Műszaki rajzoljunk!


A múlt héten (pon­to­san 12-én, Gab­ri­el­la napon, bol­dog név­na­pot, Gabó!) volt (elvi­leg) a leadá­sa egy fan­tasz­ti­kus tárgy­nak, név sze­rint a Műsza­ki ábrá­zo­lás­nak. Nem vélet­le­nül ret­teg­tem én ettől a tárgy­tól már hóna­pok­kal ezelőtt, hihe­tet­len sokat szen­ved­tünk Bálint­tal, míg végül sike­rült min­dent elfo­gad­ha­tó szin­ten megrajzolni.

Több hét­vé­gén is össze­ül­tünk, és raj­zol­tunk seré­nyen órá­kon át. Nem értet­tük, hogy most akkor mit meg hogyan, de azért dol­goz­tunk a raj­zo­kon. Csü­tör­tök este még egy utol­só dra­wing ses­si­on volt, el is tar­tott pén­te­kig. Aztán Bálint lead­ta a raj­za­in­kat határ­idő­re. Jött is gyor­san a visszajelzés:

A raj­zok kataszt­ró­fá­li­sak.….. 7. rajz: külön­bö­ző irá­nyú sraffozások.…több datab­ból áll? a mére­te­zés tel­je­sen hibás. csak olyant sza­bad meg­ad­ni, ame­lyi­ket mér­ni lehet! Rossz a vetü­le­ti rend!!! szö­veg­me­zőt ki kell töl­te­ni! fogas­ke­rék: a táb­lá­zat­ban hülye­sé­gek van­nak írva.. a raj­zot mére­tez­ni kell!!! a fogas­ke­rék rajz­ra pél­da van a könyv­ben!! 9. rajz: vetü­le­ti rend rossz!!!! a met­szés vona­lát jelöl­ni kell! a könyv­ben olvas­sa el!!! csa­var­rajz: az alsó lemez­ben menet kell legyen! csa­var­ral együtt kell ábrá­zol­ni!!! nincs a rajz­nak címe!

Fasza… No mind­egy, Bálint vissza­sze­rez­te a műal­ko­tá­so­kat, és a hét­vé­gén meg­pró­bál­tunk min­dent kija­ví­ta­ni. És… úgy néz ki, sike­rült, mert nekem hár­mas lett. (Bálint­nak meg most már heten­te vál­to­zik a tárgy­fel­vé­te­le, időn­ként már min­den tár­gya meg­van, de aztán eltű­nik az összes, mert kitör­lik. Ez a BMF.)

És akkor most itt ülnek a cso­dá­la­tos raj­za­im, bes­cannel­tem őket az utókornak.

,

9 hozzászólás a(z) “Műszaki rajzoljunk!” bejegyzéshez

 1. háhá. nekem van rékám, remé­lem, ő abszol­vál­ja majd helyet­tem ezt a tár­gyat. én ezt raj­zol­hat­nám egy éven át tel­jes mun­ka­idő­ben, akkor sem fogad­nák el. szó­val fake­zem van, de leg­alább okos vagyok :-) (meg szép, ofkorz.)

 2. en se szep nem vagyok se okos, de leg­a­labb nem kell ilyet raj­zol­jak ahhoz h kap­jak egy mene­dzser papirt :))

 3. meg­kér­dez­ném, hogy eze­ken mit lehet elron­ta­ni, de jövő­re úgy­is meg­tu­dom ugye. :-)

 4. hmm ti mind­annyi­an a bmfre jar­tok? ez vala­mi ilyen hip dolog ami­rol lemaradtam? :)

  ja Balazs kuld mar el a sza­mod v vala­hogy beszel­juk meg hogyan adom oda a polot (pl erre a szom­ba­ti dolog­ra jossz?)

 5. bálint és laci (én) szep­tem­ber­ben kezd­tünk, boró és balázs most komo­lyan gondolkodnak.

 6. a bme vik infó mel­lé kéne egy érté­kes dip­lo­ma is, hogy legyen állásom.

  most, hogy jól kine­vet­tük magun­kat, meg­pró­bá­lok válaszolni.

  1.) mert ha tudok csi­nál­ni még egyet, akkor miért ne.
  2.) mert nap­pa­lit nem aka­rok bepró­bál­ni, mert ahhoz kicsit sok a napi nyolc óra munkám.
  3.) mert érde­kelt, milyen az a távoktatás.
  4.) mert ez a mű.men. annyi­ra tren­di, hogy nem tud­tam ellen­áll­ni a nyo­más­nak, NOT.
  5.) mert a tan­anyag egy része érdekes.

  egyéb­ként meg első­sor­ban az 1. pont miatt irat­koz­tam be, a hovát pedig a 3. dön­töt­te el.

 7. fél­éven­ként 150k, fele állan­dó, fele kreditfüggő.
  ha sokat akk­re­di­tálsz, és tudsz igény­be ven­ni adó­ked­vez­ményt, akkor évi 100k körül megúszhatod.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.