Moziélmények

írta:

| kategória: ,

A héten vol­tam egy iga­zi, sváj­ci mozi­ban, és néz­tem egy iga­zi, sváj­ci fil­met (The Expen­d­ab­les 2). Ezt kell tud­ni az itte­ni mozizásról:

 • A film pon­to­san kez­dő­dik, a hiva­ta­los idő­pont­ban elkez­dik adni a rek­lá­mo­kat, pon­to­san 10 perc után átvál­ta­nak trai­le­rek­re, majd újabb 10:00.00 után jön a vár­va várt film.
 • A büfé­ben van csa­polt sör. Lehet, hogy ez ott­hon is van, de nekem még vala­hogy sosem tűnt föl, most min­den­eset­re ittam egy pohárral.
 • Lehet, hogy ez is van ott­hon, de én most talál­koz­tam vele elő­ször: e‑jegy. Kinyom­ta­tod, és egy vonal­kód­ol­va­só­val szé­pen leol­vas­sák, és mehetsz is be. 0 sor­ban­ál­lás, 0 intéz­ni­va­ló a pénztárnál.
 • A fil­met angol nyel­ven, német és fran­cia (!) fel­irat­tal vetí­tet­ték. Megint csak nem tudom, hogy ez mennyi­re elter­jedt, mennyi­re vál­to­zik kan­to­non­ként, min­den­eset­re egy élmény volt ango­lul hall­gat­ni és időn­ként vicc­ből néme­tül és fran­ci­á­ul olvasni.
 • Szü­net! Eddig ott­hon két­szer tapasz­tal­tam ilyet: egy­szer a Cir­kó-Gej­zír­ben volt szü­net a Patyom­kin pán­cé­los alatt, mert túl­me­le­ge­dett a film­sza­lag (!); egy­szer pedig a Pus­kin­ban A step­for­di fele­sé­gek vetí­té­sén, mert nem ért át idő­ben a 2. tekercs egy másik mozi­ból (!). Itt min­den film alatt van szü­net, ami­kor ki lehet men­ni, lehet pótól­ni az elfo­gyott sört/popcornt/nachost. Ez ám a fogyasztóbarát/fogyasztásösztönző megoldás!
 • Mozi előtt, alatt (szü­net, ugye), illet­ve után az utcán olyan fűszag ter­jen­gett, mint a leg­frek­ven­tál­tabb amsz­ter­da­mi cof­fee shopban.

Maga a film egyéb­ként fan­tasz­ti­kus volt, ren­ge­teg akció és poén, nem volt eről­te­tett. Azt se bánom, ha lesz har­ma­dik rész, ezek a ked­ves hol­ly­woo­di nyug­dí­ja­sok tet­tek le annyit az asz­tal­ra a ’80-as és ’90-es évek­ben, hogy meg­ér­de­mel­je­nek egy három­fel­vo­ná­sos gálát — főleg, hogy masszí­van nye­re­sé­ge­sek a filmek.


Comments

5 hozzászólás a(z) “Moziélmények” bejegyzéshez

 1. Régeb­ben a Tol­di­ban ittam film előtt egy kor­só sört, de nehéz volt így végig­ül­ni a fil­met, inkább utá­na ejtem meg ezt.

  Kin­o­ban is csa­pol­nak sört, egy hete néz­tem meg ott a Kínai, elvi­tel­re című fil­met. San Miguel és Krom­ba­cher volt csapon.

 2. ja, és ezt jól elfe­lej­tet­tem meg­em­lí­te­ni a film kapcsán :)

  (via index)

 3. Én a gödöl­lői mul­tip­lex­ben néz­tem meg nem­rég, hatal­mas élmény ez a film, még a Ste­ven “Ezer­ar­cú” Sea­gal kel­le­ne a har­ma­dik­ba és töké­le­tes len­ne minden.
  Nekem a kül­föl­di mozis­él­mény Köln­ben volt, ahol az Angya­lok és démo­nok­ra ültem be pár éve, német szink­ron­ra, asszonnyal, én már olvas­tam a köny­vet, ő meg beszél néme­tül, nem lehet gond.
  Nem is volt, leszá­mít­va, hogy fér­fi­a­san elmen­tem pop­cor­nért, annyit még­is csak tudok néme­tül. Lett is a “pop­corn bit­te und ein Cola”-ra mind­ket­tő, vissza­ba­tyog­tam, de az első falat után kide­rült, hogy itt édes, kan­di­ro­zott pop­cornt adnak defa­ult­ba. Ez a német szó­kás. Fura ize volt, asszony vissza­ment, hogy ő kér­ne azért sósat is, amit kb olyan nézés­sel, mint­ha kis­gye­rek­má­jat kér­tünk vol­na dinsz­tel­ve, adtak a pult alól! De lett, meg­et­tük mindet…

 4. es hol volt a ket fel­irat? Mind­ket­to alul vagy egyik alul masik felul?

 5. mind­ket­tő alul, a német a fel­ső sor­ban, a fran­cia meg az alsó­ban. min­den fel­irat úgy volt tör­del­ve, hogy max. egy sor­ban elférjen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük