Káromkodni Kvebekben (18+)

Figye­lem! Jelent poszt károm­ko­dá­sok­kal ter­helt, meg­te­kin­té­sét sem­mi­lyen kor­osz­tály­nak nem ajánljuk!
Attent­ion! Cet artic­le con­ti­ent bea­u­co­up de pre­sta­ti­on de ser­ment, pour adul­tes seulement!

A teg­na­pi BBQ másik kiemelt témá­já­nak külön bejegy­zést szen­te­lek. Károm­ko­dá­sok, ahogy azt a kve­be­ki­ek csi­nál­ják, illet­ve magyar szem­szög­ből helyt­ál­lóbb a “pró­bál­ják csi­nál­ni” kifejezés.

Ala­pok
Amit eddig a károm­ko­dás­ról gon­dol­ta­tok, azt itt el kell felej­te­ni. Szá­mom­ra már az fur­csa volt, hogy fran­ci­á­ul beszé­lő embe­rek hót nyu­gi­ban ülnek egész nap a gép előtt, és egy fél indu­lat­szót sem lehet hal­la­ni. Sehol egy mer­de vagy puta­in. Az okok a következőek.
1.) Nem károm­kod­nak, vagy csak nagyon rit­kán. Nem szokás.
2.) A károm­ko­dá­sa­ik magyar szem­mel néz­ve inkább vic­ce­sek, mint dur­vák. Leg­in­kább a szá­nal­mas jel­zőt lehet­ne hasz­nál­ni, de egy­részt nem aka­rom őket meg­bán­ta­ni, mert tény­leg meg­sze­ret­tem Que­bec lakó­it, más­részt meg ha job­ban bele­gon­do­lok, inkább az a szá­nal­mas, hogy bár­mi­kor tudok károm­kod­ni 5 per­cig anél­kül, hogy annak bár­mi értel­me len­ne, vagy hogy bár­mi­lyen kife­je­zést egy­nél több­ször mondanék.

Sza­vak
Itt a károm­ko­dá­sok a temp­lom­mal kap­cso­la­to­sak. Mind­egyik. A vonat­ko­zó Wiki­pé­dia szó­cikk egé­szen pon­to­san tizen­egy (!) károm­ko­dást ismer. Ha lefor­dí­ta­nánk a károm­ko­dá­so­kat, akkor kb. ezt kap­nánk: kehely, gyer­tya, sátor, Krisz­tus, vagy a leg­dur­vább: átko­zott. Egyéb­ként a leg­gya­ko­ribb károm­ko­dás a tabar­nak, ez az a doboz, ami az oltá­ron áll, és vala­mi köze van az úrva­cso­rá­hoz (saj­nos hiá­nyos a nevel­te­té­sem ebben a témá­ban, aki tud­ja a helyes kife­je­zést, kom­ment­ben segíthet).

Gya­kor­lás
Ahogy mesél­ték, nin­cse­nek sza­bá­lyok, iga­zá­ból ran­dom mon­do­gat­ni kell eze­ket a sza­va­kat, és akkor károm­kodsz kemé­nyen. Az iga­zán pro­fik egé­szen arra a szint­re jut­hat­nak el, amit ebben a vide­ó­ban hallhattok.

Ennyit erről. Ne káromkodjatok!

Közzétéve:
quebec kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 hozzászólás

  1. fizi­kai fáj­dal­mat érez­tem vol­na, ha úgy megyek el innen, hogy NEM veszek ilyen pólót… :)

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük