Nevek

Isko­lás korom óta van­nak olyan nevek (személy‑, hely­ség- stb.), ami­ket egy­sze­rű­en kép­te­len vagyok kiver­ni a fejem­ből. Egy­szer hal­lot­tam, megjegyeztem/megtanultam, és azóta gyűl­nek. A tel­jes­ség igé­nye nél­kül mazso­lá­zok egy kicsit, lás­sá­tok, mi min­den bele­fér a fejem­be.

(Mind­egyik­nek után­aol­vas­tam most Wiki­pé­di­án, onnan van­nak a “defi­ní­ci­ók”.)

A név Ki/mi ez? Hon­nan szed­tem?
Verc­in­ge­to­rix gall törzs­fő­nök tör­té­ne­lem óra
Přemysl cseh ural­ko­dó­csa­lád tör­té­ne­lem óra
Oua­ga­dou­gou Burk­ina Faso fővá­ro­sa keres­tem a föld­rajz atlasz­ban a lehe­tő leg­ne­he­zebb nevű várost — meg­ta­lál­tam
Okoronk­wo nigé­ri­ai focis­ta Foot­ball Mana­ger játék­ból
Rado­savl­je­vić ame­ri­kai focis­ta olvas­tam, hogy az ame­ri­ka­i­ak nem tud­ják kiej­te­ni a nevét, ezért Pre­ki­nek hív­ják
Gug­li­el­min­pi­et­ro argen­tin focis­ta mint a fen­ti, ő Guly néven fut egyéb­ként
Väi­ne­mö­i­nen finn mon­dai hős iro­da­lom óra

A tudás hata­lom?

6 Replies to “Nevek”

  1. a sub­ject­ből azt hit­tem, hogy nagy nyil­vá­nos baba­név com­ing out lesz. habár ki tud­ja, lehet, hogy ez az :-)

  2. Miért nem teszed köz­zé a baba­ne­ve­ket, ha már így vár­ják? Külö­nös tekin­tet­tel a mai nap­ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *