Categories
kérdés

From iviv tu fészbuk?

Most hatá­ro­zot­tan fel­me­rült ben­nem a kér­dés, hogy nem lenne‑e érde­mes töröl­ni az egész iWiW-es regiszt­rá­ci­ó­mat cakk&pakk, és hasz­nál­ni inkább a face­book-ot. Az nagyon ki tud­ja elé­gí­te­ni a soci­al net­wor­king irán­ti vágya­mat, lévén sze­rin­tem 100x sta­bi­labb, mint a magyar cucc, meg leg­alább annyi­szor töb­bet is tud. Vala­mint nem csek­kol­nak (még) rend­őrök a face­book-on, nem használ(hat)ják fel a dol­go­kat elle­nem, nincs tele annyi sze­mét­tel stb. Szó­val lehet, hogy köl­tö­zés lesz, megint, a hónap­ban már másod­szor :)

Álmos vagyok kicsit, bár most ittam egy kávét. Köz­ben nem esik az eső, viszont süt a nap.

Jó len­ne este fociz­ni, de keve­sen vagyunk. Min­den­ki nya­ral. Este Szo­ná­ta, ne feled­jé­tek! :)

Categories
élet kérdés

E. F. O. T. T.

Ti meg­vet­té­tek már az EFOTT heti­je­gye­te­ket?

EFOTT

Hú, de jó lesz :)

Categories
kérdés

Öltözködési nagybevásárlás

Vet­tünk ma Regi­nek egy pólót és egy far­mer rövid­ga­tyát, nekem meg három tenisz­pó­lót. Lehet tip­pel­ni, hogy mennyi volt ez az öt ruha­da­rab össze­sen. A leg­job­ban tip­pe­lő meg­kap­ja azt az iPo­dot, amit az iWiW-es EB-játé­kon NEM nye­rek meg (napok óta üldöz a bal­sze­ren­cse), plusz még egy sört is. Regi nem ját­szik :)

Categories
kérdés

Robi, alias Sziffrid

Nem tud vala­ki vala­mi konk­ré­tu­mot Sziff­ről? Az utol­só direkt talál­ko­zá­sunk az egyik KTH‑s búcsú­bu­li­ján volt, ami­ko­ris Robi ide­je­ko­rán világ­gá akart men­ni, és min­dig kivi­har­zott a Hun­ni­á­ból, és úgy eltűnt, hogy alig talál­tam meg. Aztán ápri­lis 26-án írtam neki egy SMS‑t, misze­rint:

Have a nice flight, Sir! I wish You all the best. Good luck! Your fri­end, Laci

Hát igen, ilyen szé­pet írtam, mert­hogy ugye Robi megy into the UK, szó­val ezért ango­lul. Na mind­egy. Ő meg per­sze hosszan vála­szolt, csak hogy “érez­zem a törő­dést”:

Thx! :-)

Na, de azóta én túl sok konk­ré­tu­mot nem tudok. Ti?

U.i.: a mai foci elma­rad!

Categories
kérdés nem jó

Új telefon?

Régen írtam egy­szer a fan­ta­szi­kus Alca­tel tele­fonomról, amely bejegy­zés végén meg­ígér­tem, hogy akkor most azt kido­bom, és veszek egy Noki­át. Ez azóta sem tör­tént meg, mert idő­köz­ben kezel­he­tő­vé vált a kis drá­ga. Viszont most újabb beteg­sé­gé­re derült fény: most egy éves tele­fon, és az aksi kez­di meg­ad­ni magát. Régeb­ben aktív hasz­ná­lat mel­lett egy hétig is kibír­ta akár, most ha sokat hasz­ná­lom, napon­ta, két­na­pon­ta kell töl­te­ni. Ugyan a memó­ria­kár­tya tar­tal­mát már nem vesz­ti el egy ide­je (per­sze, alig van raj­ta vala­mi), de tovább­ra is nagyon ide­ge­sí­tő az egész. A héten kap­tam a gyár­bó’ egy K510i‑t, ami újra fel­ve­tet­te a “mi len­ne ha lecse­rél­nénk a telefonunkat”-projectet. Szó­val akkor kérek taná­cso­kat, hogy mit és melyi­ket, aztán majd dön­tök. Foly­ta­tó­la­gos sza­va­zás is lesz majd, és jól leszű­kít­jük a fel­ho­za­talt, de izgu­lok.