A kontent magától nem tolódik

Ez a k. VB megint betett a blo­go­lá­si ked­vem­nek. Olasz­or­szág és Fran­cia­or­szág kiesik, Szlo­vá­kia nyol­cad­dön­tős? Mi jöhet még, Magyar­or­szág kijut EB-re és/vagy VB-re? Kac, kac, kac.

Szó­val sok dolog biz­tos már. Nem lesz júni­us­ban 30 poszt, pedig jól indul­tunk. A fele se lesz igaz a VB‑s tipp­je­im­nek. Nem leszek 20. az iWiW-es VB-játék­ban. Nem nye­rek 17x1500 forin­tot a bará­ti tipp­já­té­kon. Ezek legye­nek a leg­na­gyobb prob­lé­má­im az életben :)

Mi volt még, ami­ről nem írtam, de írhat­tam vol­na? Szü­li­na­pi meg­le­pe­tés­ként Velen­cei-tó (már­mint láto­ga­tás, nem kap­tam meg aján­dék­ba), szü­lők­kel szü­li­na­pi sütö­ge­tés, krav­ma­gás-futá­sos (ld. Com­bat run) edzést köve­tő egy­he­ti bice­gés, egy­re több mun­ka (ez nem panasz, sőt), mun­ka­he­lyen egy­re több isme­rős arc fel­tű­né­se (Sziff­rid a ház­ban, Pityu a pipe­line-ban). És vég­re elmúlt az esős évszak, és remél­he­tő­leg sta­bi­lan kerék­pá­roz­ha­tok napon­ta mun­ká­ba és vissza, illet­ve hét­vé­gen­ként nem csak 24-et néz­he­tünk, míg kinn ömlik az eső (bár ez se rossz elfoglaltság).

Azt mond­tam ápri­lis­ra, hogy az a hónap telt el eddig a leg­gyor­sab­ban. Aztán a május még job­ban elfo­gyott. Most meg egy hét van hát­ra júni­us­ból, ami szin­tén nem volt egy las­san foly­do­gá­ló hónap. Mind­járt itt a nyár vége, aztán az ősz, a tél, bol­dog karácsonyt :)

Ez a poszt kicsit olyan, mint­ha része­gen írtam vol­na, pedig nem is. Egy fél Hei­ne­kent ittam eddig, köz­ben Japán simán veri Dáni­át (ez az a fél­mon­dat, ami­nek a hatá­sá­ra mind­járt rúg Dánia hár­mat). Ez a VB olyan, mint a bürok­rá­cia Magyar­or­szá­gon: bár­mi meg­tör­tén­het, és bár­mi­nek az ellen­té­te is. Ezt a VB‑t jósol­ni nehe­zebb, mint a görö­gök 2004-es EB-győ­zel­mét kikövetkeztetni.

Tény­leg kicsit nega­tív hang­vé­te­lű írás ez, pedig nincs sem­mi bajom, sőt :) Las­san már nem sán­tí­tok fel­tű­nő­en, egy jó kis prog­ram, ami­hez némi közöm van, mind­járt meg­je­le­nik az AppStore-ban (bőveb­bet később), egy nagyobb prog­ram ötle­te itt ala­kul a fejem­ben egy ide­je, és így tovább. Tény­leg min­den jól alakul.

Na, Bendt­ner most meg­in­dul, és akko­ra gólt lő, hogy az hár­mat ér rög­tön. Vagy nem.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *