Le Moulin à images, azaz a Képmalom

Ma este meg­te­kin­tet­tem a másik nagy, ingye­nes kve­be­ki neve­ze­tes­sé­get, ami a fen­ti, for­dí­tott éke­ze­tes á betűs név­re hall­gat. A lényeg úgy fog­lal­ha­tó össze, hogy adva van sok hatal­mas gabo­na­tá­ro­ló siló (leg­alább­is nekem így magya­ráz­ták ki), ami­nek az olda­lá­ra estén­ként pro­jekt­orok­kal képe­ket, kis­vi­de­ó­kat, rövid­fil­me­ket vetí­te­nek, hang­gal, füst­tel, lézer­rel, fény­szó­rók­kal és egyéb han­gu­lat­fo­ko­zó ele­mek­kel. A “vászon” pon­tos mére­te­it nem isme­rem, Goog­le Maps alap­ján olyan 500 méter szé­les­sé­gű, és vál­to­zó magas­sá­gú. Az egész nagyon jól meg van csi­nál­va, a pro­jekt­orok össze­han­gol­tan működ­nek, nincs sem­mi­lyen csú­szás vagy aka­do­zás, ami­kor egyéb effek­tek van­nak (pl. gőz­ha­jót mutat­nak, és jön ki belő­le a füst; vagy a vilá­gí­tó­to­rony­nak pász­tá­zó fény­csó­vá­ja van), azok is másod­perc­re pon­to­san van­nak belő­ve. Az egész talán a négy elem­re, vala­mint Kve­bek­re van kihe­gyez­ve, amennyi­re az átve­ze­tő (fran­cia) címe­ket értet­tem. 22:00-kor kez­dő­dött, talán 40 per­ces volt, kel­le­mes élmény. Egyéb­ként ez volt a nap csúcs­pont­ja, mert elég­gé elfogy­tam lel­ke­se­dés­ben így a hét végé­re, men­nék már haza.


A képet itt találtam.

Erről is csi­nál­tam pár vide­ót, de a hotel wifi­jén nem pró­bál­ko­zom újra. Egy­szer csak össze­vá­gok min­dent, nem?

Egyéb­ként még mesél­het­nék a külön­fé­le utcai mutat­vá­nyo­sok­ról, mert komoly szer­ve­zett­ség mel­lett ope­rál vagy 10 nagyobb műsor­szám, és akkor az utcai zené­szek­ről, fes­tők­ről, bűvé­szek­ről, bohó­cok­ról, moz­du­lat­lan embe­rek­ről nem is beszél­tem. Mesél­het­nék, de nem teszem :)

Közzétéve:
quebec kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 hozzászólás

 1. Hel­lo from Qué­bec (Cana­da),

  Hap­py that you enjoyed the Mou­lin à ima­ges from Robert Lepage. This is a big pro­duc­ti­on that enhan­ced the 400th anni­ver­sary of the foun­da­ti­on of Qué­bec city and tourism.
  The archi­ves used are simply amaz­ing. Ima­ges, musics, vide­os, noth­ing was for­got­ten. We are very pro­ud, espe­ci­ally when good com­men­ta­ri­es comes from forei­gn people as far as Hungaria!

  Thanks for your inter­est­ing post, 

  Corin­ne of Archi­ves à l’affiche

  Goog­le traduction:

  Bol­dog, hogy tet­szett a Mou­lin à képe­ket a Robert Lepage. Ez egy nagy ter­me­lé­si, hogy a foko­zott 400. évfor­du­ló­ja ala­pí­tá­sá­nak Qué­bec város és a turizmus.
  Az archí­vum fel­hasz­nált egy­sze­rű­en cso­dá­la­tos. Képek, zenék, vide­ók, sem­mi fele­dés­be merült. Nagyon büsz­kék vagyunk, külö­nö­sen, ha jó kom­men­tá­ro­kat szár­ma­zik a kül­föl­di embe­re­ket, amennyi­re Hungária!

  Köszön­jük a post érdekes,

  Corin­ne

 2. hop­pá, azért kemény, hogy a hölgy így meg­ta­lál­ta a leírást. első­re spam­nek tűnt, de nem az :)

  btw. corin­ne: you’­re wel­co­me, mou­lin was really gre­at, good job ;)

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük