FIFA World Cup 2010 — jóslatok

Höl­gye­im, ura­im, már csak pár óra van hát­ra, és kez­de­tét veszi a foci VB. Akit érde­kel, annak eláru­lom az összes meccs vég­ered­mé­nyét (sic!), a világ­baj­no­kot, érme­se­ket, egy­szó­val min­den tit­kot.

Csap­junk is bele rög­vest a lecsó­ba, ez a tip­pem a cso­por­tok vég­ered­mé­nyé­re:

A cso­port
Ahogy lát­szik, nem nagyon bízom a hazai pálya elő­nyé­ben… Abban sem, hogy Dom­e­nech, min­den idők leg­gyen­gébb fran­cia szö­vet­sé­gi kapi­tá­nya bár­mit is tud­jon csi­nál­ni min­den idők leg­gyen­gébb fran­cia válo­ga­tott­já­val (bocs, Franck, de egy fecs­ke nem csi­nál nya­rat). Uru­guay a csa­tá­ra­i­ban, Mexi­kó meg úgy álta­lá­ban a viszony­lag meg­bíz­ha­tó kere­té­ben bíz­hat, mind­két ország­nak sze­rin­tem elég lehet ez a nyol­cad­dön­tő­höz.

B cso­port
Úgy tip­pe­lem, az argentínok iga­zá­ból meg sem izzad­nak, és simán, 100%-osan kerül­nek tovább a cso­port­ból. A töb­bi csa­pa­tot annyi­ra egy­for­má­nak tar­tom, hogy sze­rin­tem kör­be­dön­tet­le­nez­nek egy­más­sal, és az fog dön­te­ni, kinek rúg keve­seb­bet Mes­si. Hogy mire lehet elég a három győ­ze­lem Argen­tí­ná­nak? Az egye­nes kiesé­ses rész­nél eláru­lom… :)

C cso­port
Rövi­den: akik tud­nak ango­lul, tovább­men­nek. Ang­lia ebben a cso­port­ban egy­ér­tel­mű favo­rit, simán nye­rik az összes meccset, talán még gólt sem kap­nak. Az ame­ri­ka­i­ak meg tud­ják ver­ni a másik két csa­pa­tot, így pedig sima ügy a leg­jobb 16. Ez lesz a leg­si­mább cso­port mind közül, sze­rin­tem.

D cso­port
Német első, szerb máso­dik helyet prog­nosz­ti­zá­lok. Disz­nó­hú­zó­ék (gyk. Sch­we­ins­teiger) vala­hogy min­den VB-re/EB-re össze­kap­ják magu­kat, és tegyük még azt is hoz­zá, hogy egy elég erős Bayern-re épít­het­nek idén. A szer­bek jó for­má­ban van­nak, övék a leg­ma­ga­sabb csa­pat (és játé­kos: sze­va, Zsi­gics), és ez dönt­het Ghá­na ellen. Az auszt­rá­lok hiá­ba ruk­kol­nak elő jóné­hány tak­ti­kai újdon­ság­gal (pl. Kewell egy ken­gu­ru erszé­nyé­ből ugrik majd elő szög­le­tek­nél), keve­sek lesz­nek ide.

E cso­port
A két évvel ezelőt­ti favo­ri­tom (Hol­lan­dia) könnye­dén jut tovább, csak Eto’o-ékkal dön­tet­le­nez­nek le. (Sne­ij­der vs. Eto’o, még ha nem is talál­koz­nak majd sok­szor a pályán, nya­mi.) Kame­run is tovább­megy, Japán és Dánia viszont kéz a kéz­ben utaz­nak haza. Ez is elég sima cso­port lesz.

F cso­port
Rég volt ennyi­re gyen­ge az olasz válo­ga­tott, de vol­tak akko­ra máko­sok, hogy egy olyan cso­port­ba kerül­tek, ami­ben még Magyar­or­szág is ver­seny­ben lehet­ne a tovább­ju­tá­sért. Sovány olasz győ­zel­mek­kel és paraguay‑i máso­dik hellyel szá­mo­lok, az új-zél­an­di­ak és a Magyar­or­szá­gon rend­kí­vül nép­sze­rű szlo­vá­kok meg szé­pen elkö­szön­nek Dél-Afri­ká­tól, és meg sem áll­nak hazá­ig.

G cso­port
A halál­cso­port. Nem, ez nem elég hatá­sos. A Halálcso­port! Itt aztán lesz harc ren­de­sen, bár a bra­zi­lok sze­rin­tem simán nye­rik a cso­por­tot, a ‘fánik és Céro­nal­do­ék jól meg­küz­de­nek majd egy­más­sal, sze­rin­tem Drog­ba örül a végén. Észak-Kore­á­tól nagy meg­le­pe­tést várok: lesz egy egész rúgott gól­juk :)

H cso­port
Az über­fa­vo­rit spa­nyo­lok nye­rik a cso­por­tot, mint Nadal a Roland Gar­rost. Svájc a deguk szü­lő­ha­zá­já­val (gyk. Chi­le) nagy csa­tát vív, a bics­ká­sok jobb gól­kü­lönb­ség­gel tovább­men­nek. Hon­du­ras nem sze­ret­né, hogy az auszt­rá­lok egye­dül legye­nek pont és rúgott gól nél­kül, ezért erős haj­rá­val bejön­nek a 32. hely­re.

Ezt várom az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­tól:

Nyol­cad­dön­tők
Mexi­kó kive­ri Dél-Kore­át, mint schön­her­zes pén­tek estén­ként a …, hagy­juk. Az ango­lok még átjut­nak a szerb falon kis nehéz­sé­gek árán. Hol­lan­dia lazán inté­zi el Paraguay‑t, akik ekkor bán­ják meg vég­leg, hogy nem reak­ti­vál­ták José Luis Félix Chi­la­vert Gonz­ál­ez nevű, alig 44 éves cso­da­ka­pu­su­kat. A bra­zi­lok hason­ló sima­ság­gal ejtik ki a svej­ci ver­seny­ző­ket, Argen­tí­na pedig a dél-ame­ri­kai der­bin szo­mo­rít­ja az Uru­guay-druk­ke­re­ket. A néme­tek meg­szen­ved­nek a jen­kik­kel, de tizen­egye­sek­kel tovább­jut­nak, az ola­szok meg pont így buk­nak el Kame­run ellen. (Eto’o‑t úgy vár­ják majd Milá­nó­ban, mint Trezeguet‑t Tori­nó­ban a 2000-es EB után.) A spa­nyo­lok pedig végül elbú­csúz­tat­ják Ele­fánt­csont­par­tot.

Negyed­dön­tők
A nyol­cad­dön­tős sikert túl sok tequi­lá­val ünnep­lik a mexi­kó­i­ak, így Roo­ney-ék meg­álljt paran­csol­nak nekik. A hol­lan­dok meg­mu­tat­ják Bra­zí­li­á­nak, mi az iga­zi foci, Dun­ga lemond, Kaká vissza­vo­nul. A néme­tek meg­mu­tat­ják Argen­tí­ná­nak azt, hogy nem árt, ha egy válo­ga­tott­nál szö­vet­sé­gi kapi­tány dol­go­zik edzői képe­sí­tés­sel, nem pedig egy poca­kos drog­dí­ler. A spa­nyo­lok pedig meg­mu­tat­ják az ele­fán­tok­nak, hogy mer­re van észak.

Elő­dön­tők
Ang­lia len­dü­le­te egé­szen idá­ig kitart, azon­ban sze­rin­tem a hol­lan­dok­nak egy­sze­rű­en erő­sebb csa­pa­tuk van. Ha 10 Roo­ney és 1 Sea­man James (haha!) len­ne náluk, akkor nyer­het­né­nek, de így nem, bocs, Komcsy! A spa­nyo­lok meg­iz­zad­nak ala­po­san, de azért legyű­rik a néme­te­ket, akik hiá­ba van­nak 11-en, és hiá­ba néme­tek, még­sem nyer­nek.

Bronz­meccs
A csa­ló­dott Ang­lia tizen­egye­sek­kel kikap a török néme­tek­től, a leg­unal­ma­sabb meccs lesz, amit vala­ha TV‑n adtak. A tizen­egyes­pár­baj a 22. kör­ben vég­ző­dik, ami­kor James elun­ja az egé­szet, és a saját háló­já­ba sar­kaz­za Butt feje­sét.

Dön­tő
Ins­tant klasszi­kus meccs lesz, h.u. 3–3, aztán a bün­te­tők­nél kide­rül, miért Casil­las a tor­na leg­jobb kapu­sa. A végén Iker (érted!) kló­noz­za magát Sne­ij­der lövé­sé­nél, és a leve­gő­ben ket­tő­sza­ka­dó lab­da mind­két felét a kapu­fá­ra tol­ja. Tor­res annyi­ra örül, hogy egé­szen Milá­nó­ig fut, aztán ha már ott van, haza se megy töb­bet Liver­pool­ba. Del Bos­que bol­do­gan borot­vál­ja le a baju­szát és a szem­öl­dö­két, ami­ket aztán egy­más­sal meg­cse­rél­ve vissza­ra­gaszt az arcá­ra, nagy különb­ség nem lát­ha­tó. Spa­nyol­or­szág az EB után VB‑t nyer, hur­rá!

8 Replies to “FIFA World Cup 2010 — jóslatok”

  1. néme­tek ha argen­ti­nok­kal talál­koz­nak idén, biz­to­san ki fog­nak esni:)

  2. egy dolog­ban téved­tél csak sze­rin­tem: abban hogy a spa­nyo­lok nyer­nek, mert az argen­ti­nok nyer­nek, nyil­ván vissza­vág­nak a gyar­ma­to­sí­tá­sért.

  3. LOL. az ele­jén még tel­je­sen kor­rek­ten irkál­tad a dol­ga­i­dat, aztán jól bele­len­dül­tél, így végül egy tel­je­sen szür­re­á­lis bohó­zat lett belő­le. a szür­re­á­list per­sze a han­gu­la­tá­ra értem, nem pedig a való­di értel­mé­re, bár iker mint a leg­jobb kapus — nos, ez azért szá­mom­ra szür­re­á­lis. per­sze én más alap­ján íté­lem meg a kapu­so­kat, mint te ;-)

  4. ez nagyon jo lett!! Majd­nem tel­jes mer­tek­ben egye­ter­tek, az elodon­to­kig szaz%ban (kive­ve hogy a roha­dek csi­ga­za­ba­lok sze­rin­tem behuz­zak a cso­por­tukat, van akko­ra geci pla­ti­ni h vala­hogy ossze­csal­ja nekik.)

    argen­ti­nat szaz h meg­ve­rik a neme­tek, Rob­ben ugy lat­szik fele­pul uh Bra­zi­lia is szo­pik.

    annyi­ban nem tudok csak ezzel azo­no­sul­ni, hogy a szi­vem azt mond­ja a neme­tek es az ango­lok is bejut­nak a don­to­be, amit meg­nye­runk. A gya­kor­lat­ban per­sze a spa­nyo­lok fog­nak don­to­be jut­ni. Azt meg nem tal­al­tam ki hogy oket hogy fog­juk meg­ver­ni, de meg addig eldon­tom :)))

  5. ma iga­zán kívá­nok az usa-ango­lon egy bűn­rossz 0–0‑t, 4–5 láb és játé­kos aprí­tást, ham­bur­ger­fe­jű­nek egy laza piro­sat. Oh szép remé­nyek, ango­lok húz­nak a bús fené­be!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *