Kategória: vicc

 • A kis rottenbiller

  Még a 19. szá­zad végén tör­tént a követ­ke­ző eset. Nem messze a Kele­ti Pálya­ud­var­tól épp egy ház épí­té­sé­hez kezd­tek hoz­zá. Az ala­po­zás­nál tar­tot­tak, hatal­mas lyu­kat ástak a mun­ká­sok. Egyik nap aztán az egyik csá­kány nagyot kop­pant vala­mi hatal­mas tárgyon … Rög­tön össze­fu­tott az egész mun­kás­bri­gád. Kide­rült, hogy a tárgy, ami­be a csá­kány ütkö­zött tulaj­don­kép­pen egy hatal­mas […]

 • Star Wars-os összeesküvéselmélet

  Én nem nagyon sze­re­tem a Star Wars fil­me­ket. A hatot együtt talán lát­tam tíz­szer, de ebben az elal­vós — vélet­le­nül oda­kap­cso­lós nézé­sek is ben­ne van­nak. Szó­val nem vagyok egy nagy fan. Ami viszont ennek elle­né­re fel­tűnt, az nagyon érdekes. R2-D2: ez a neve a kis csú­nya, beszé­lő sze­mét­lá­dá­nak (nem vul­gá­ri­san, hanem konk­ré­tan). De miért is? Azt […]

 • A halhatatlan vonatjegy

  23-án vonat­tal men­tem be dol­goz­ni. Fel­ső­göd — Nyu­ga­ti, és mivel tud­tam, hogy este is vona­to­zom, hát vet­tem egy menet­tér­ti jegyet. Fel­száll­tam, a kal­ler leke­zel­te a jegyet, sem­mi izgi. Aztán még­is úgy ala­kult, hogy kocsi­val jöt­tünk haza Regi­vel, szó­val meg­ma­radt a jegy “másik fele”. Sebaj, 26-áig jó. 25-én vonat­tal men­tem be dol­goz­ni. Megint kel­lett jegyet ven­nem, […]

 • Ápr. 1.

  Tes­sék, ápri­lis else­je van, itt a tréfa. ©2000 Sam Foren­cich, Den­nis Rod­man, 1997, NBA Photos A vic­ces az, hogy ez egy iga­zi fény­kép. Már­mint­hogy Rod­man tény­leg ugrott egy jó méte­rest vízszinteset.

 • Ken Lee csengőhang

  Ugye a “Ken Lee Girl” művész­név alatt futó bol­gár nénit sen­ki­nek se kell bemutatni? [audio:2008/03/ken_lee_ring.mp3] Leszed­tem a vide­ót you­tu­be-ról, leszed­tem a hang­sá­vot, kivág­tam a rele­váns részt, és már­is kész a töké­le­tes csengőhang. Lehet töl­te­ni innen: Ken Lee csen­gő­hang.

 • Awareness Test (Tudatosság Teszt — milyen jól hangzik)

 • A porszívó esete a laptoppal

  Vala­me­lyik nap porszívóztam. Hagyok egy kis időt, hogy gon­do­lat­ban gra­tu­lál­ja­tok, mily’ házi­as is vagyok. Köszönöm. Gon­dol­tam, hogy kitisz­tí­tom Regi lap­top­ját is, mert hogy csu­pa por. Fog­tam a csö­vet, és óva­to­san oda­tar­tot­tam a bil­len­tyű­zet fölé, hogy kiszív­ja a port. Jött a por, én meg men­tem szé­pen végig a betűk között. És ekkor beütött a krach. Regi […]

 • Kolbász

  Az előbb ettem egy kis man­ga­li­ca­kol­bászt, és melyik cég a for­gal­ma­zó? A Man­gal Ilo­na Kft. Hehe.

 • Sport a Teszkóba’

  Vasár­nap haj­na­li negyed egy­kor vol­tunk a sorok­sá­ri Tes­có­ban. Fan­tasz­ti­kus élmény volt. Ugyanit alig két­eze­rért gör­desz­ka! Beszeráras.

 • Rejtély 2.

   — Mi van, felébredtél?