Kategória: pénz

 • Nokia N8

  Min­dig nagy prob­lé­ma nekem, hogy mikor, milyen tele­font vegyek majd. Most van elő­ször az, hogy jó elő­re tudom, mit fogok ven­ni majd. Nokia N8, ennyi. Van ben­ne 12 mega­pi­xe­les kame­ra, HD-fel­bon­tá­sú fil­me­ket készít, HDMI kime­ne­te van, GPS ben­ne, Face­book és Twit­ter kli­ens is per­sze stb. stb. stb. Kell nekem, még akkor is, ha annyi­ba fog…

 • Azt hit­tem, hogy a Pan­non két­fo­rin­tos csek­két nem lehet übe­rel­ni unte­rol­ni. A Főtáv meg­mu­tat­ta, hogy mégis. Volt hoz­zá (SAP‑s) szám­la is, meg két szép pros­pek­tus. Nyom­da­költ­ség­gel-pos­tá­val együtt kijött az egész egy százasból.

 • OTP -> HBW

  Hét évvel OTP‑s szám­lám meg­nyi­tá­sa, hat és fél évvel az első “de jó len­ne meg­szün­tet­ni ezt az OTP‑s szám­lát, és keres­ni egy nor­má­lis ban­kot” gon­do­lat fel­buk­ka­ná­sa, egy hét­tel a HBW‑s bank­szám­lám meg­nyi­tá­sát köve­tő­en ma betér­tem egy köze­li bank­fi­ók­ba, és kegyet­le­nül meg­szün­tet­tem a szám­lá­mat. Hiá­ba pro­bál­ko­zott a pénz­tá­ros néni, nem tudott meggyőzni. — Meg­kér­dez­he­tem, hogy miért…

 • Számla…

  Azt hit­tem, hogy a múlt­ko­ri pan­no­nos csekk után már nem érhet meg­le­pe­tés. Téved­tem. Most csekk nem jött, csak szám­la. Szép borí­ték, két­ol­da­las össze­sí­tő, fel­adás­sal együtt nem kerül­he­tett töb­be 50 forintnál.

 • Tud valaki kölcsönadni egy komolyabb összeget tartozásaim rendezése végett, NOT?

 • Spf!

  Teg­nap sike­re­sen bevá­sá­rol­tunk, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ruha­tá­ram két nad­rág­gal, két pul­csi­val, két hosszú­uj­jú póló­val, egy övvel, egy ing­gel és egy pár cipő­vel bővült. Fize­tés min­den eset­ben céges hitel­kár­tyá­val, szó­val meg lesz még a böjt­je ennek. Sebaj. Már csak két nap…