Filmklub

Az utób­bi idő­ben a hir­te­len jött sza­bad­időm­ben — fut­ko­sás, német tanu­lás, rejt­vény­fej­tés, olva­sás stb. mel­lett — sike­rült kicsit műve­lőd­nöm fil­mi­leg. Az aláb­bi fil­me­ket (ill. soro­za­tot) lát­tam — mind­egyik­ről írok egy-két mon­da­tot, hát­ha vala­ki­nek ked­vet csinálok.

Dirty Har­ry (1971): ezer éve lát­tam. Ami­kor Clint Eastwood a szék­kel palo­rá­zott, eszem­be jutott, szó­val meg­néz­tem. Most bizo­nyá­ra arra gon­dol­tok, hogy ez már a har­ma­dik mon­dat, pedig fent csak egyet-ket­tőt ígér­tem. Beval­lom, ebben a nagy kava­ro­dás­ban én sem figyel­tem, de hé … ! :)

Indul a bak­ter­ház (1980): a tel­jes film fenn van you­tu­be-on, egy kol­lé­gám kirak­ta a lin­ket, hiá­ba volt majd­nem éjfél, muszáj volt megnéznem!

Die unend­li­che Geschich­te (1984): sosem lát­tam még, ami ciki, nem is olvas­tam, ami pedig egye­ne­sen vér­ci­ki. Nekem tet­szett, pedig után­aol­vas­tam, és kide­rült, hogy a könyv jóval hosszabb és sok­kal jobb. Maga Herr Ende is kife­jez­te nem­tet­szé­sét a meg­fil­me­sí­tés­sel kapcsolatban.

Basic Ins­tinct (1992): réges-régen egy­szer vélet­le­nül bele­néz­tem vide­ón, pedig akkor még kicsi vol­tam, le is szíd­tak anyu­ék ala­po­san. Sha­ron Sto­ne-nak tény­leg 160-as az IQ-ja?

A Bronx Tale (1993): ezt se … Hatal­mas, nagyon tet­szett, min­den­ki­nek aján­lom, aki sze­re­ti az ehhez hason­ló, kicsit gengsz­te­res fil­me­ket. Az ajtós teszt egye­ne­sen klasszikus! :)

12 Mon­keys (1995): és ezt sem lát­tam még. Pedig alap!

Cube (1997): ezt se! A híre alap­ján job­bat vár­tam, kicsit nyo­masz­tó, de sze­rin­tem erő­sen köze­pes horrorocska.

Ame­ri­can His­to­ry X (1998): régen lát­tam, aztán vala­ki mesél­te, hogy a My Name is Earl Ran­dy-je ben­ne van, és tény­leg. Így 10 év után tel­je­sen más­képp éltem meg a filmet.

Offi­ce Space (1999): egy­szer lát­tam még régen, és annyit idéz­tek belő­le mos­ta­ná­ban a kol­lé­gák, hogy muszáj volt meg­néz­nem. Őszin­tén szól­va tovább­ra is csak köze­pest adnék rá, per­sze van néhány jó pillanata.

Ali G Inda­hou­se (2002): egy­szer lát­tam, akkor nem annyi­ra tet­szett, de most A dik­tá­tor miatt meg­néz­tem ala­po­zás­nak ezt is, majd utá­na a Bora­tot és a Brü­nót. Az egy jó hét volt! :)

Borat (2006): ld. fenn. Én imá­dom, min­den alka­lom­mal röhö­gök raj­ta, és olyan rej­tett poé­no­kat talá­lok, mint pl. a med­ve feje a hűtő­ben. Hopp, spoiler.

300 (2006): csak azért néz­tem meg megint, mert lát­ni akar­tam, mit bír a tévénk. Jól néz ki, de nem néz­ném meg a máso­dik részt.

The Mist (2007): Step­hen King, sci-fi és thril­ler. Az utol­só 5 per­cig egy sima köze­pes, aztán javul mini­mum ket­tőt a 10-es ská­lán. Ajánlom.

Iron Man (2008): sze­rin­tem köze­pes, lehe­tett vol­na rosszabb is. Nagyon hiá­nyol­tam belő­le a futást, az úszást és a bicik­li­zést is, nem is értem, miért ez a címe.

Dead Set (2008): becsa­pós, mert ez egy angol mini­so­ro­zat. Azért néz­tem meg, mert vala­hol olvas­tam, hogy a The Wal­king Dead nem az iga­zi zom­bis hor­ror, bez­zeg a Dead Set. És tény­leg, nekem az előb­bi is tet­szett, de a Dead Set (magya­rul Hul­la-ház — jajj!) is igen jó. Aki­nek bejött a Sha­un of the Dead, annak ez is jó móka lesz.

Låt den rät­te kom­ma in (2008): Engedj be! címen fut magya­rul, a Washing­ton Exa­mi­ner azt írta erről, hogy “Best. Vam­pire Movie. Ever.” — hm! És tény­leg, ilyen ötle­tes, jól meg­csi­nált, sze­ret­he­tő vám­pí­ros fil­met nem is lát­tam még. Nagyon ajánlom.

Brü­no (2009): ld. fenn, én Sacha Baron Cohent még süket­né­ma esz­ki­mó­ként is szeretném.

Incept­ion (2010): nem bírom meg­un­ni ezt a fil­met. Regi berak­ta a film­ze­né­jét egy válo­ga­tás­ba, így jutott eszem­be. Ren­ge­teg­szer fogom még megnézni!

The Cra­zi­es (2010): köze­pes hor­ror, a végén ledob­ják a … — na jó, nem írok spo­i­lert. Nem ajánlom.

The Cabin in the Woods (2011): az utób­bi idő­ben sok hor­rort néz­tem, és ez tet­szett a leg­in­kább. A szó szo­ros értel­mé­ben min­den van ben­ne, ami kell. Aki sze­re­ti a hor­rort, annak nagyon aján­lom; aki nem, annak csak egy kicsit.

Anot­her Earth (2011): az Ere­det óta ilyen jó fil­met nem lát­tam. Mini­mál költ­ség­ve­tés, egy hatal­mas ötlet, pazar min­den. Ha egyet ajánl­ha­tok nagyon-nagyon, akkor ez az. Szó­val: nagyon-nagyon ajánlom.

The Dic­ta­tor (2012): kicsit se volt eről­te­tett, nagyon sokat nevet­tünk raj­ta Regi­vel. Remé­lem, SBC a követ­ke­ző film­jé­ben magyar poli­ti­kus vagy oli­gar­cha lesz.

Cher­nobyl Dia­ri­es (2012): vala­hol olvas­tam róla, a címe alap­ján tet­szett meg. Egyéb­ként igen rossz, sok­kal töb­bet ki lehe­tett vol­na hoz­ni belő­le. Egy­szer meg­néz­he­tő, már ha sze­re­ti­tek az ilyen radio­ak­tív zom­bis filmeket.

The Expen­d­ab­les 2 (2012): várom a har­ma­dik részt, remé­lem, lesz ben­ne Gör­be Nóra! :)


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Filmklub” bejegyzéshez

  1. erika avatar
    erika

    Basic Ins­tinct vide­ón — hogy te mik­re emlék­szel a rég­múlt­ból… min­dig meglep.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük