Ich bin bereit

írta:

| kategória:

Janu­ár else­jén nagy és halk (ki nem mon­dott) foga­dal­mat tet­tem: min­den nap fogok vala­mennyit néme­tül tanul­ni. Plat­form­nak a Duolin­gót válasz­tot­tam (pro­fi­lom). Reg­ge­len­te 10 perc alatt letol­tam 4–5 lec­két, ezzel tel­je­sí­tet­tem a napi 50 XP‑t, amit beál­lí­tot­tam. Mivel egy ide­je nem vol­tam aktív, min­den skil­lem lecsök­kent, az első hetek azzal men­tek el, hogy azo­kat tor­náz­tam vissza arany­ra. Utá­na foly­tat­tam a tanu­lást, és végez­tem a továb­bi lec­ké­ket egye­sé­vel, köz­ben pedig ara­nyo­san tar­tot­tam a régeb­bi­e­ket. Teg­nap este végez­tem, elér­tem a maxi­mu­mot, min­dent kimaxoltam.

Mos­tan­tól a 69-ről a német­tu­dá­som fog eszem­be jutni.

Hogyan tovább?

  • El kel­le­ne kez­de­nem hasz­nál­ni a néme­tet, írás­ban és szó­ban is.
  • Vet­tem az ex-német­ta­ná­rom­tól vala­mi­lyen online hoz­zá­fé­rést, ami állí­tó­lag nagyon jó, de eddig rá se néz­tem, meg kel­le­ne próbálni.
  • Nor­má­lis online kurzus?
  • Nor­má­lis off­line kurzus?

Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük