Foci 2017-ben

írta:

| kategória:

Mit is írtam tavaly?

Gimi­ben sokat fociz­tak froc­liz­tak a bará­ta­im, hogy olyan kevés gólt rúgok, hogy egy kézen meg lehet szá­mol­ni. Iga­zuk volt. Idén hát meg­szá­mol­tam, hogy hány gólt rúgtam.

Ez pedig immá­ron hagyo­mány, mert idén is így tet­tem. Sőt, ebben az évben továb­bi ada­tok­kal bőví­tet­tem a sta­tisz­ti­kát: azt is fel­je­gyez­tem, hogy milyen össze­ál­lí­tás­ban (hány játé­kos az egyik és a másik csa­pat­ban) fociztam.

Foci 2017-ben

Idén 56 alka­lom­mal ját­szot­tam össze­sen 108 “meccset”. Meccs­nek hív­tam min­den alkal­mat, ami­kor leg­alább 5 per­cig ját­szot­tunk egy adott össze­ál­lí­tás­ban. Össze­sen 98 gólt sze­rez­tem (1,75 gól napon­ta, 0,91 gól meccsen­ként). Ez Messi‑i (messzi) magas­ság­nak tűnik, de tegyük azért hoz­zá, hogy sok meccs volt terem­ben is (és egy­szer idén műfü­vön fociz­tam). A borí­tá­son­kén­ti sta­tisz­ti­ka a következő:

Borí­tás Nap Meccs Gól Arány (napon­ta / meccsenként)
műfü­ves 1 2 5 5 / 2,5
füves 28 63 21 0,75 / 0,33
terem 27 43 72 2,67 / 1,67

A lényeg a fű, már­mint a fut­ball­ban, ugye. Elég­gé szo­mo­rú a hely­zet: a tava­lyi szár­nya­lást idén vissza­fo­gott sze­rep­lés követ­te. Az a kiug­rás egy igen nevet­sé­ges 2v2 “meccs” volt, ha azt leszá­mí­ta­nám … de inkább nem teszem.

Fű 2017

Terem­ben már jobb volt a hely­zet, de azért itt is elő­for­dult, hogy nem rúg­tam gólt! Terem­ben! Még ilyet! Már­mint nehogy már még ilyen legyen! Ejnye!

Terem 2017

Némi kom­ment:
* Kinn leg­gyak­rab­ban 7 a 7 ellen ját­szot­tunk, benn pedig 4 a 4 ellen.
* Leg­gól­erő­sebb — ha a 2v2 bohóc­ko­dást nem vesszük — 4v4-ben vol­tam, ami nem meg­le­pe­tés, mert ugye ez terem­ben volt. Füvön 4v5-ben (ember­hát­rány­ban!) egy meccset ját­szot­tam, és két gólt lőttem.
* Egé­szen elké­pesz­tő, de mind a nyolc 6v6-os meccsen kép­te­len vol­tam gólt lőni.
* Ami pedig tény­leg fura, az az, hogy ember­előny­ben (ami­kor az ellen­fél­nél keve­seb­ben jászot­tak, mint a csa­pa­tom­ban) ará­nya­i­ban keve­sebb gólt rúg­tam, mint egyen­lő létszámnál.

Idén nem jött össze a FC VBZ, de jövő­re a PMP mel­lé bele kell férnie!


Comments

2 hozzászólás a(z) “Foci 2017-ben” bejegyzéshez

  1. Azt gon­dol­nám, hogy a műfű job­ban elter­jedt már a hal­dok­ló nyu­ga­ton a fűnél. Aztán is lehet a tehe­nek közt a réten ledob­tok 4 csomagot/követ/pulóvert és az a kapufa:)

  2. […] óta (ld. 2016, 2017) fenye­ge­tő­zöm azzal, hogy focis­ta leszek. 2018. ápri­lis 21-én – ahogy egy csapattársam […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük