Insanity, 2. hónap

írta:

| kategória: ,

No, eltelt egy újabb hónap, és az Insa­nity edzés hiva­ta­lo­san véget ért. Én egyéb­ként nem hagyom abba, csi­ná­lom tovább kicsit sza­ba­dabb prog­ram­mal júli­us­ban (ter­ve­im sze­rint a sza­bad­ság alatt is, amíg ott­hon leszünk), aztán augusz­tus­tól újra­kez­dem az egé­szet, kicsit fesze­sebb tem­pó­val és diétával.

Mit is mond­hat­nék a máso­dik hónap­ról? Talán azt, hogy ehhez képest az első hónap egy hosszú masszázs, eny­he simo­ga­tás a test­nek. Rög­tön az első nap úgy indul, hogy végig­csi­ná­lod a fit tesz­tet (fél óra), majd utá­na egy Max Inter­val Cir­cu­it nevű móka (egy óra) követ­ke­zik. Ret­te­net. Az egész első hét konk­ré­tan olyan, hogy sírsz, de tény­leg sírsz, hogy mek­ko­ra béna­ság, hogy nem tudod ren­de­sen csi­nál­ni. És az a vic­ces, hogy a vide­ón muta­tott kol­lé­gák is így van­nak ezzel, ott a sok koc­ka­ha­sú hölgy és úr, és ők is ellóg­ják a mun­kát, mert — figyel­jél, Sha­un T, remé­lem, olva­sod — ezt nem lehet kibírni!

Nem is tudom, melyik edzés a leg­ne­he­zebb, talán a Max Inter­val Plyo, ami egy­részt dur­va inter­val­lu­mok­kal ope­rál, más­részt csu­pa légi elem­mel van tele (ugrá­lá­sok, nem a ked­ven­ce­im). Aztán ott van az Insa­ne Abs, ami a Car­dio Abs helyett hasz­nál­ha­tó, és a has­iz­mo­kat tor­náz­tat­ja. Na, azt kikap­csol­tam, mert annyi­ra ide­ges let­tem, hogy nem tud­tam meg­csi­nál­ni. Rémes. Így emel­jem meg a lábam, zár­jam mel­lé a mási­kat, és a keze­i­met is, és konk­ré­tan a seg­gem két part­ján egyen­sú­lyo­zom, miköz­ben az összes vég­ta­go­mat (szám­sze­rű­en min. 4 db) leen­ge­dem és vissza­eme­lem. Kizárt, én ehhez nem adom a nevem!

Kicsit szét­szórt és zak­la­tott ver­seny­ző benyo­má­sát kel­tem? Így igaz. Viszont tény­leg bazi kemény volt a máso­dik hónap (is).

Ered­mé­nyek

Az első hónap­ban nem dié­táz­tam, így nem fogy­tam sem­mit, csak erő­söd­tem. A máso­dik hónap­ban kicsit oda­fi­gyel­tem, kevés kenye­ret ettem, le is ment bő 5 kiló.

Van ez a fit teszt ugye, amit írtam, hogy ele­jén is, köz­ben is csi­nál­ni kell. Ma meg­csi­nál­tam a vég­ső tesz­tet, íme a szá­mok (és itt van­nak a gya­kor­la­tok, mind­egyi­ket egy per­cig kell csinálni):

Moz­gás Első nap Utol­só nap Vál­to­zás
1. Switch kicks 58 78 +34%
2. Power jacks 48 67 +40%
3. Power knees 80 120 +50%
4. Power jumps 31 45 +45%
5. Globe jumps 9 13 +44%
6. Sui­ci­de jumps 12 22 +83%
7. Push-up jacks 20 40 +100%
8. Low plank oblique 50 70 +40%

Iga­zá­ból nem is ezek a szá­mok érde­ke­sek, hanem az, hogy sok­kal erő­sebb­nek érzem magam, és baro­mi jó érzés, hogy sike­rült hellyel-köz­zel végig­csi­nál­ni az Insanity‑t.

P.S.: vet­tünk pul­zus­mé­rő órá­kat, ami­ket össze­lőt­tem az Endom­on­dó­val. Eze­ket mér­te nekem edzé­sek köz­ben júni­us­ban (3‑án kezd­tem a máso­dik hónapot):

Hét­fő Kedd Szer­da Csü­tör­tök Pén­tek Szom­bat Vasár­nap
3. 1292 kcal 4. 811 kcal 5. 738 kcal 6. 469 kcal 7. 894 kcal 8. 733 kcal 9. -
10. 756 kcal 11. 930 kcal 12. - 13. 513 kcal 14. - 15. 1130 kcal 16. 455 kcal
17. - 18. 1320 kcal 19. 830 kcal 20. 487 kcal 21. - 22. - 23. 446 kcal
24. 890 kcal 25. 850 kcal 26. 484 kcal 27. 783 kcal 28. 139 kcal 29. 853 kcal 30. -

Σ: 15.803 kcal


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük