Munkácsy-trilógia @ Debrecen


Úgy néz ki, átmen­tünk sajtófigyelőbe/lapszemlébe, de nincs mit ten­ni, ubor­ka­sze­zon van.

A tűz­ol­tók hatal­mas daru­val emel­ték a ládá­ba cso­ma­golt, nagy­mé­re­tű Krisz­tus Pilá­tus előtt című képet a Déri Múze­um kupo­la­ter­mé­nek abla­kán. A három kép augusz­tus 19-én tekint­he­tő meg elő­ször. 2012-ig biz­to­san együtt lesz lát­ha­tó Deb­re­cen­ben a három kép: a múze­um tulaj­do­ná­ban lévő Ecce Homo, a Pákh Imre Ame­ri­ká­ban élő gyűj­tő tulaj­do­ná­ban lévő, de örö­kös deb­re­ce­ni letét­be helye­zett Gol­go­ta és a kana­dai Hamil­ton Galé­ria tulaj­do­nát képe­ző pilá­tu­sos alkotás.

(innen)

A kér­dés adott: ki len­ne vevő arra, hogy vala­mi­kor (mond­juk októ­ber­ben, mert augusz­tus­ban ren­ge­te­gen lesz­nek, szep­tem­ber meg más­ra van fenn­tart­va) szé­pen lemen­jünk meg­cso­dál­ni a képe­ket? Kom­ment­ben lehet jelent­kez­ni. Konk­rét idő­pont nincs, addig aján­lom olva­sás­ra Dal­los Sán­dor­tól A nap sze­rel­me­se és Az arany­ecset c. élet­raj­zi regényeket.

Krisztus Pilátus előtt, 1881
Krisz­tus Pilá­tus előtt, 1881

Golgota, 1884
Gol­go­ta, 1884

Ecce Homo, 1896
Ecce Homo, 1896

(a képek pedig Wiki­pé­di­á­ról jöttek)


Egy hozzászólás a(z) “Munkácsy-trilógia @ Debrecen” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.