Kategória: élet

 • Nevezőtúra

  Ahogy arra itt, ott, amott utal­tam, ma vala­mi egé­szen ext­rás dolog­ba sike­rült belekeverednem. Egy-két hónap­pal ezelőtt jött egy levél a össz­cé­ges lis­tá­ra, hogy tehát “Olaj­tár­sa­sá­gok eve­zős­ver­se­nye”. Eve­zés (apu régen eve­zett!), cég fize­ti, Mar­git­szi­get, egy (akkor még) nagyon távo­li vasár­nap — egy­más­ra néz­tünk (én meg az Out­lo­ok), és rög­vest vála­szol­tam, hogy men­nék. Jóné­hány isme­rős is így…

 • Stop

  Jöt­tünk haza kocsi­val Szi­get­ha­lom­ról. Ez még nem len­ne meg­blo­gol­ni­va­ló egy inter­net troll­nak se, hát még nekem. Halász­tel­ken egy srác stop­pol, már­mint vár az út szé­lén, nem zok­nit fol­toz­gat. Fel­vesszük. Dumá­lunk. Regi kap a házi pálinkájából. Aztán egy­szer csak kide­rül, hogy ez ugyan­az a srác, akit tavaly nyá­ron is fel­vet­tünk már egy­szer. Azóta kb. ötször jár­tunk…

 • Simplon

  Vol­tunk ma az épü­lő Simp­lon Udvar­ban, Regi apu­ká­ja kör­be­ve­ze­tett min­ket és pár épí­tész-növen­dé­ket. Nekem nagyon tet­szett a hely, paint­ball-ozni pél­dá­ul iste­ni len­ne itt :) Tüz­ol­tó leszel s katona! Vada­kat tere­lő juhász!

 • Új te’efon

  Olyan dolog tör­tént velem, ami 2006 vége óta nem. (Nem, a detox az koráb­ban volt, de kösz.) Tele­font vásároltam. Igye­kez­tem olyan készü­lé­ket válasz­ta­ni, ami a bará­ti köröm­ből még sen­ki­nek sincs. A dön­tés így a Nokia E51-re esett, mivel az csak Bálint­nak, gyp-nek, Dezső­nek meg Regi apu­ká­já­nak van. Na jó, iga­zá­ból két dol­got sze­ret­tem vol­na: legyen WLAN-os, legyen…

 • Négy kép

  Fel­gyűlt pár kép a tele­fo­nom­ban, amik­hez egy-egy rövid, fél­mon­da­tos tör­té­net tar­to­zik. Önma­guk­ban nem len­né­nek jók, de így ömleszt­ve sem. Az utób­bi idő­ben a Tele­táltól ren­de­lek ebé­det. Finom, nem drá­ga, de a múlt héten a leves­ben talál­tam egy fél kati­ca­bo­gár-szárny­fe­dél-kitin­pán­cél-dara­bot (bár ezt nem így kell kötő­je­lez­ni). Sze­gény katica. Sze­rin­tem Töpör­tyű még sosem volt itt meg­örö­kít­ve. (Gyk.: Töpör­tyű…

 • Kaprun 2009 — fényképek

  Néhány kép, tessék. Csak a közön­ség­nek játszunk.