From iviv tu fészbuk?

Most hatá­ro­zot­tan fel­me­rült ben­nem a kér­dés, hogy nem lenne‑e érde­mes töröl­ni az egész iWiW-es regiszt­rá­ci­ó­mat cakk&pakk, és hasz­nál­ni inkább a face­book-ot. Az nagyon ki tud­ja elé­gí­te­ni a soci­al net­wor­king irán­ti vágya­mat, lévén sze­rin­tem 100x sta­bi­labb, mint a magyar cucc, meg leg­alább annyi­szor töb­bet is tud. Vala­mint nem csek­kol­nak (még) rend­őrök a face­book-on, nem használ(hat)ják fel a dol­go­kat elle­nem, nincs tele annyi sze­mét­tel stb. Szó­val lehet, hogy köl­tö­zés lesz, megint, a hónap­ban már másod­szor :)

Álmos vagyok kicsit, bár most ittam egy kávét. Köz­ben nem esik az eső, viszont süt a nap.

Jó len­ne este fociz­ni, de keve­sen vagyunk. Min­den­ki nya­ral. Este Szo­ná­ta, ne feled­jé­tek! :)

8 Replies to “From iviv tu fészbuk?”

  1. a face­book akkor jobb, mint az iwiw, ha hasz­nál­ni is aka­rod: app­li­ca­ti­onök­kel szó­ra­koz­ni, az esti buli­nak külön wall‑t indí­ta­ni, isme­rő­sök­kel közös dol­gok­ra rájön­ni stb. ha csak kap­cso­la­ti háló­nak kell, akkor ugyan­olyan mint az iwiw.

  2. Csak addig, amíg az önkén­tes for­dí­tók le nem for­dít­ják! Lehet, hogy beszál­lok…

  3. fáj kimon­da­ni, de a face­book még az iwfw-nél is jobb :) vég­te­len időt el lehet csesz­ni az app­li­ca­ti­on-ökkel, de akkor is a leg­jobb a gro­wing gifts. szép virá­go­kat kérek :)

  4. Ger­gő: ren­ge­teg dol­got el lehet csesz­ni haszon­ta­lan dol­gok­kal? hmm, ez olyas­mi lehet mint az inter­net…

  5. Mar csak 463 kife­je­zes van ango­lul a magyar ver­zi­o­ban, bar egy kicsit bugos a for­di­to, ugy­hogy ez gyak­ran val­to­zik. :)
    Min­den­eset­re hama­ro­san kesz, es nehany helyen nem ertel­mes. :)
    De ha fel­te­szed a for­di­to alkal­ma­za­st, akkor mar szin­te tel­je­sen magya­rul latod az egesz oldalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *