Up-to-date blog

Aki ma dél­előtt-dél­köz­ben-dél­után vélet­le­nül néz­te a blo­got, az talán ész­re­vet­te, hogy vala­mi nem stim­mel. A fej­léc az egy­foly­tá­ban rossz volt, szét­csú­szott, fehér­ség volt ben­ne, a cím se volt a helyén (most sincs). Az tör­tént, hogy a régi (RC4-es) K2‑t (ez a the­me) fris­sí­tet­tem 1.0.3‑ra, ami miatt min­den módo­sí­tás (pl. Earl a fej­léc­ben) jól elszállt. Aztán meg­pró­bál­tam min­dent szé­pen vissza­rak­ni, több-keve­sebb siker­rel. Ahogy régen, úgy most is Balázs segí­tett CSS-ben, most úgy néz ki, jó lesz. A bet­vek betűk kicsit vál­toz­tak, de ez most nekem tetszik.

Ja, még volt egy olyan is, hogy az admin felü­le­ten pró­bál­tam fel­töl­te­ni a hea­dert, hát­ha. No, ezt nem kel­lett vol­na. A K2 vala­hogy elrak­ta a fel­töl­tött képet, levág­ta 200 pixel magas­sá­gú­ra, aztán onnan­tól kezd­ve bár­mit írtam a style.css file-ba, azt inline (ezt ma tanul­tam) overr­ide-olta kegyet­le­nül. Aztán keres­gél­tem egy kicsit, és nagy nehez meg­ta­lál­tam az egyik wp-táb­lá­ban egy bejegy­zést, ami­nek a nevé­ben sze­re­pelt a k2, a hea­der, meg az image, azt kel­lett töröl­ni, utá­na min­den fran­kó volt. Még most is van egy ilyen inline izé, azt majd más­kor kita­ka­rí­tom. Most viszont ennyi volt a CSS-isko­la, végeztem.

Aki nem tud­ja, az tanítja.
Aki taní­ta­ni se tud­ja, az lektorálja.
Aki lek­to­rál­ni se tud­ja, az köny­vet ír róla.

Published
Categorized as blog

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *