Csányi Sándor

Sze­rep­lők:
* Csá­nyi Sán­dor, OTP elnök-vezér­igaz­ga­tó, MOL alel­nök, MLSZ elnök.
* Video­ton, magyar lab­da­rú­gó klub, főszpon­zo­ra a MOL.
* Ferenc­vá­ros, magyar lab­da­rú­gó csa­pat, “bal­sors, akit régen tép”.

Idé­zem Csá­nyi szer­dai (07.13.) nyi­lat­ko­za­tát (inforadio.hu):

A Video­ton meccse vasár­nap 16 órá­ra volt kiír­va, és szer­dán játssza, vagy­is ma a Baj­no­kok Ligá­ja meccset, tehát egy for­ró­ság­ban leját­szott meccs után viszony­lag rövi­debb pihe­nő­vel tudott vol­na ját­sza­ni. A Fra­di 18 órá­ra volt kiír­va, és csü­tör­tö­kön játssza az Euró­pa Liga mér­kő­zé­sét, tehát több idő állt ren­del­ke­zés­re. Ez a fő indok. (…) Baj­no­ki mér­kő­zé­sek módo­sí­tá­sa akkor jöhet szó­ba, ha a 72 óra a két mér­kő­zés között nincs meg.

Video­ton: vasár­nap (07.17.) 16:00 — szer­da (07.13.) 20:30 = 91,5 óra.
Ferenc­vá­ros: vasár­nap (07.17.) 18:00 — csü­tör­tök (07.14.) 19:00 = 71 óra.
Ezek a kez­dé­si idő­pon­tok. A Fra­di két tét­meccse között 69 óra telt el.

Ezek után a Vidi 0:2‑jének, és főleg a Fra­di 2:1‑ének határ­ta­la­nul örü­lök.

Írtam még vol­na töb­bet is, de egy veszé­lyes világ­ban élünk :)

3 Replies to “Csányi Sándor”

  1. én is örü­lök!
    minden­nek örü­lök ami­kor az állam­csa­pat xopik.
    vagy smit­pa­li­san: álam­csa­pa­ta?

  2. Kiegé­szí­te­ném azzal, hogy Cs.S. MOL igaz­ga­tó­sá­gi tag, illet­ve O.V. ked­venc csa­pa­ta a Vidi. Vég­re van egy bátor brancs, akik ütik a fra­dit, yee­e­e­ee :)))

  3. dzsozy, csak ne poli­ti­zál­junk :)
    o. gás­pár már pro­fi szer­ző­dést is kapott a vidi­től, NYILVÁN ettől a papa nem lesz elfo­gult!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *