Kategória: blog

 • Bocs

  írta:

  | kategória:

  Untam már a cím­la­pon ezt a csu­kát, most itt egy poszt, így kicsit lej­jebb csú­szik. Tudom, hogy tol­ni kell a kont­en­tot, de hát most vala­hogy nem megy. Vál­ság­ban a blogszakma. Tudom, tudom!

 • Up-to-date blog

  írta:

  | kategória:

  Aki ma dél­előtt-dél­köz­ben-dél­után vélet­le­nül néz­te a blo­got, az talán ész­re­vet­te, hogy vala­mi nem stim­mel. A fej­léc az egy­foly­tá­ban rossz volt, szét­csú­szott, fehér­ség volt ben­ne, a cím se volt a helyén (most sincs). Az tör­tént, hogy a régi (RC4-es) K2‑t (ez a the­me) fris­sí­tet­tem 1.0.3‑ra, ami miatt min­den módo­sí­tás (pl. Earl a fej­léc­ben) jól elszállt. Aztán…

 • A kontent magától nem tolódik

  írta:

  | kategória: , ,

  Ez a k. VB megint betett a blo­go­lá­si ked­vem­nek. Olasz­or­szág és Fran­cia­or­szág kiesik, Szlo­vá­kia nyol­cad­dön­tős? Mi jöhet még, Magyar­or­szág kijut EB-re és/vagy VB-re? Kac, kac, kac. Szó­val sok dolog biz­tos már. Nem lesz júni­us­ban 30 poszt, pedig jól indul­tunk. A fele se lesz igaz a VB‑s tipp­je­im­nek. Nem leszek 20. az iWiW-es VB-játék­ban. Nem nye­rek 17x1500…

 • Elköltöztünk!

  írta:

  | kategória:

  A mai nap­pal sike­re­sen és tel­je­sen átköl­tö­zött a blog és min­den hoz­zá tar­to­zó dolog a toportyu.bercsenyi.bme.hu-ról a Gyü­mölcs­tár­hely­re. Volt némi gon­dom a wp_config.php-vel, elő­ször az adat­bá­zis-elérés, majd a kódo­lás szo­mo­rí­tott el, de most már min­den oké. Ha min­den igaz, akkor a képek és egyéb tar­tal­mak ugyan­úgy meg­ma­rad­tak min­den­hol, mint koráb­ban, mivel tulaj­don­kép­pen a markert.hu/wordpress volt…

 • Internet, here we come!

  írta:

  | kategória:

  Íme az első, külön bejá­ra­tú blo­go­lá­som Kis­pest­ről, a saját netün­ket használván. Pén­te­ken vég­re bekö­töt­ték az ADSL‑t T‑ék. Iga­zán köszö­nöm nekik, hogy két óra 1412 meg DHL-es ügy­in­té­zés után vol­tak olyan szí­ve­sek, és lehe­tő­vé tet­ték, hogy rájuk költ­sünk havi pár­ezer forin­tot. Danke. Ma (vasár­nap) pedig elhoz­tuk Cse­pel­ről a jó öreg SMC rou­tert, és beüze­mel­tem a Wi-Fit szé­pen.…

 • Sünet

  írta:

  | kategória:

  Úgy dön­töt­tem, hogy szü­net lesz, egé­szen addig, míg tel­je­sen át nem köl­töz­tünk. Nem lesz több cse­pe­li bejegy­zés, egy­elő­re. (Nem mint­ha ez most Cse­pel­ről szól­na, vagy onnan írnék, de sebaj.) Addig majd csak kibír­já­tok vala­hogy. Lehet néz­ni break-et (vég­képp elvesz­tet­tem, mert til­tott web­lap lett sze­gény), ját­sza­ni [ori­go] film­klub­bal (köszön­jük Brü­nót!), face­boo­koz­ni meg twit­te­rel­ni. Hajrá.