Ápr. 1.

Tes­sék, ápri­lis else­je van, itt a tré­fa.

Dennis Rodman
©2000 Sam Foren­cich, Den­nis Rod­man, 1997, NBA Pho­tos

A vic­ces az, hogy ez egy iga­zi fény­kép. Már­mint­hogy Rod­man tény­leg ugrott egy jó méte­rest víz­szin­te­set.

Ken Lee csengőhang

Ugye a “Ken Lee Girl” művész­név alatt futó bol­gár nénit sen­ki­nek se kell bemu­tat­ni?

[audio:2008/03/ken_lee_ring.mp3]

Leszed­tem a vide­ót you­tu­be-ról, leszed­tem a hang­sá­vot, kivág­tam a rele­váns részt, és már­is kész a töké­le­tes csen­gő­hang.
Lehet töl­te­ni innen: Ken Lee csen­gő­hang.

A porszívó esete a laptoppal

Vala­me­lyik nap por­szí­vóz­tam.

Hagyok egy kis időt, hogy gon­do­lat­ban gra­tu­lál­ja­tok, mily’ házi­as is vagyok. Köszö­nöm.

Gon­dol­tam, hogy kitisz­tí­tom Regi lap­top­ját is, mert hogy csu­pa por. Fog­tam a csö­vet, és óva­to­san oda­tar­tot­tam a bil­len­tyű­zet fölé, hogy kiszív­ja a port. Jött a por, én meg men­tem szé­pen végig a betűk között.

És ekkor beütött a krach. Regi meg­csi­ki­zett, én meg­bi­csak­lot­tam, a cső hoz­zá­ta­padt a lap­top­hoz, és az F betű beszí­vó­dott…

A por­zsák leg­al­ján meg­ta­lál­tam a kis reni­tenst, Regi pedig szé­pen vissza­ül­tet­te a helyé­re. Azóta csend­ben van, rit­kán szól.

F

Sport a Teszkóba’

Vasár­nap haj­na­li negyed egy­kor vol­tunk a sorok­sá­ri Tes­có­ban. Fan­tasz­ti­kus élmény volt.

Squash

Ugyanit alig két­eze­rért gör­desz­ka! Beszer­áras.

Vírus

Regi kapott el egy jófaj­ta tró­ja­it még pár hete, azóta tesz­tel­ge­tem az embe­re­ket, hogy mennyi­re figyel­nek oda az ilyen MSN-en ter­je­dő víru­sok­ra. Íme a baj­nok:

Mar­kert Laci üze­ne­te (10:24 PM):
     hey, this is my new pic­tu­re on mys­pace! : — )
Mar­kert Laci a követ­ke­zőt kül­di:
     „pictures_26.zip” átvi­te­le befe­je­ző­dött.
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     van vírusír­tód?
Balázs üze­ne­te (10:27 PM):
     nincs, most aka­rok rak­ni avas­tot
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     te sze­ren­csét­len hülye
     ez nem egy vírus volt, de lehe­tett vol­na!
Balázs üze­ne­te (10:27 PM):
     tudom, de tud­tam, hogy nem az volt
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:27 PM):
     hogy lehetsz ilyen hülye b*meg infós léted­re
     hon­nan tud­tad?
Mar­kert Laci üze­ne­te (10:28 PM):
     olyan gyak­ran beszé­lünk ango­lul a mys­pace-emről?
Balázs üze­ne­te (10:28 PM):
     mert meg­nyi­tot­tam:)

Térd­re, imá­hoz!

Fogadalom

Tehet­sé­ges éne­kes és dal­szer­ző vagyok. Ha megyek a “Ki mit tud?”-ra, biz­tos vagyok ben­ne, hogy nyer­ni fog a dalom.

Há há!

Egyéb­ként meg tet­tem foga­dal­mat, ami a test­sú­lyom radi­ká­lis csök­ken­té­sé­re vonat­ko­zik, kiegé­szít­ve egy nagyon kel­le­met­len “mi lesz akkor, ha nem tel­je­sí­tem” dolog­gal. Pszt.

Himmel for MTVMin­den nagy blo­gon ez van, hát akkor legyen itt is, meg per­sze én is himm­eles vagyok tulaj­don­kép­pen.