Sechseläuten, avagy a Böögg halála

írta:

| kategória: ,

A Wiki­pé­dia vonat­ko­zó szó­cik­ke olyan gyö­nyö­rű­en leír­ja ezt a züri­chi ünnep­sé­get, hogy vétek len­ne nem lefor­dí­ta­ni a lényeget.

 • A Sech­seläu­ten egy tava­szi ünnep, min­den év ápri­li­sá­nak 3. hét­fő­jén tart­ják Zürichben.
 • A Böögg egy bazi­nagy hóem­ber, tele­pa­kol­va rob­ba­nó­anya­gok­kal, egy igen gyú­lé­kony mág­lya tete­jén áll.
 • 1902 óta kap­cso­ló­dik össze a S. ünnep­lé­se és a B. égetése.
 • A mág­lya fel­gyúj­tá­sa és a Böögg fejé­nek fel­rob­ba­ná­sa közöt­ti időt mérik, és ennek segít­sé­gé­vel pró­bál­ják elő­re­je­lez­ni a nyá­ri idő­já­rást. Gyors rob­ba­nás: meleg, napos nyár; las­sú rob­ba­nás: hideg, esős nyár.

Maga az ünnep­ség egy nagy utcai fesz­ti­vál, mikor az egész bel­vá­ros le van zár­va. Van sör, édes­sé­gek, kol­bász, virs­li. Hagyo­má­nyo­san (?) fel­öl­tö­zött sváj­ci­ak masí­roz­nak az utcá­kon, lova­sok is, lovas­ko­csik is.

Néhány rej­tély:

 • Az egész város tele van virág­gal, a fel­vo­nu­lók hur­co­lásszák a csok­ro­kat. De ők kap­ják a nézők­től? Olyan ez, mint egy nagy ballagás?
 • Miért eszik min­den­ki almát az utcá­kon? És miért dobál­nak cukor­ká­kat az emberek?
 • Miért lehet dög­lött, szét­ta­po­sott hala­kat lát­ni mindenfelé?
 • Mi köze a nyár meleg­sé­gé­hez a Böögg fejé­nek tartóssága?

Végül, de nem utol­só­sor­ban, íme egy fan­tasz­ti­kus videó, ami vissza­ad egy kicsit ebből az egész­ből. Ha vala­mi­lyen talá­ló nevet kel­le­ne adnom a Sech­seläu­ten­nek (amit pl. ki is tudok mon­da­ni), akkor az a piro­má­ni­ás cuk­ros­bá­csik menny­or­szá­ga lenne.


Comments

3 hozzászólás a(z) “Sechseläuten, avagy a Böögg halála” bejegyzéshez

 1. sf1-en volt köz­ve­tí­tés, itt lát­szik jól a böögg: you­tu­be

  12:07 a vége!

 2. és nek­tek se kel­lett dol­goz­ni? egyik bará­tom teg­nap kez­dett (vol­na) az új züri­chi mun­ka­he­lyén, de ked­di kez­dés lett belő­le, mert­hogy lesz ez az ünnep­ség. gon­dol­tam is, milyen meg­le­pő­en jó arcok ezek a svájciak :-)

 3. igen, nekünk sza­bad­na­punk volt, de a város sze­ren­csét­le­nebb fele simán dolgozott.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük