Kategória: élet

 • Fürdőszobai szekrény szerelése — HOWTO

  A követ­ke­zők­ben arról lesz szó, hogy miként lehet egy sima panel­há­zas für­dő­szo­bá­ba fel­sze­rel­ni egy sima für­dő­szo­bai szekrényt. 1.) Vedd meg a szek­rényt. Ha IKEÁ‑s, akkor lap­ra­sze­relt, tehát sze­reld össze. Ha világítótestes/lámpás, akkor vegyél dró­tot, sze­rezz ára­mot, ilyenek. 2.) Vala­ki tart­sa a szek­rényt a fal­hoz, mér­jed ki, hogy hova kell fúr­ni. Sze­rezz fúrót. Rakj bele a…

 • Csepeli társasház, csendélet

  Múlt héten nagy fel­újí­tá­si mun­ka folyt a szom­széd­ban, ami­nek hatá­sa erre a hét­re is átgyön­gyö­zött. (Beh szép.) Konk­ré­tan meg­pró­bál­ták kicse­rél­ni a régi csen­gőt, és kicsit rosszul sült el a dolog. Ezt Csep­elett onnan lehet tud­ni, hogy a közös kép­vi­se­lő kira­gaszt egy alko­ho­los fil­ces ÉS pecsé­tes lapot a lift­re, ami­ben szé­pen oszt­ja a vétkezőket. Vala­ki rossz…

 • Műszaki rajzoljunk!

  A múlt héten (pon­to­san 12-én, Gab­ri­el­la napon, bol­dog név­na­pot, Gabó!) volt (elvi­leg) a leadá­sa egy fan­tasz­ti­kus tárgy­nak, név sze­rint a Műsza­ki ábrá­zo­lás­nak. Nem vélet­le­nül ret­teg­tem én ettől a tárgy­tól már hóna­pok­kal ezelőtt, hihe­tet­len sokat szen­ved­tünk Bálint­tal, míg végül sike­rült min­dent elfo­gad­ha­tó szin­ten megrajzolni. Több hét­vé­gén is össze­ül­tünk, és raj­zol­tunk seré­nyen órá­kon át. Nem értet­tük, hogy…

 • 4 kredit

  Teg­nap sze­rez­tem négy kre­dit. (Auto­ma­ti­kus tárgy­eset.) A dur­va az, hogy ez nem akk­re­di­tá­ció volt, hanem tudás, ész, erő­fe­szí­tés és miegymás! Szó­val volt az a kel­le­mes pén­tek este, mikor este 11-kor neki­áll­tam házi dol­go­za­tot csi­nál­ni Menedzs­ment alap­jai c. tárgy­ból, aztán szom­bat haj­na­li 3‑kor végez­tem, és vala­mi­kor dél­előtt még volt egy ZH is. Na, az a ZH…

 • Elhagyom a várost

  Nyolc és fél év eltel­té­vel ismét buda­pes­ti lakos vagyok. Szi­get­ha­lom, ott se sza­va­zok töb­bé Fáki Lász­ló­ra (nem mint­ha eddig bár­mi­kor is elő­for­dult vol­na, de biz­tos, ami biztos). Szó­val most az van, hogy Cse­pe­len szü­let­tem, és ott is lakom, immá­ron papír sze­rint is. Ez is uncsi egy poszt lett, de meg akar­tam örö­kí­te­ni a fílin­get! (Ugyan­itt író­gép…

 • Csodák Palotája