Sorozatok

Nyár van, soro­zat szem­pont­já­ból holt­sze­zon. Ez a pár hónap jó arra, hogy 1.) ne néz­zünk soro­za­to­kat, hanem csi­nál­junk vala­mi hasz­no­sab­bat; 2.) fel­hoz­zuk magun­kat olyan soro­za­tok­ból, amik­ből elma­ra­dá­sunk van; 3.) új soro­za­to­kat kezd­jünk el néz­ni. Kedv­csi­ná­lás követ­ke­zik, szi­go­rú­an spo­i­le­rek nél­kül.

Hou­se (Dr. Hou­se)
Véget ért a 6. évad, még­hoz­zá úgy, hogy az csak na. Regi azt mond­ta, hogy “most legyen vége az egész­nek”, én meg azt mon­dom, hogy legyen már ősz, és kez­dőd­jön a 7. évad. Az elő­ző sze­zon rend­ha­gyó módon ért véget, ez pedig még fur­csáb­ban indult, a tör­té­net szé­pen haladt elő­re, és olyan befe­je­zést rittyen­tet­tek az alko­tók a végé­re, hogy le a kalap­pal. A Hou­se elért odá­ig, hogy már nem érde­mes bele­kez­de­nie annak, aki nem kezd­te el idő­ben (most tar­tunk közel net­tó 100 órá­nál!).

How I Met Your Mother (Így jár­tam anyá­tok­kal)
Az 5. évad feje­ző­dött be, saj­nos kezd egy kicsit leül­ni az egész. Ez az a soro­zat, amit tény­leg 5 perc alatt be lehet­ne fejez­ni, mivel — ahogy a címe is mutat­ja — azt mutat­ja be, Ted Mosby hogyan talál­ko­zott jöven­dő­be­li­jé­vel. Már az egész rokon­sá­got ismer­jük, min­dent tudunk min­den­ki­ről, de az anyu­ká­nak csak a lába szá­ra lát­szott eddig (meg az eser­nyő­je). 1–2 évet még mehet, de tény­leg kezd kicsit rétes­tész­tá­sod­ni. Elmé­le­ti­leg 2014-ig húz­hat­nák, mivel valós idő­ben ját­szó­dik, a gye­re­kek, akik­nek mesél 2030-ban, pedig kb. 15 éve­sek. Inkább ne. Egyéb­ként nagyon jó soro­zat, aján­lom min­den­ki­nek.

The Big Bang The­ory (Agy­me­nők)
A 3. évad kicsit szo­mo­rú­an, ám nagy poten­ci­ál­lal feje­ző­dött be, így tűkön ülve várom a 4‑et. Min­den­ki­nek néz­nie kel­le­ne ezt, mert annyi­ra vic­ces, ráadá­sul jó rövid részek­kel ope­rál. A múlt héten került elő egy unai­red pilot, még más sze­rep­lők­kel, nagy mák, hogy a készí­tők újra­ír­ták az egé­szet.

24 (az ame­ri­kai Tűz­vo­nal­ban)
Befe­jez­tük a 6. éva­dot, meg­néz­tük a Redemption‑t is (átve­ze­tő a 6. és a 7. sze­zon között), sze­ren­csé­re már csak 2x24 rész van hát­ra. Ha tud­tuk vol­na, milyen a 24, soha nem kezd­jük el, mert annyi­ra addik­tív. Egy hét­vé­ge alatt végig kell tol­ni az egyes éva­do­kat, külön­ben gyo­mor­fe­kély, rém­álom és folya­ma­tos üldö­zé­si mánia lesz az osz­tály­ré­szed.

IT Crowd (Koc­ka­fe­jek)
Más­fél éve ment le a 3. évad, 2010. júni­us 25-én indul a 4.! Ez az a soro­zat, ami nem ame­ri­kai, nem hosszú (6 episode/season), viszont rövid (20 perc), és min­den infós­nak lát­nia kell. A 2x01-es részt (“A gay musi­cal called Gay.”) eddig leg­alább ötször lát­tuk, hatal­mas! Néz­zé­tek, ha még nem tet­té­tek vol­na.

Skins (Spa­nok)
A végé­re hagy­tam a leg­újabb ked­ven­cet, A Soro­za­tot. A 2. évad köze­pén tar­tunk, az elő­ző végén meg­sza­vaz­tam a leg­jobb soro­zat­nak evör, mert tény­leg elké­pesz­tő. Vala­hol olvas­tam, hogy ez egy tinid­rá­ma, de nem olyan, ahol az a gond, hogy letört a kör­möm, jajj, hanem egy olyan, ami­kor az a fő prob­lé­ma, hogy az esti buli­ba ki hoz­za a dro­go­kat. És tény­leg. A Skins jel­le­gé­ből adó­dik, hogy két­éven­ként szél­nek eresz­tik az egész sze­rep­lő­gár­dát, és jön egy új (fia­ta­labb) eresz­tés, szó­val a mos­ta­ni­ak­ból 6 részünk van még, szipp-szipp. Sebaj, van még ezen kívül két évad, és leszer­ződ­tek az 5–6‑ra is. Gye­re­kek, a Skins‑t néz­ni kell, ez tény, ne kétel­ked­je­tek ben­ne. Néz­ni!

6 Replies to “Sorozatok”

 1. himym tény­leg elég­gé gyen­ge lett, hou­se zse­ni­á­lis, bár a bete­gek­kel egy­re keve­seb­bet fog­lal­koz­nak :) 24-et éppen a gyo­mor­fe­kély miatt hagy­tam abba vala­hol a 3. évad köze­pén, de most újra, a big bang the­ory első részei meg ezzel a sze­rep­lő­gár­dá­val is olyan gyen­ge volt, hogy akkor abba is hagy­tam. sze­ren­csé­re azóta túl­tet­tem magam raj­ta :) és most elgon­dol­kod­tam, hogy ezt miért is írom le? na, mind­egy, megyek ebé­del­ni. jó étvá­gyat embe­rek.

 2. nem azért van gyo­mor­fe­ké­lyed Ger­gő, mert negyed ket­tő­kor mész kajál­ni?

 3. Laci, ha jot akarsz magad­nak kezd el nez­ni a kovet­ke­zo soro­za­to­kat: Par­ty Down, Ento­u­rage. Ezen kivul Daily Showt es Late Late Show w/ Cra­ig Fer­gu­sont kell nez­ni meg kote­le­zo­en, ha nem is napi jel­leg­gel.

  A Par­ty Down 2. sze­zon fut jelen­leg, az Ento­u­rage 7. juni­us­ban jon, a talk show‑k vegig fut­nak nya­ron.

  A spor­tos soro­za­to­kat nem min­den­ki sze­re­ti, ha Te igen akkor a Fri­day Night Lights ajan­los, most megy a 4. sze­ria (leg­a­lab­bis az NBC‑n, vala­mi obs­cu­re csa­tor­na mar lead­ta vala­mi­kor mielott az nbc atvet­te a soro­za­tot).

  Per­sze van meg egy rakas soro­zat ami nya­ron szun­etel, de evkoz­ben­re is hagy­ni kell vala­mit :)

 4. jut eszem­be — Laci iden hol fogadsz meccsek­re? 4 eve olyan izgal­mas volt kovet­ni az iwi­wes ver­se­nye­det, iden is var­nek vala­mi hason­lot!!

 5. köszi a soro­zat­tip­pe­ket, skins‑t befe­jez­zük, utá­na sze­rin­tem par­ty down jön, eset­leg 2.5 men, sport­so­ro­zat­ra nem tudom ráven­ni Regit :)

  iwi­wen idén biz­tos hogy nem ját­szom, túl nagyok az elvá­rá­sok :) viszont még ma jelent­ke­zem egy tel­jes tipp­sor­ral, azt lehet majd meg­hány­ni-vet­ni (főleg, hogy a világ­baj­nok nálam egy­ál­ta­lán nem ang­lia, sorry).

 6. skins a leg­jobb! per­sze csak a tbbt után. most elkezd­tük néz­ni a glee‑t (asszem, pont komcsy aján­lot­ta balázs­nak), és egy­ál­ta­lán nem rossz. a 2.5 men viszont akko­ra szar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *