Magánnyugdíjpénztáras összefoglaló (UPDATED)

Mivel sehol eddig nem talál­tam egy össze­fog­la­lót arról, hogy gya­kor­la­ti­lag mit csi­nál­jon az ember, ha netán pénz­tár­tag sze­ret­ne marad­ni, gon­dol­tam, írok egyet. Saját tapasz­ta­la­tok, poli­ti­ka­i­lag inkor­rekt tar­ta­lom, 18-as kari­ka. Sen­ki se olvas­son tovább!

Hol?
Az ONYF olda­lán lehet ügy­fél­szol­gá­la­to­kat keres­ni, ami fon­tos: bár­ki bár­me­lyik iro­dá­ban elin­téz­he­ti a nyi­lat­ko­zat­té­telt, nem kell a lak­hely sze­rin­ti iro­dá­ba men­ni! (Buda­pes­ten egyéb­ként három hely van: VIII. ker., Fiu­mei út 19/a., XIII. ker., Váci út 73.; XIII. ker., Viseg­rá­di u. 49.)

Mikor?
Minél előbb, mert 2011. janu­ár 31. (illet­ve nagyon indo­kolt eset­ben feb­ru­ár vége) a határ­idő. Nyit­va­tar­tá­si idő­ket érde­mes megint csak az ONYF olda­lán keres­gél­ni, ahol én vol­tam (Váci út 73.), ott fél 8‑tól van­nak nyit­va (két ünnep között pedig fél 7‑től vol­tak).
Egyéb­ként nem kell meg­ijed­ni a sor­tól, én 20 embert kap­tam magam elé, és brut­tó egy óra alatt végez­tem. Töb­bek elmon­dá­sa sze­rint ez az idő inkább még ennél is keve­sebb szo­kott len­ni, kis sze­ren­csé­vel 30 perc alatt is megúszható.

Mi kell hozzá?
TAJ-kár­tya, sze­mé­lyi iga­zol­vány (/útlevél/jogosítvány), lak­cím­kár­tya. Tőlem nem kér­tek tag­sá­gi okira­tot, tag­sá­gi szá­mot, csak a magán­nyug­díj­pénz­tár nevét kel­lett tudnom.

Hogyan?
Ez is iro­dá­ról iro­dá­ra eltér­het, de alap­ve­tő­en így néz ki a folyamat:

 • bemész az ügyfélszolgálatra;
 • kérsz for­ma­nyom­tat­ványt*, amit három pél­dány­ban adnak oda neked (az a pon­tos neve, hogy “Nyi­lat­ko­zat a magán-nyug­díj­pénz­tár tag­sá­gi jog­vi­szony fenn­tar­tá­sá­ról”; és én nem talál­tam meg az ONYF olda­lán sehol sem);
 • kitöl­töd mind­egyik pél­dány “tete­jét”, egé­szen az alá­írá­sig (alá­ír­ni már az ügy­in­té­ző­nél kell), amit beírsz: név, lak­cím, TAJ-szám, pénz­tár neve;
 • kérsz sor­szá­mot (lehet, hogy más­hol a for­ma­nyom­tat­ványt és a sor­szá­mot egy­szer­re adják);
 • türel­me­sen várakozol;
 • szó­lí­ta­nak, oda­mész az ablakhoz/pulthoz, oda­adod a papí­ro­kat, a fent fel­so­rolt igazolványokat;
 • a néni (min­dig néni) kitöl­ti a hiány­zó dol­go­kat, ellen­őr­zi az adataidat;
 • alá­írod mind­há­rom példányt;
 • a néni is alá­ír­ja, még egy néni­vel alá­i­rat­ja, majd addig pecsé­tel, amíg van fehér felü­let a papíron;
 • meg­tar­ta­nak két pél­dányt, vissza­ad­nak egyet, plusz én még kap­tam egy fény­má­so­la­tot is;
 • a fény­má­so­la­tot öt (munka?)napon belül leadod a munkáltatódnak.

Aztán elte­lik 30–40 év, “nyug­díj­ba mész”, és kapod a nyug­dí­ja­dat a magán- és (ha van) az önkéntes-nyugdíjpéntáradtól.

Ennyi.

Annyi befo­lyá­so­lást még meg­en­ged­nék magam­nak, hogy a sorbanállás/ügyintézés ne riasszon el sen­kit. Ha egy egész (szabad)nap rá is megy, akkor se. Sze­rin­tem ne ezen múl­jon a döntés!

*: a Sta­bi­li­tás fel­tett egy nyi­lat­ko­zat­min­tát, amit akár ott­hon is ki lehet nyom­tat­ni (3 pél­dány, ugye), kitöl­te­ni az alá­írá­sig, és akkor továb­bi 1..5 perc spó­rol­ha­tó. Meg­ta­lál­ha­tó itt: nyi­lat­ko­zat.


Comments

11 hozzászólás a(z) “Magánnyugdíjpénztáras összefoglaló (UPDATED)” bejegyzéshez

 1. Dzsozy avatar
  Dzsozy

  Laci, mit csi­nál­jak, nincs a hon­la­pon Pest megyei :)

 2. dzsozy, saj­nos ceg­léd­re kell utaznod :)

 3. sziffrid avatar
  sziffrid

  Nekem azt mond­ta a néni, hogy tel­je­sen mind­egy, hogy hova megyek, nem kell a lak­hely sze­rin­ti igaz­ga­tó­ság­ra men­nem. Bár a hölgy tájé­ko­zott­sá­ga kicsit hiá­nyos­nak tűnt. De szer­dán kide­rí­tem, hogy ez igaz‑e a gyakorlatban.

 4. sziffrid avatar
  sziffrid

  Nos, hogy hova is kell menni:
  Az Mpt. 24. § (10) és 123. § (6) bekez­dé­se sze­rint a magán-nyug­díj­pénz­tá­ri tag­nak a magán­nyug­díj­rend­szer­ben fenn­ál­ló tag­sá­gi jog­vi­szo­nya fenn­tar­tá­sá­nak szán­dé­ká­ról 2011. janu­ár 31. nap­já­ig — sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak ellen­őr­zé­se cél­já­ból — sze­mé­lye­sen kell nyi­lat­koz­nia bár­mely nyug­díj­biz­to­sí­tá­si igaz­ga­tó­ság­nál vagy a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Igaz­ga­tó­ság­nál, illet­ve az Orszá­gos Nyug­díj­biz­to­sí­tá­si Főigazgatóságnál.
  (For­rás: http://www.onyf.hu/index.php?module=news&action=show&nid=8183&root=ONYF&rand=2674f43d9fb9fd37d7e7ee89522f8dc4)
  Ebben a kis idé­zet­ben fel­fe­dez­he­tő a BÁRMELY szócs­ka, ami alap­ján én arra gon­do­lok, hogy nem a lak­hely sze­rin­ti hiva­tal­ba kell elmenni.

  De azért attól óvva inte­nék min­den­ki, hogy bár­mit elhiggyen bár­mi­lyen hivatalnak!

 5. Lóci avatar
  Lóci

  Itt azt mond­ja, hogy a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Igaz­ga­tó­ság (XIII. Váci út 73.) fél nyolc­kor nyit, nem fél hét­kor: http://www.onyf.hu/?module=institutes&action=institute&iid=49

 6. Lóci avatar
  Lóci

  Na, vol­tam az iment. 7:30-ra ertem oda a Vaci uti kiren­delt­seg­be, 7:55-re vegez­tunk is. Kb. tizen vol­tak elot­tem, es min­den ugy tortent, ahogy Laci leirta.

  Koszi az utmutatot!

 7. köszi, update-eltem megest a posz­tot. vala­hol talál­tam egy még faszább leírást, de most nincs meg, mond­juk ott is ugyan­ez van.

  ja, és kirak­tam egy lin­ket a sta­bi­li­tás nyilatkozatmintájára.

 8. az mynp‑k vég­re csi­nál­tak fasszen­tos kalkulátort:
  http://tajekozodjon.com/nyugdijkalkulator/

 9. szó­val leg­ké­sőbb jan31-ig be kell men­nem ezt elin­téz­ni? később már nem lesz lehetőségem?

 10. fen­teb­bi kal­ku­lá­tor alapján
  tisz­ta tb 80e, vegyes tb-mnyp(8%) 105e, vegyes mnyp(10%) 75e

  na most mi légyen?

  az biz­tos itt kell még meg­ta­ka­rí­ta­ni más­ként is, egyik­ből sem fogok ven­ni húst:)

 11. rádi­ó­ban-tévé­ben is hal­lot­tam ugyan­ezt, itt talál­tam a neten szá­mo­kat.

  a lényeg: jelen­leg az eltar­tó-nyug­dí­jas arány kb. 57:37, azaz egy nyug­dí­jas­ra 1,5 dol­go­zó ember jut. 40 év múl­va opti­mis­ta (azzal szá­mol­nak, hogy nő a fog­lal­koz­ta­tás ará­nya, azaz az aktív népes­ség nagyobb szá­za­lé­ka fog — fehé­ren — dol­goz­ni) becs­lés sze­rint 67:81 (!) lesz, azaz egy nyug­dí­jast 0,8 dol­go­zó fog eltar­ta­ni. (ha pedig a jelen­le­gi fog­lal­koz­ta­tott­ság­gal szá­mo­lunk, akkor a hely­zet még rosszabb, 0,7 eltar­tó jön ki.)

  min­dent össze­gez­ve: akkor, ami­kor mi álla­mi nyug­dí­jat kap­nánk, ugyan­ennyi vagy talán egy kicsi­vel több ember által befi­ze­tett nyug­díjjáru­lékadó több mint két­szer annyi nyug­dí­jast fog eltar­ta­ni. ha a rend­szer alap­ja­i­ban nem vál­to­zik, akkor azt a szá­mot, amit min­den­ki lát a tisz­ta TB‑s osz­lop­ban, nyu­god­tan el lehet osz­ta­ni ket­tő­vel, az reálisabb…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük