Nekem pedig ma még muszáj egy kis svic­cer­düccsöt is tanul­ni, hogy ne tör­tén­hes­sen meg még egy­szer egy hason­ló szto­ri, mint a most következő. Kedd dél­után tet­tem egy kiadós…

 • A farm, ahol élünk

  Nagyon jól esett, hogy az elő­ző poszt­ra ilyen sokan kíván­csi­ak vol­ta­tok, több, mint 150 egye­di láto­ga­tót von­zott be a blog múlt szom­bat óta! Ez elég löke­tet ad ahhoz, hogy áll­jam a sza­vam, és tény­leg min­den héten új poszt­tal jöj­jek, mert amúgy ilyen téren baro­mi lus­ta vagyok. De tény­leg, csak ott­hon több, mint 15 füze­tecs­kém van,…

 • Grüezi!

  Szi­asz­tok, Regi vagyok! Hosszas töp­ren­gés után arra jutot­tunk Laci­val, hogy ahe­lyett, hogy tele­spam­el­nénk a blog­uni­ver­zu­mot még egy újabb doma­in­nel, inkább ezen a jól ismert, bevált és nagy olva­só­tá­bor­ral (sic!) ren­del­ke­ző plat­for­mon jelent­ke­zünk élmény­be­szá­mo­ló­ink­kal a továb­bi­ak­ban svej­ci min­den­nap­ja­ink­ról, remél­he­tő­leg heti gya­ko­ri­ság­gal. Néz­zük is akkor az első hét eseményeit! A csa­lád női szek­ci­ó­ja Nusi­val kiegé­szül­ve pén­te­ken indult…

 • Leleplezőpost

    Az Ibi­za csak alibi(za). (én is bocs)     *A tulaj sze­mé­lyi­sé­gi joga­it tisz­te­let­ben tart­va (eny­he és igen érde­kes gri­masz) muszáj volt a fen­tebb lát­ha­tó apró kor­rek­ci­ót elvégezni.