Kategória: kérdés

 • From iviv tu fészbuk?

  Most hatá­ro­zot­tan fel­me­rült ben­nem a kér­dés, hogy nem lenne‑e érde­mes töröl­ni az egész iWiW-es regiszt­rá­ci­ó­mat cakk&pakk, és hasz­nál­ni inkább a face­book-ot. Az nagyon ki tud­ja elé­gí­te­ni a soci­al net­wor­king irán­ti vágya­mat, lévén sze­rin­tem 100x sta­bi­labb, mint a magyar cucc, meg leg­alább annyi­szor töb­bet is tud. Vala­mint nem csek­kol­nak (még) rend­őrök a face­book-on, nem használ(hat)ják fel […]

 • E. F. O. T. T.

  Ti meg­vet­té­tek már az EFOTT hetijegyeteket? Hú, de jó lesz :)

 • Öltözködési nagybevásárlás

  Vet­tünk ma Regi­nek egy pólót és egy far­mer rövid­ga­tyát, nekem meg három tenisz­pó­lót. Lehet tip­pel­ni, hogy mennyi volt ez az öt ruha­da­rab össze­sen. A leg­job­ban tip­pe­lő meg­kap­ja azt az iPo­dot, amit az iWiW-es EB-játé­kon NEM nye­rek meg (napok óta üldöz a bal­sze­ren­cse), plusz még egy sört is. Regi nem játszik :)

 • Robi, alias Sziffrid

  Nem tud vala­ki vala­mi konk­ré­tu­mot Sziff­ről? Az utol­só direkt talál­ko­zá­sunk az egyik KTH‑s búcsú­bu­li­ján volt, ami­ko­ris Robi ide­je­ko­rán világ­gá akart men­ni, és min­dig kivi­har­zott a Hun­ni­á­ból, és úgy eltűnt, hogy alig talál­tam meg. Aztán ápri­lis 26-án írtam neki egy SMS‑t, miszerint: Have a nice flight, Sir! I wish You all the best. Good luck! Your […]

 • Új telefon?

  Régen írtam egy­szer a fan­ta­szi­kus Alca­tel tele­fonomról, amely bejegy­zés végén meg­ígér­tem, hogy akkor most azt kido­bom, és veszek egy Noki­át. Ez azóta sem tör­tént meg, mert idő­köz­ben kezel­he­tő­vé vált a kis drá­ga. Viszont most újabb beteg­sé­gé­re derült fény: most egy éves tele­fon, és az aksi kez­di meg­ad­ni magát. Régeb­ben aktív hasz­ná­lat mel­lett egy hétig is […]