Teszt — visszatérés

Van ez a 100++ kér­dé­ses teszt, kitöl­töt­tem. Nem rak­tam ki ide, mert 10 méte­res len­ne a kez­dő­lap, ide kat­tint­va lehet megcsekkolni:

        Teszt

 1. Hány éves leszel öt év múl­va?
  Jaj, már 30…
 2. Sze­rin­ted akkor házas leszel?
  Igen.
 3. Milyen magas vagy?
  Ha Regi 178cm, akkor én 178,5 :P
 4. Melyik fil­met lát­tad utol­já­ra?
  Vejed­re ütök.
 5. Kit tár­csáz­tál utol­já­ra?
  Bálin­tot.
 6. Ki hívott téged utol­já­ra?
  Regi.
 7. Kitől kap­tál utol­já­ra SMS‑t?
  Dezső­től.
 8. Job­ban sze­retsz SMS‑t írni, vagy tele­fo­nál­ni?
  Tele­fo­ná­lok inkább.
 9. Van házi­ál­la­tod?
  Tibi, a degu.
 10. Mit csi­nál­tál teg­nap éjfél­kor?
  Alud­tam.
 11. A szü­le­id házasok/elváltak?
  Édes­apám meghalt.
 12. Mikor lát­tad utol­já­ra anyu­dat?
  3 nap­ja.
 13. Hova men­tél utol­já­ra?
  Haza. És most értem ~.
 14. Mit sze­retsz a tél­ben?
  Snow­board, kará­csony, szilveszter.
 15. Mit sze­retsz a nyár­ban?
  Nya­ra­lás, ten­ger, napozás.
 16. Mit sze­retsz a tavasz­ban?
  Kel­le­mes az idő, de még nem vagyok lucs­kos az izzadságtól.
 17. Tár­sa­ság­ked­ve­lő ember vagy?
  Igen.
 18. Mit ettél utol­já­ra?
  Négy­saj­tos már­tá­sos alma­koc­ká­kat fűsze­res csirkemelldarabokkal.
 19. Melyik a ked­venc étter­med?
  TGI Fri­day’s, de nem azért, mert sznob vagyok, hanem mert tény­leg az a leg­fi­no­mabb kaják lelőhelye.
 20. Melyik a ked­venc kávé­zód?
  Sokat sze­re­tek, pl. a Simp­lont. (Hm, idő­köz­ben bezárt, akkor legyen a Sch. büfé PPP előtt, haha.)
 21. Melyik a ked­venc tea­há­zad?
  Pot­ala Palota.
 22. Melyik a ked­venc desszer­ted?
  Kép­vi­se­lő fánk.
 23. Melyik a ked­venc leve­sed?
  Tár­ko­nyos pulykaraguleves.
 24. Sze­re­ted a kávét?
  Fél­hosszú kávé sok tej­jel, mézzel.
 25. Napon­ta mennyi vizet iszol?
  Kb. 1 lityő.
 26. Mit iszol reg­ge­len­te?
  Kávét, de méz helyett cukorral.
 27. Hason fek­ve alszol?
  Igen, hogy le tud­jam nyom­ni az orro­mat, hogy ne legyek kancsal.
 28. Tudsz póke­rez­ni?
  Tudok.
 29. Jár­tál vala­ha Kana­dá­ban?
  Nem, de az egyik kol­lé­gám dol­go­zik velük, és pedig tudom, hogy a fővá­ro­sa Ottawa.
 30. Ismersz vala­kit, aki­nek ugyan­ak­kor van a szü­li­nap­ja, mint neked?
  Kemény Dénes, Mis­kolczi Norbert.
 31. Sze­ret­nél gye­re­ke­ket?
  Nyol­cat: három fiút, öt lányt. (De komp­ro­misszum­ké­pes vagyok.)
 32. Beszélsz ide­gen nyel­ve­ket?
  Angol good, német nicht gut.
 33. Vol­tál vala­ha kór­ház­ban?
  Igen.
 34. Ten­ger vagy meden­ce?
  Ten­ger. Csak legyen 26 fok­nál melegebb!
 35. Gyak­ran hor­dasz éksze­re­ket?
  Kari­ka­gyű­rű és Indio kar­kö­tő (utób­bit én csomóztam).
 36. Melyik a ked­venc tévé­mű­so­rod?
  Focis.
 37. Ki a leg­vic­ce­sebb ember, akit ismersz?
  Remé­lem, én.
 38. Plüss­ál­la­tok­kal alszol?
  Nem. Estén­ként kieb­ru­da­lom őket az ágyunkból.
 39. Milyen a mobi­lod csen­gő­hang­ja?
  A magán most Flo Rida — Right Round, a céges meg a Family Guy-os Bird Is The Word.
 40. Meg­van­nak még a gye­rek­ko­ri ruhá­id?
  Elaján­dé­koz­tuk őket.
 41. Milyen szí­nű a fal a szo­bád­ban?
  Fehér.
 42. Alvás köz­ben be van zár­va a szo­bád ajta­ja?
  Csak csuk­va.
 43. Sokat flör­tölsz?
  Nem.
 44. Mibe már­to­ga­tod a chic­ken nug­get­se­ket?
  Ha ten­ném, csak ketchupba.
 45. Fel tudod töl­te­ni ben­zin­nel a kocsi­to­kat?
  Igen. Még jó, hogy nem dízel a kocsi.
 46. Olva­sol napi­la­po­kat?
  Csak a Nem­ze­ti Spor­tot, de csak heten­te párszor.
 47. Sze­re­ted a Snoopy‑t?
  Közöm­bös.
 48. Nézel vala­mi­lyen szap­pan­ope­rát?
  Már nem.
 49. Ha len­ne rá lehe­tő­sé­ged, úsz­nál del­fi­nek­kel?
  Csak ha ők is akar­ják.

  *Ala­pok*

 50. Név:
  Mar­kert Laci.
 51. Kor:
  25.
 52. Szü­le­té­si hely:
  Buda­pest, XXI.
 53. Lak­hely:
  Buda­pest, XIX.
 54. Kivel élsz együtt:
  még más­fél hetet a meny­asszo­nyom­mal, aztán a feleségemmel :)
 55. Horosz­kóp:
  ikrek.
 56. Kínai horosz­kóp:
  pozi­tív töl­té­sű (?) fa (?) patkány.
 57. Isko­la:
  Gul­ner Gyu­la Ált. Isk., Veres Pál­né Gimn., BME VIK befe­jez­ve, BMF KGK folyamatban.
 58. Val­lás:
  római kato­li­kus.

  *Külsõ*

 59. Magas­ság:
  akkor tehát 178,5.
 60. Súly:
  soha sen­ki nem fog­ja megtudni.
 61. Szem­szín:
  bar­na.
 62. Haj­szín:
  bar­na.
 63. Szemüveg/kontaktlencse:
  nap­köz­ben k.lencse, egyéb­ként sz.üveg.
 64. Fog­sza­bály­zó:
  nem kel­lett.
 65. Teto­vá­lás:
  nincs, majd talán egy Grim Fand­an­gós kép a vállamra.
 66. Pier­cing:
  írhat­nám, hogy egy here~ van lánc­cal hoz­zá­erő­sít­ve az orr~emhez, de egyik sincs.

  *Sze­mé­lyi­ség*

 67. Jel­le­mezd magad két szó­val:
  szar­kasz­ti­kus és szatírikus.
 68. Alap­ve­tő­en pesszi­mis­ta vagy opti­mis­ta vagy?
  Pesszi­mis­ta.
 69. Libe­rá­lis vagy kon­zer­va­tív gon­dol­ko­dá­sú vagy?
  Is-is, téma válogatja.
 70. Félénk vagy inkább bát­rabb?
  Remé­lem, inkább bátrabb.
 71. Lené­zel máso­kat?
  Igyek­szem nem ten­ni ilyet.
 72. Gyak­ran vagy depis?
  Nem.

  *Csa­lád*

 73. Anya:
  sok rosszat csi­nál­tam vele, igyek­szem most már jobb lenni.
 74. Apa:
  nagyon hiány­zik.
 75. Testvér(ek):
  nin­cse­nek.
 76. Féltestvére(ek):
  egy fél­bá­tyám van, most már fogy el a gene­rá­ci­ós különbség.
 77. Mennyi­re össze­tar­tó a csa­lá­dod?
  A szűk inkább, a tág kevésbé.
 78. Mennyi­re áll­nak hoz­zád közel a csa­lád­tag­ja­id?
  — ” —

  *Bará­tok*

 79. Hány bará­tod van?
  Max. 10.
 80. Könnyen barát­ko­zol?
  Nem.
 81. Sze­retsz új embe­re­ket meg­is­mer­ni?
  Nem annyi­ra, bár han­gu­la­tom­ról függ.
 82. Leg­jobb bará­tod:
  sze­rin­tem most Bálint vagy Pityu.
 83. Melyik bará­to­dat isme­red leg­hosszabb ide­je?
  Szász Kar­csit.
 84. Melyik bará­tod ismer téged leg­job­ban?
  Nem tudom.

  *Sze­re­lem*

 85. Hiszel a sze­re­lem­ben?
  Igen.
 86. Léte­zik “sze­re­lem első látás­ra”?
  Igen.
 87. Most sze­rel­mes vagy?
  Igen.
 88. Első csók:
  asszem ’97-ben.
 89. Jelen­leg sza­bad vagy?
  Nem, és egy­re kevésbé.
 90. Vissza­uta­sí­tot­tál vala­ha vala­kit?
  Nem (kel­lett).
 91. Téged vissza­uta­sí­tot­tak már?
  (Úgy) nem.
 92. Félénk vagy, ha ran­di­zás­ra kerül a sor?
  Nem (ran­di­zom).
 93. Te teszed meg az első lépést?
  Nem (min­dig).
 94. Meg­csal­tad vala­ha a bará­to­dat?
  Nem.
 95. Téged meg­csal­tak vala­ha?
  Nem.
 96. Gon­do­lod, hogy a sze­re­lem fáj­dal­mas?
  Lehet­sé­ges.

  *Szex*

 97. Beál­lí­tott­ság:
  hete­ro.
 98. Bizony­ta­lan vagy a beál­lí­tott­sá­god­ban?
  Nem.
 99. Szűz vagy?
  Nem.
 100. Mit gon­dolsz a házas­ság előt­ti szex­ről?
  Muszáj.
 101. Lefe­küd­nél vala­ki­vel már az első ran­din?
  Nem.

  *Előfordul(t) vala­ha…*

 102. Ittál alko­holt?
  Igen.
 103. Füvez­tél?
  Igen.
 104. Gyűj­tesz kép­re­gé­nye­ket?
  Már nem, régen TNT és Garfield.
 105. Nézed a hír­adót?
  Nem nagyon.
 106. Ötnél több rap-albu­mod van?
  Nem.
 107. Van iPo­dod vagy mp3 leját­szód?
  MP3 van, de nem használom.
 108. Sze­re­ted a Dis­ney fil­me­ket?
  Nem annyi­ra.
 109. A “lol” kife­je­zést élő beszéd­ben is hasz­ná­lod?
  Nem.
 110. Dohány­zol?
  Nem, 2006 feb­ru­ár­ja óta egy sluk­kot se.
 111. Heten­te eszel gyors kaját?
  Sze­rin­tem kéthetente-havonta.
 112. Vol­tál kül­föl­dön?
  Igen.
 113. Sze­re­ted a videó-játé­ko­kat?
  A Foot­ball Mana­ger-soro­za­tot igen, meg a Wii‑s hülyeségeket.
 114. Volt, hogy meg­nyom­kod­tad a lift összes gomb­ját egy­szer­re?
  Nem.
 115. Volt, hogy meg­it­tál egy egész doboz tejet egy óra alatt?
  Per­sze, nem is egyszer.
 116. Ültél repü­lőn?
  18x.

  *Múlt*

 117. Leg­ré­geb­bi emlék:
  2 éve­sen “elvesz­tem”, ott­hagy­tam a nagy­ma­má­mat, és hazamentem.
 118. Vala­mi, amit jó len­ne elfe­lej­te­ni:
  néhány puruttyás videót.
 119. Mit csi­nál­tál 2000 szil­vesz­te­rén, az ezred­for­du­lón?
  Sze­rin­tem ott­hon vol­tam, de lehet, hogy nem.
 120. Mit csi­nál­tál, mikor a szep­tem­ber 11‑i táma­dá­so­kat meg­hal­lot­tad?
  Készül­tem a III. világ­há­bo­rú­ra.

  *Jelen*

 121. Hogy érzed magad?
  Kicsit fárad­tan.
 122. Mit viselsz?
  Egy feke­te boxert.
 123. Mire gon­dolsz?
  Regi­ért fogok men­ni nemsokára.
 124. Mik a ter­ve­id mára?
  Regit elho­zom, aztán meglátjuk.
 125. Most hol vagy?
  Ott­hon, a “dol­go­zó­szo­bá­ban”.

Közzétéve

itt:

, írta:

Cimkék:

Hozzászólások

Egy hozzászólás a(z) “Teszt — visszatérés” bejegyzéshez

 1. boro avatar
  boro

  diva­tot csináltam.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük