Kategória: havas

 • Hegyet hágék, ötöt lépék

  (Tudom, hogy “lőtőt lép­ék”, a cím direkt más.) Teg­nap Miki kol­lé­gám­mal úgy dön­töt­tünk, hogy ren­de­zünk egy kis­cso­por­tos osz­tály­ki­rán­du­lást. Kocsi­ba vág­tuk magun­kat, és meg sem áll­tunk Luzernig. Luzern egy gyö­nyö­rű város, 80.000 lako­sa iga­zán örül­het annak, hogy ilyen körül­mé­nyek között ten­get­he­ti sváj­ci éle­tét. A HB-nál rak­tuk le a kocsit, onnan indul­tunk meg a Kapell­b­rüc­ke irá­nyá­ba, ami­ről…

 • Dachstein 2011

  by

  in

  Megyünk ma Dachs­te­in­be. Pon­to­sab­ban Sch­lad­ming­ba, még pon­to­sab­ban egy Rohr­mo­os nevű város­ká­ba. Nagy téli spor­to­lók vagyunk mi, majd­nem min­den évben akár egy hetet is a hegyek­ben töl­tünk. Tavaly pél­dá­ul egé­szen Mát­ra­szent­ist­vá­nig jutot­tunk, ahol a 145 méte­res szint­kü­lönb­sé­get snow­boar­doz­tuk be két tel­jes napig. Úgy érez­tem magam, mint egy Alber­to Tomba. A sísze­zon arra­fe­lé decem­ber 3‑án kez­dő­dik, de sebaj,…

 • Kaprun 2009 — fényképek

  Néhány kép, tessék. Csak a közön­ség­nek játszunk.

 • Kaprun, megest

  Szer­vusz­tok. Hol­nap (szom­bat) haj­nal­ban lelé­pünk Regi­vel, és meg sem állunk Kap­run, AT-ig. Ott leszünk egy hétig, tehát nem leszünk itt­hon. Ha lesz wifi, blo­go­lunk is. Hó az van, dögi­vel. Kitzs­te­in­hor­non jelen­leg három méter, és a ‑10 fok­ban nem vár­ha­tó nagyobb olva­dás se. Snow­boar­do­zunk, csak és kizá­ró­lag, mert a snow­board menő, a szán­kó viszont nem. Apro­pó, tud­já­tok, hogy…

 • Havas éjszaka

  Éjfél­kor gon­dol­tunk egy nagyot, és lemen­tünk a havas utcák­ra sétál­ni-hógo­lyóz­ni-hóan­gya­lo­kat lét­re­hoz­ni. Ennek ered­mé­nye e klip. És itt egy kis havas csend­élet, Regi hóangyalával. U.i.: rak­tam fel képe­ket a kocsi­ról a ket­tő­vel ezelőt­ti posztba.

 • Kaprun Vol. 2.

  A sielés/snowboardozás vala­hogy olyan, hogy tény­leg csi­nál­ni kell, nem olyan jó doku­men­tál­ni, néz­ni, meg­blo­gol­ni, ilye­nek. Szó­val a sí/snowboard tisz­ta poresz. Utol­só nap kivit­tük magunk­kal a fény­ké­pe­ző­gé­pet, és csi­nál­tunk 40+ képet, a Kap­run­ban lőtt képek 90%-át, mert­hogy a mara­dék napo­kon — snow­boar­doz­tunk, és kész. És hiá­ba vol­tunk kül­föl­dön, hiá­ba vol­tunk gyö­nyö­rű helyen, egy­szer sem volt ben­nünk…