Első német

írta:

| kategória: ,

Múlt­kor itt fel­vág­tam az angol­lal, hogy 12 év tanu­lás és 7 év mun­ka után mennyi­re flot­tul megy a paraszt hung­lish. Nos, most német­re vál­tok, mert ma volt az első sky­pe-os német­órám. Ingye­nes pró­ba­óra, főleg szint­fel­mé­rő, de akkor is az első­nek számít.

Jól indult az este. Direkt eljöt­tem a “koráb­bi” vil­la­mos­sal, de aztán dugó­ba került a tro­lim, így lekés­tem a vona­tot, a buszom pedig elment. (Figyel­jük meg, hogy a lég­vo­nal­ban 10 km-es utat négy­fé­le köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel abszol­vá­lom.) Fel­sé­tál­tam / fel­fu­tot­tam a “hegy­re”, menet köz­ben szü­le­tett meg ez a szössze­net, amit a német­ta­ná­rom­nak írtam:

Haza­ér­tem, bezár­kóz­tam a szo­bá­ba (nehogy már a gye­re­kek is néme­tül tanul­ja­nak velem, nem azért fizet­jük a klo­te­ni Spi­el­grup­pé­kat!), és kez­dő­dött a tan­óra. Szil­vi — így hív­ják a tanárt — bemu­tat­ko­zott, értet­tem, amit mon­dott, ennek igen örül­tem. Aztán jöt­tem én, olyan bonyo­lult dol­go­kat pró­bál­tam mon­da­ni, hogy vala­mit csi­ná­lok, de ez a bonyo­lult machen ige kiment a fejem­ből. Per­sze azért olya­nok­kal vág­tam fel, hogy Zwil­lin­ge Töch­ter meg Tisch­tök­köle. Ebben maradtunk.

Utá­na követ­ke­zett egy szint­fel­mé­rő fel­adat­sor, volt ben­ne taga­dás, fel­szó­lí­tó mód, kép­ről mesé­lés, nem aka­rok nagy sza­va­kat hasz­nál­ni, de ret­te­ne­tes volt. Tudok én sok min­dent végül is, de már egy sima név­más­ra­go­zás is olyan szin­ten meg­akaszt, hogy per­ce­kig gon­dol­ko­zom azon, hogy most sein vagy ihr vagy euch vagy mi. A vic­ces az egész­ben az, hogy ez Duolin­gon pár hónap­ja nagyon jól ment, de az annyi­ra hasz­na­ve­he­tet­len tudást ad, hogy ha egy kicsit is kimoz­du­lok az ismét­lő­dő duolin­gós fel­ada­tok közül, akkor már végem van.

Kap­tam házi fel­ada­tot, mel­lék­ne­ve­ket kel­lett ragoz­ni, inkább ne is beszél­jünk róla. Viszont a for­dí­tást (magyar­ról német­re) elret­ten­tő pél­da­ként bemá­so­lom, innen indu­lok 2015. feb­ru­ár 11-én.

Herr Rich­ter steht zu spät auf, des­halb musst er … Er hat sch­nell gewascht und gek­le­i­det, aber er war spät. Des­halb war ihr Chef böse. Wann er will in ihm Büro gehen, der Lift hat kaput­ge­g­an­gen. Er hat sehr viel zu tun, trotz­dem kann er nicht ruhig arbe­i­ten, weil ihren Kol­le­gi­nen hat laut sprec­hen. Wann er geht nach Haus mit ihr Auto, das gibt ein Stau auf die Brüc­ke, des­halb war er böse. Am Abend war er sehr müde, des­halb geht er früh ins Bett.

Külön kiemel­ném a … kife­je­zést, amit még csa­lás (szó­tá­ra­zás) után sem (!) mer­tem bevál­lal­ni. Aki a fen­ti szö­veg alap­ján meg­ér­ti a tör­té­ne­tet, az vagy gon­do­lat­ol­va­só, vagy isme­ri a tesztet.

Heti két tan­órá­val indí­tunk, meg­lát­juk, ez mire elég. Lel­kes vagyok.


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Első német” bejegyzéshez

  1. Erika avatar
    Erika

    Jé, ezt értet­tem… bár az összes hibát nem fedez­tem fel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük