Kategória: élet

 • Havas éjszaka

  írta:

  | kategória: , ,

  Éjfél­kor gon­dol­tunk egy nagyot, és lemen­tünk a havas utcák­ra sétál­ni-hógo­lyóz­ni-hóan­gya­lo­kat lét­re­hoz­ni. Ennek ered­mé­nye e klip. És itt egy kis havas csend­élet, Regi hóangyalával. U.i.: rak­tam fel képe­ket a kocsi­ról a ket­tő­vel ezelőt­ti posztba.

 • Ébresztő

  írta:

  | kategória: ,

  6:15: hatal­mas csö­röm­pö­lés­re és ordi­bá­lás­ra ébre­dünk. Miu­tán kide­rül, hogy nem omlott össze a ház, és nem tört ki a III. Világ­há­bo­rú, kide­rült, hogy ismét az alat­tunk lakó öreg­asszony vet­te a fejé­be, hogy most fog­ja fel­szá­mol­ni a laká­sunk­ban műkö­dő sza­miz­dat nyomdát. 6:25: a gép előtt ülök, pró­bá­lok tele­fon­szá­mo­kat a brfk.hu‑n. Az öreg­asszony veri a fűtés­csö­vet, kere­sek…

 • Kéne kocsi

  írta:

  | kategória: , ,

  Hel­lo. Teg­nap akadt egy kis bibi. Lehet, hogy kel­le­ne köl­csön egy autó, feb­ru­ár 21. és feb­ru­ár 27. között, mert­hogy megyünk sznó­bor­doz­ni. Legyen mond­juk egy Fer­ra­ri Cali­for­nia, piros­ban, hólánccal. Elő­re is köszö­nöm a segítséget! – Laci

 • Újév a hídon (?)

  írta:

  | kategória: ,

  A nagyon jól eltöl­tött szil­vesz­tert köve­tő­en janu­ár 1‑én este neki­vág­tunk a város­nak, és érde­kes kalan­dok­ba kerül­tünk. Jól van, ezek ilyen nyu­godt, hideg kalan­dok vol­tak, de akkor is. A Lágy­má­nyo­si híd­tól kb. 50 méter­rel észak­ra van négy híd­pil­lér. (…) De most, 10 perc goog­le után sem egy­ér­tel­mű szá­mom­ra, hogy ez milyen híd volt. Egy­ál­ta­lán híd­pil­lé­rek ezek? Nagyon…

 • Fürdőszobai szekrény szerelése — HOWTO

  írta:

  | kategória:

  A követ­ke­zők­ben arról lesz szó, hogy miként lehet egy sima panel­há­zas für­dő­szo­bá­ba fel­sze­rel­ni egy sima für­dő­szo­bai szekrényt. 1.) Vedd meg a szek­rényt. Ha IKEÁ‑s, akkor lap­ra­sze­relt, tehát sze­reld össze. Ha világítótestes/lámpás, akkor vegyél dró­tot, sze­rezz ára­mot, ilyenek. 2.) Vala­ki tart­sa a szek­rényt a fal­hoz, mér­jed ki, hogy hova kell fúr­ni. Sze­rezz fúrót. Rakj bele a…

 • Csepeli társasház, csendélet

  írta:

  | kategória: ,

  Múlt héten nagy fel­újí­tá­si mun­ka folyt a szom­széd­ban, ami­nek hatá­sa erre a hét­re is átgyön­gyö­zött. (Beh szép.) Konk­ré­tan meg­pró­bál­ták kicse­rél­ni a régi csen­gőt, és kicsit rosszul sült el a dolog. Ezt Csep­elett onnan lehet tud­ni, hogy a közös kép­vi­se­lő kira­gaszt egy alko­ho­los fil­ces ÉS pecsé­tes lapot a lift­re, ami­ben szé­pen oszt­ja a vétkezőket. Vala­ki rossz…