Kategória: kérdés

 • Teszt — visszatérés

  Van ez a 100++ kér­dé­ses teszt, kitöl­töt­tem. Nem rak­tam ki ide, mert 10 méte­res len­ne a kez­dő­lap, ide kat­tint­va lehet megcsekkolni:

 • Munkácsy-trilógia @ Debrecen

  Úgy néz ki, átmen­tünk sajtófigyelőbe/lapszemlébe, de nincs mit ten­ni, ubor­ka­sze­zon van. A tűz­ol­tók hatal­mas daru­val emel­ték a ládá­ba cso­ma­golt, nagy­mé­re­tű Krisz­tus Pilá­tus előtt című képet a Déri Múze­um kupo­la­ter­mé­nek abla­kán. A három kép augusz­tus 19-én tekint­he­tő meg elő­ször. 2012-ig biz­to­san együtt lesz lát­ha­tó Deb­re­cen­ben a három kép: a múze­um tulaj­do­ná­ban lévő Ecce Homo, a Pákh Imre…

 • 1 7

  Már csak egy hét, és vég­le­ge­sen oda a fia­tal­sá­gom! Mit tegyek?! Legyen‑e buli a Szo­ná­tá­ban, vagy vala­mi hason­ló kul­tu­rá­lis helyen? Legyen házi­bu­li? Legyen meg­le­pe­tés­bu­li? Ne legyen semmi?

 • Szolgálati közlemény: Grafika könyv

  Szi­asz­tok. Vala­ki­nek, vala­mi­kor köl­csön­ad­tam (?) a “sünis” gra­fi­ka köny­ve­met (Szir­may-Kalos Lász­ló, Antal György, Cson­ka Ferenc: Három­di­men­zi­ós gra­fi­ka, ani­má­ció és játék­fej­lesz­tés). Saj­nos nem tudom, hogy kinek, így nehéz vissza­kér­ni. Viszont kel­le­ne a könyv, mert gyp bará­tunk elért éle­te azon sza­ka­szá­hoz, ami­kor sze­ret­né berak­ni a pár­ná­ja alá. Szó­val ha vala­ki magá­ra ismer, akkor jel’kezzen. Ha vala­ki­nek meg­van…

 • From iviv tu fészbuk?

  Most hatá­ro­zot­tan fel­me­rült ben­nem a kér­dés, hogy nem lenne‑e érde­mes töröl­ni az egész iWiW-es regiszt­rá­ci­ó­mat cakk&pakk, és hasz­nál­ni inkább a face­book-ot. Az nagyon ki tud­ja elé­gí­te­ni a soci­al net­wor­king irán­ti vágya­mat, lévén sze­rin­tem 100x sta­bi­labb, mint a magyar cucc, meg leg­alább annyi­szor töb­bet is tud. Vala­mint nem csek­kol­nak (még) rend­őrök a face­book-on, nem használ(hat)ják fel…

 • E. F. O. T. T.

  Ti meg­vet­té­tek már az EFOTT hetijegyeteket? Hú, de jó lesz :)