Magyar Királyság

Ezt a “vic­cet” még Sch­ne­i­der Bélá­tól, gim­ná­zi­u­mi magyar­ta­ná­rom­tól hal­lot­tam elő­ször, és ma meg­ta­lál­tam a sajt­ké­szí­tő blo­gon. Elra­kom, hogy meg­le­gyen :)

I. Világ­há­bo­rú, Magyar­or­szág hadat üzen az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­nak. Az ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter meg­kér­de­zi a magyar nagy­kö­ve­tet.
 — Magyar­or­szág. Hol is van az?
 — Mi egy közép-euró­pai király­ság vagyunk.
 — Király­ság. És ki a kirá­lyuk?
 — Nincs kirá­lyunk, kor­mány­zónk van. Vitéz Nagy­bá­nyai Hor­thy Mik­lós ten­ger­nagy úr őfő­mél­tó­sá­ga.
 — Áh, tehát Önök egy ten­ger­par­ti ország!
 — Nem.
 — Hogy őszin­te legyek, nem egé­szen értem, miért akar­nak had­ba lép­ni elle­nünk. Van eset­leg az USÁ-val szem­ben terü­le­ti köve­te­lé­sük?
 — Nincs.
 — Vala­mi­lyen más ország­gal szem­ben?
 — Igen. Szlo­vá­ki­á­val, Romá­ni­á­val.
 — Értem. És azok­nak is hadat üzen­tek?
 — Nem, ők a szö­vet­sé­ge­se­ink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *