Egy poszt, két lány, három hónap, négy kerék

Kicsit lema­rad­tam, mert már köze­lebb vagyunk a négy hónap­hoz, mint a három­hoz, de sebaj. Szó­val ikres össze­fog­la­ló követ­ke­zik. Rövi­den, mert még min­dig van egy kis szám­vi­tel házi, egy nagy mark.komm. házi, és némi pm-kidol­go­zás.

Skil­lek:

 • átfor­du­lás has­ról hát­ra, egy­re gyak­rab­ban, és egy­re aka­rat­la­go­sab­ban (nem csak úgy, hogy a két kilós fejük átbil­len­ti őket);
 • fek­vő­tá­masz vég­te­len ide­ig, vég­te­len mennyi­ség­ben — elké­pesz­tő, mit össze nem edze­nek egy-egy nap a lányok;
 • mosoly­ra és hülyés­ke­dés­re hatá­ro­zott mosoly és teli szá­jas vigyor a válasz, gya­kor­la­ti­lag bár­mi­kor, kivé­ve, ha nagyon ordí­ta­nak;
 • nap­köz­ben az ébren­töl­tött idő­szak­ban már elő­for­dul, hogy nem esz­nek és nem sír­nak, hanem pl. szá­mol­gat­ják a csí­ko­kat és a mac­kó­kat a kis­ágy rács­vé­dő­jén;
 • aktív vég­tag­hasz­ná­lat (folya­ma­tos hely­ben­fu­tás és árnyék­boksz), ese­ten­ként tár­gyak kéz­zel való lepa­csi­zá­sá­nak meg­pró­bá­lá­sa;
 • tekin­tet állá­sa, ese­mé­nyek szem­mel való köve­té­se, okos nézés (köz­ben diszk­rét nyál­csor­gás).

A végé­re kicsit átmen­tem ÁSÉS Bri­gádba…

Ami jó vagy nem jó:

 • megint meg­fáz­tak, így Regi megint orr­szí­vó-por­szí­vóz­ha­tott napo­kon keresz­tül, és megint azért, mert az a nagy­sze­rű ötle­tem volt, hogy a kis­pes­ti SZTK-ba men­je­nek, ahol az orto­pé­dia pont a prüsz­kö­lő-köhö­gő gye­re­kek gyűj­tő­he­lye, a fül-orr-gégé­szet mel­lett van — nem jó;
 • Kata teg­nap este 8‑kor evett, 9‑kor elaludt, és ma reg­gel 7‑kor kelt — jó;
 • ezt mind a ket­ten egy­re inkább köze­lí­tik, álta­lá­ban 9‑től 4–5‑ig van alvás — jó;
 • már mint­ha lát­sza­ná­nak az első fogak (alul), ami éjsza­kai alvás szem­pont­já­ból nem sok jót igér — nem jó;
 • egy­re inkább unják az evést, helyet­te más dol­go­kat csi­nál­ná­nak inkább — nem jó;
 • egy­re inkább anyá­sak, ami ebben az idő­szak­ban nor­má­lis, de azért — nem jó.

De egyéb­ként Kata is és Zizi is álom­ba­bák, ahhoz képest, hogy milyen sokan van­nak. És milyen éde­sek, mi? :)

5 Replies to “Egy poszt, két lány, három hónap, négy kerék”

 1. Jaj de ara­nyo­sak!!! Az a kis nyál­bu­bo­rék a leg­éde­sebb :D

 2. mar­kert úr, ez a házi fel­ada­ta elfo­gad­va! :-) köszi amúgy, jó volt olvas­ni, most már las­sacs­kán men­nénk megint meg­néz­ni őket, csak egyez­tet­ni kéne.

 3. de :) de hát annyi­ra komoly óra lesz, sze­rin­tem se előt­te, se köz­ben nem tudunk majd beszél­ni, mert annyi­ra kell készül­ni…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *