Ez Svájc

Miki (30) szto­ri­ja, és nekem annyi­ra tet­szett, hogy muszáj leje­gyez­nem. Mivel a tör­té­net tele van sze­rep­lők­kel, ezért ilyen drá­mai módon (már­mint úgy, mint egy drá­má­nál) fel­so­ro­lom, hogy kik lesz­nek ben­ne.

 — Miki, aki magya­rul és ango­lul beszél
 — Vali, aki magya­rul és néme­tül beszél
 — A bol­gár, aki­nek a fele­sé­ge kínai (a fele­ség nem sze­re­pel a tör­té­net­ben), nem beszél néme­tül, csak ango­lul és bol­gár nyel­ven
 — A bol­gár kis­lá­nya, aki beszél kína­i­ul (most lényeg­te­len, hogy man­da­rin vagy kan­to­ni) és ango­lul
 — A bol­gár apja, aki bol­gár nyel­ven és oro­szul beszél
 — A bol­gár anyó­sa, aki kínai, és csak kína­i­ul beszél
 — A sváj­ci nyug­dí­jas házas­pár, ahol a bácsi csak gra­u­bün­de­ni dia­lek­tus­ban beszél sváj­ci­né­me­tül, és a fele­sé­ge, aki tud ren­des néme­tül (Hoch­deutsch) is

(Nem egy­sze­rű a hely­zet, a sze­rep­lők fel­so­ro­lá­sa egy kicsit hosszabb, mint a szto­ri maga.)

Vol­tunk a bol­gár szom­széd­nál vacso­rán, mert Bázel­ba köl­töz­nek. Együtt érkez­tünk meg a sváj­ci házas­pár­ral. A bol­gár, a kis­lá­nya, az anyó­sa és az apja fogad­tak min­ket. A sváj­ci néni meg­lát­ta a bol­gár anyó­sát, és néme­tül mond­ta a bol­gár­nak, hogy milyen jól tart­ja magát a bol­gár fele­sé­ge. Ezen Vali neve­tett, mert ő tud­ta, hogy az nem a fele­ség. A bol­gár nem neve­tett, mert nem ért néme­tül, zavar­tan pis­lo­gott. Vali nem akar­ta elmon­da­ni a bol­gár­nak ezt ango­lul, ezért elmond­ta nekem (Miki­nek – a szerk.) magya­rul, majd elmond­tam ezt ango­lul a bol­gár­nak és a kis­lá­nyá­nak. Aztán a kis­lány lefor­dí­tot­ta kína­i­ra a nagy­any­já­nak, köz­ben pedig a bol­gár elmond­ta az apjá­nak is. Negyed óra sem telt el, és már túl is vol­tunk ezen az első mon­da­ton.

Kel­le­ne raj­zol­ni egy grá­fot, hogy ki kivel tudott kom­mu­ni­kál­ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *