Blog témák 2023-ban

írta:

| kategória:

Nincs még nyár, csak a minap (tavaly) írtam egy bejegy­zést, és most itt az új! Addig üssük a vasat, amíg hasad!

Sem­mi foga­da­lom, de idén meg­pró­bá­lok kicsit töb­bet és rend­sze­re­seb­ben írni. Lehet, hogy segí­te­ni fog, hogy leírom, milyen jegy­ze­te­im van­nak, hogy milyen bejegy­zé­se­ket akar­tam anno pub­li­kál­ni. Van egy Goog­le Keep note-om, és abba írom fel, ha vala­mi eszem­be jut, a gond csak az, hogy elfe­lej­tet­tem a témák nagy részét, így kérem az olva­sók segít­sé­gét, hogy vajh’ mire gon­dol­ha­tott a költő?

 • Thai masszázs” — sze­rin­tem ez arról szólt, hogy vol­tam anno 2–3x masszá­zson, és egy­szer a hölgy meg­szo­rí­tot­ta a … vélet­le­nül, sze­rin­tem hagyjuk
 • Mosás (ken­dő, nap­szem­üveg, foci)” — itt az lett vol­na a vic­ces, hogy milyen bénán mosok, de már nem tudom, hogy mikor és miért
 • Ping­pong” — sokat ping­pon­goz­tunk, de már nem
 • Wil­lend­or­fi Vénusz” — ötle­tem sincs
 • Galya­te­tő” — vol­tunk még 2020 feb­ru­ár­já­ban, pont koro­na előtt, de ez olyan régen volt, hogy Lölő azóta már el is adta a hotelt
 • Seb­he­lyek” — milyen sebek van­nak a tes­te­men — ezt meg­ír­tam, bár nem kel­lett vón
 • Fér­fi­ak fóru­mo­zá­sa (ter­hes, főnök)” — ez vala­mi offen­zív dolog lehe­tett vol­na, szó­val sze­rin­tem hagyjuk
 • Dal­fu­tár” — csi­nál­tam egy Dal­fu­tár összes play­lis­tet, amit már több mint 600 ember like-olt, illet­ve össze­ír­tam az összes dal­szö­ve­get jól (nem úgy, mint a zeneszoveg.hu) az első 6 évad­ból, ezt vala­hol publikálhatnám
 • Agg­lo­me­rá­ció — rossz leve­gő (abszurd)” — nem tudom, mi lehe­tett ez
 • Autó­val pöfö­gés — uta­zás (abszurd)” — lehet, hogy abszurd, de ezt sem
 • Kórus (élet)” — írhat­nék a kóru­sos tapasz­ta­la­ta­im­ról, vol­tam Ámé­ri­ká­ban, sőt, Lip­csé­ben is, vol­tunk két­szer az év kóru­sa, a gimis kórus után pró­bál­tam tovább­áll­ni egy kama­ra­kó­rus­ba, de nem sike­rült, ez érdekes?
 • Blo­go­lás” — sze­rin­tem erről írok most
 • Sár­ga lábú cine­ge” — ez arról szól­na, hogy a Nád a házam tete­je c. Alma Együt­tes szám­ban az offen­zív muto­ga­tást lecse­rél­tük PC-ver­zi­ó­ra, szó­val ezt is megírtam
 • Job post­ing” — igen, ez is nagyon jó ötlet, lehet, hogy arról írnék, hogy fel­ad­tam focis­tát kere­sek hir­de­té­se­ket az FC VBZ csa­pa­ta nevé­ben, és sokan jelent­kez­tek Afrikából
 • Így ütöt­tek el bicik­li­vel” — oké, ezt tudom, tavaly nyá­ron a házunk előtt egy nő bicik­li­vel belém jött, ami­kor én bicik­liz­tem, és én fizet­tem neki pénzt

Eze­ken felül van vala­mi érde­kes téma, amit érin­te­nem kel­le­ne? Block­cha­in és web3? Kará­cso­nyo­zás Saas Feé­ben? Szil­vesz­te­ri buli a züri­chi óvárosban?


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük